NPR Kněhyně - Čertův mlýn   PP Vachalka   NPR Pulčín - Hradisko   PR Galovské louky   NPR Radhoš'ť
 Vyhlášení  Zonace CHKO  Chráněná území Natura 2000      Správa CHKO
 

Chráněná krajinná oblast Beskydy se rozkládá v členité hornatině Vnějších Západních Karpat, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořících hranici se Slovenskem. Zde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce.

 
PR Malenovický kotel  
Základní údaje:
Vyhlášení CHKO:   5. března 1973 výnosem
MK ČSR č. j. 5373/1973
Rozloha:   116 000 ha (podle vyhlášky)
119 696 ha(podle GIS)
Nadmořská výška:   350 m (Zubří)
1323 m (Lysá hora)
Lesnatost:   71 %
Územní vymezení:   kraj Moravskoslezský a Zlínský (okres Nový Jičín, Frýdek- Místek a Vsetín)
Sídlo správy:   Rožnov pod Radhoštěm

CHKO Beskydy je svou rozlohou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 60 maloplošných zvláště chráněných území (7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 25 přírodních památek), územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední řadě je i rekreační oblastí s nadregionálním významem.

 

Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny a jejich přírodních zdrojů. Jedná se zejména o povrchové utváření krajiny včetně vodních toků, její vegetační kryt a volně žijící živočichy, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, urbanistickou podobu obcí a architekturu staveb. Jeho naplňování neznamená pouze péči o existující přírodní a krajinné hodnoty, ale i jejich obnovu při současném hledání rovnováhy mezi hospodářským a rekreačním využíváním krajiny a ochranou přírody.

Správa CHKO Beskydy vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, je oprávněna vyhlašovat přírodní rezervace a přírodní památky a zároveň plní odborné činnosti v ochraně přírody. Provádí přírodovědné průzkumy dokumentaci a potřebná šetření, spolupracuje s výzkumnými institucemi, školami a zajišťuje strážní, informační a výchovnou činnost.

Zonace CHKO Beskydy
1.   zóna (přírodní - jádrová) – obsahuje přirozená a polopřirozená lesní společenstva, málo pozměněná člověkem a nejcennější druhově rozmanité nelesní plochy. Péče je zaměřena na jemné formy lesního hospodaření, ve vybraných částech lesa ponechání samovolnému vývoji a na účelové obhospodařování luk a pastvin.
2.   zóna (polopřirozená) – zahrnuje lesní porosty s výrazněji pozměněnou druhovou skladbou přírodě blízkých lesních společenstev a druhově bohaté travní porosty. V lesním hospodářství preferována přirozená obnova, louky a pastviny obhospodařovány trvale s nízkou intenzitou.
3.   zóna (kulturně-krajinná) – zařazeny monokulturní hospodářské lesy s mozaikou luk a pastvin, rozptýlenou zástavbou a bohatým zastoupením mimo lesních dřevin. Cílem je uchování a zlepšení malebnosti krajinného rázu běžným obhospodařováním s dotvořením zástavby respektující krajinný ráz.
4.   zóna (sídelní) – zahrnuje souvisleji zastavěná území s návazností na intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu. Umožňuje umisťování obytných a podnikatelských aktivit a intenzivnější zemědělskou výrobu.
   

Vymezení hranic chráněné krajinné oblasti Beskydy

NATURA 2000
V rámci projektu Natura 2000 se vytváří soustava chráněných území evropského významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů. Po vstupu do Evropské unie (EU) vyplývá pro Českou republiku povinnost zapojit se do vytváření této soustavy. Na území CHKO Beskydy se díky způsobu hospodaření zachovaly cenné louky s mnoha vzácnými druhy. Také lesy, které se zde nacházejí, si zaslouží náš obdiv a péči.

Území CHKO bylo zařazeno mezi nejhodnotnější evropské lokality pod názvem EVL Beskydy (CZ0724089) o celkové rozloze 120 358 ha. Zařazení území do soustavy Natura 2000 znamená především ocenění přírodních hodnot Beskyd a vyjádření zájmu EU zajistit jim potřebnou péči. Většinou to znamená, že dosavadní režim zůstane nezměněn, protože využití krajiny je v souladu s přírodou.

Pokud bude nutné v rámci šetrného hospodaření některé činnosti omezit, nebo naopak dělat navíc, bude možné získat z fondů EU finanční prostředky jako náhradu či dotaci. Zvýší se také atraktivita tohoto území pro turisty. Evropsky významná území se zachovalou přírodou jistě přilákají návštěvníky.

Malebná beskydská krajina vznikla soužitím člověka - hospodáře se zdejší přírodou. Nejvýrazněji byla utvářena zemědělskou, lesnickou a stavební činností. Při současném vysokém zastoupení lesů, které pokrývají více než 70% plochy CHKO, je pro zachování přírodní pestrosti území a udržení turistické atraktivnosti oblasti velmi důležité uchování luk, pastvin a jalovcových pasínků.

Správa CHKO Beskydy podporuje hospodaření v nejvýznamnějších částech území formou dotací z programu Péče o krajinu (financovaného ministerstvem životního prostředí). Podílí se také na přípravě projektů na podporu chovu ovcí a koz v Beskydech a na přípravě agroenviromentálních programů, Které podporují šetrné hospodaření.

Přírodě blízké způsoby hospodaření v beskydských lesích jsou na první pohled možná méně nápadné, ale o to důležitější, neboť právě lesy mají nedocenitelný význam pro přežití mnoha druhů živočichů, rostlin a hub a pro svou schopnost zachycovat srážky a zabraňovat povodním.

K nejdůležitějším zásadám patří zachování a obnova přirozené druhové skladby lesa a ponechávání starých stromů v porostech. Ve spolupráci s vlastníky a lesními hospodáři podporuje správa CHKO zlepšování druhového složení lesů, především vysazováním a ochranou jedlí, buků, klenů, původních vysokohorských smrků, jilmů…

Cílem je snížit zastoupení nepůvodních smrkových monokultur ve prospěch stanoviště původních dřevin. Jedním z nejobtížnějších úkolů je zachování vzhledu staveb a rázu zástavby, který dodává beskydské krajině její jedinečnost a půvab. Pomozte nám naplnit tento úkol dodržováním principů tradičního vzhledu staveb a především zachování nezastavěných území a oblastí s rozptýlenou zástavbou, tvořenou zemědělskými usedlostmi.

Doufáme, že krása Beskyd zůstane zachována pro příští generace, aby k nim mohla promluvit stejně jako k nám - Správa CHKO Beskydy.

Informovanost veřejnosti o CHKO Beskydy

Značná pozornost ze strany Správy CHKO Beskydy je věnována práci s veřejností. Je realizována přednáškovými a exkurzními akcemi, spoluprací se školami (praxe, vedení odborných prací), poskytováním rozhovorů a pořádáním tiskových konferencí pro média, komunikací s veřejností pomocí propagačních a informačních letáčků, tvorbou systému informačních panelů o CHKO a maloplošných ZCHÚ a v neposlední řadě zřizováním naučných stezek.

Regionální pracoviště Moravskoslezské
Správa CHKO Beskydy

ulice Nádražní 36,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt a informace:
Tel.: +420 571 654 293
Fax: +420 571 657 407
E-mail: beskydy@nature.cz
https://beskydy.nature.cz/
 


Aktualizováno 5. 1. 2024   Úvodní stránka Nahoru Zpět