Webové stránky s tématikou ochrany přírody a ekologie


 Státní správa | ZCHÚ | ČSOPNevládní organizace | Příroda | Fotografie | Okolní země  
 
 

 Resort Ministerstva životního prostředí, státní správa 

Krajský úřad Zlínského kraje


Zvláště chráněná území v České republice

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP))
Národní parky v ČR

Chráněné krajinné oblasti


Maloplošná ZCHÚ, naučné stezky, jeskyně… 


Památné stromy


Natura 2000

 • NATURA 2000 – základní informace o soustavě chráněných území Natura 2000 v České republice

Ptačí oblasti ve Zlínském kraji


ČSOP – Český svaz ochránců přírody

 • Český svaz ochránců přírody – Největší nevládní organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí v České republice. Komplexní informace, seznam všech základních organizací včetně odkazů na jejich webové prezentace.
 • Místo pro přírodu – dlouhodobá celostátní kampaň ČSOP na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků s cílem zajištění jejich trvalé ochrany…
 • Národní registr pramenů a studánek – veřejný celostátní registr volně přístupných studánek a pramenů v přírodě, jako základ dlouhodobého sledování stavu vody v České republice.
 • Mopíci – oddíly Českého svazu ochránců přírody – článek ČSOP s celostátní působností v oblasti práce s dětmi a mládeží
 • Velkojaroměřský pozemkový spolek – Český svaz ochrnánců přírody JARO Jaroměř, „Akční ochranářská skupina JARO, péčuje o biologicky cenné lokality v ČR, na Slovensku, v Rakousku a Polsku.

ZO ČSOP působící ve Zlínském Kraji:

ZO ČSOP působící v moravských regionech (výběr):


Nevládní organizace a občanská sdružení

 • Actaea – Společnost pro přírodu a krajinu
 • Agentura Koniklec – Domovská stránka Agentury Koniklec, občanského sdružení pro lidská práva a životní prostředí – přehled realizovaných projektů, výroční zprávy, prodej ekologické literatury.
 • Alcedo středisko volného času Vsetín, školské zařízení města Vsetín nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost
 • Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
 • Bryologicko-lichenologická sekce ČBS – sdružuje odborníky i amatéry zajímající se o mechorosty a lišejníky, vydává zpravodaj Bryonora…
 • Calla – Ekologické sdružení zabývající se energetikou a ochranou přírody. Poradenství v energetice pro zájemce o úspory a alternativní zdroje energií
 • Česká arachnologická společnost – sdružení profesionálních vědeckých pracovníků i amatérů se zájmem o pavoukovce
 • Česká botanická společnost – dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky, vydává odborné časopisy Preslia a Zprávy ČBS
 • Česká herpetologická společnost 
 • Česká limnologická společnost
 • Česká mykologická společnost – občanské sdružení s řadou poboček v ČR, mykologická osvěta, poradenská činnost, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami. Společnost vydává časopis Mykologický sborník, pořádá přednášky o houbách…
 • Česká pedologická společnost
 • Česká speleologická společnost
 • Česká společnost entomologická
 • Česká společnost ornitologická (ČSO)  – dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody
 • Česká společnost pro ekologii – nezávislá odborná společnost sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií
 • Česká vědecká společnost pro mykologii o. s. (ČVSM)  – dobrovolná výběrová organizace založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období, působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky, vydává odborný časopis Mykologické listy…
 • Česká zoologická společnost
 • České ekologické manažerské centrum CEMC – sdružení českých podniků a podnikatelů pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu
 • Český rybářský svaz
 • ČESON – Česká společnost pro ochranu netopýrů
 • ČSPOP – Českomoravské sdružení pro ochranu přírody se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, ochrana přírody v regionu okresu Kroměříž, především na Bystřicku a v Hostýnských vrších
 • Děti Země – Informace o Dětech Země, jejich projektech a kampaních, nominace na Ropáka.
 • Ekocentrum Brno – Občanské sdružení  zaměřené na poskytování informací občanům, ekologickou výchovu a  realizaci dlouhodobých projektů. Knihovna (Ekotéka), knihkupectví a vydavatelství (podílí se na ediční řadě Chráněná území ČR).
 • Ekocentrum Paleta Pardubice – Středisko ekologické výchovy, občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež
 • Ekologie a fotografie Lubomír – biologická rezervace Vlčí prameny
 • Federace Europarc – síť pro evropské přírodní a kulturní dědictví, pracuje na zlepšení správy chráněných území v Evropě prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výměny nápadů a zkušeností a ovlivňování politiky.
 • Fórum ochrany přírody – občanské sdružení poskytující prostor k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v aktivitách ochrany přírody. Zajišťuje svobodné vyjadřování názorů svých členů bez politických či institucionálních vlivů…
 • Greenpeace ČR – Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.
 • Horská služba České republiky
 • Hnutí Brontosaurus ČR – oficiální stránky
 • Hnutí Brontoasurus Podluží
 • Hnutí Duha – v několika programech se dlouhodobě věnuje vybraným klíčovým ekologickým oblastem, např. energetice, lesům, těžbě nerostných surovin, zemědělství či odpadům…
 • Jihomoravská pobočka ČSO – pobočný spolek České společnosti ornitologické
 • Líska – regionálním sdružení osobností a organizací zaměřených na ekologickou a environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje
 • Mokřady z. s. – spolek sdružující lidi se zájmem o mokřady i přírodu jako celek, prezentace záměrů, aktivit, zkušeností a výsledků své činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny se zaměřením na mokřady
 • Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti
 • MOS – Moravský ornitologický spolek Přerov, od roku 2005 je součástí České společnosti ornitologické, jako její středomoravská pobočka
 • Nadace Partnerství – nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky
 • Nadace Veronica – nadace podporující místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku
 • Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat – dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, které trvale rozvíjejí tradiční zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat.
 • Pro přírodu a myslivost, z.s. – podpora různorodosti zemědělských a lesnických aktivit, které napomáhaji trvalé udržitelnosti a zvyšují biodiverzitu živočišných a rostlinných druhů v krajině…
 • Rezekvítek – občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Pořádá letní školy a kurzy ekologické výchovy, exkurze, terénní akce na pomoc přírodě, vydává publikace, učební pomůcky...
 • Sagittaria – občanské sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny v rámci regionu střední Moravy, pozemnkový spolek
 • Salvia – ekologiský institut
 • Sdružení Krajina – občanské sdružení působící předevšíma na území CHKO Žďárské vrchy jako pozemkový spolek, zabývá se ochranou vzácných a ohrožených druhů, zpracovává hodnocení dopadů na krajinný ráz…
 • Seiferos – obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je aktivní ochrana dravých ptáků se speciální orientací na osvětovou činnost s ekologickým zaměřením
 • Slezská ornitologická společnost – pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě
 • Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
 • Společnost pro ochranu motýlů (SOM) - nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky
 • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) – občanské neziskové sdružení odborníků – profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba), vydávání odborného časopisu Zahrada-Park-Krajina
 • Spolek Třesina - nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, zejména v oblasti Českého krasu a Českého středohoří
 • SSEV Pavučina – Sdružení středisek ekologické výchovy – celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
 • TYTO - spolek pro ochranu přírody a krajiny, monitoring a výzkum populací živočichů a rostlin, především sov a dravců…
 • Unie pro řeku Moravu – ochrana řek, jejich niv a povodí, prosazování přírodě blízkých řešení úprav vodních toků a jejich revitalizace…
 • Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v regionu jihovýchodní Moravy a na území CHKO Bílé Karpaty
 • Zayferus – obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků, osvětová činnost – výstavy dravců, předvedení jejich letových schopností a loveckého umění, podpora mladých adeptů sokolnictví, rozšiřování znalostí odborné i laické veřejnosti, práce s mládeží a výchova k ochraně životního prostředí, příprava handicapovaných dravců pro život včetně jejich úspěšné remitace do přírody… 

Muzea, přírodovědné expozice (Morava a Slezsko)


Informační portály a infocentra

 • Beskydy.cz – Krása Beskyd v každém detailu
 • Blanensko.cz – vstupní portál do Moravského krasu
 • Domy přírody – moderní návštěvnická střediska ve zvláště chráněných územích, určená pro veřejnost
 • EkoList – internetový deník o problémech životního prostředí nabízí zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí…
 • Econnect – nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká…
 • Chřiby.cz – Internetový portál, server a turistický průvodce pohořím Chřiby
 • Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic
 • Mezi stromy – lesnicko-dřevařský vzdělávací portál
 • Moravskykras.net – informační turistický server Moravského krasu
 • Příroda.cz – nezávislý informační, komunikační a vzdělávací server věnovaný (především české) přírodě 
 • Region Slovácko – průvodce Slováckem
 • Silvarium.cz – lesnicko-dřevařský server
 • vychodni-morava.cz – turistický informační portál Zlínského kraje

Mapové servery a služby


Věda, školství:

Vysoké školy:


Časopisy, odborná literatura…


Firmy působící v oblasti ŽP – výběr

 • Arvita P – specializovaná firma působící v oblasti ochrany a tvorby krajiny se sídlem v Otrokovicích, projekční činnost, specializované subdodávky především pro firmy zlínského kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny a Červené seznamy Zlínského kraje…
 • Beleco – odborná organizace působící dlouhodobě v oblasti ochrany přírody
 • CONBIOS s. r. o. (Conservation Biology Service) – poradenské a konzultační služby v oblasti životního prostředí
 • Ecological Consulting – provádění přírodovědných a dendrologických průzkumů, zajištění biomonitoringu a záchranných transferů, posouzení vlivu staveb na krajinný ráz…
 • Ekotoxa – Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny, komplexní hodnocení životního prostředí, informační technologie a projekty GIS, prostorové plánování v krajině, rozvoj zemědělství a venkova, fondy Evropské unie
 • Infopanely.cz – Tvorba informačních panelů a naučných stezek na klíč, prezentace turistických cílů a místního dědictví.
 • Lesy České republiky, s. p. 

Přírodovědně zaměřené stránky

Botanika


Geologie, geomorfologie, geografie… 


 Fauna – bezobratlí, entomologie…


Fauna – obojživelníci, ptáci, savci


Fotografie přírody a krajiny


Ochrana přírody na Slovensku

Národní parky Slovenska

Chráněné krajinné oblasti

Maloplošná ZCHÚ


Chráněná území a ochrana přírody v okolních zemích…

Německo
Nationalpark Bayerischer Wald
Nationalpark Berchtesgaden – jediný aplský národní park v Německu
Nationalpark Sächsische Schweiz
Natur im Werra-Meissner-Kreis – orchideje, motýli, krajina, biodiverzita… 

Polsko
Białowieski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Park Narodowy Gór Stołowych
Tatrzański Park Narodowy

Rakousko
Nationalpark Donau-Auen
Nationalpark Gesäuse
Nationalpark Hohe Tauern
Nationalpark Kalkalpen
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel
Nationalpark Thayatal

 
 Státní správa | ZCHÚ | ČSOPNevládní organizace | Příroda | Fotografie | Okolní země  

Aktualizováno: 28. 01. 2024   Úvodní stránka Zpět