Použité zkratky


AOPK ČR   Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (také AOPaK)
AV ČR   Akademie věd České republiky
     
CEV Centrum ekologické výchovy
CITES   Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and  Flora – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
CORINE   Program CORINE ( CO-oRdination of INformation on the Environment ) byl založen Evropskou unií jako program k získávání aktuálních údajů o stavu životního prostředí, o jeho změnách v budoucnu a ke sledování příčin těchto změn.
     
ČESON   Česká společnost pro ochranu netopýrů
ČGS   Česká geologická služba
ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí
ČMMJ Českomoravská myslivecká jednota
ČSO   Česká společnost ornitologická
ČSOP   Český svaz ochránců přírody
ČSPOP   Českomoravské sdružení pro ochranu přírody v Bystřici pod Hostýnem
EASIN Evropská informační síť pro invazní druhy
EVL Evropsky významná lokalita
EVVO   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
     
GIS   Geografický informační systém
     
CHKO   Chráněná krajinná oblast
CHOPAV   Chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHPV   Chráněný přírodní výtvor
     
IP   Inventarizační průzkum
ISOP     Informační systém ochrany přírody
IUCN  Světový svaz ochrany přírody - The World Conservation Union - největší mezinárodní organizace pro ochranu přírody (zkratka pochází z předchozího názvu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
     
JESO   Jednotná evidence speleologických objektů
JZD   Jednotné zemědělské družstvo (1952–1990)
     
k. ú.   Katastrální území
KrÚ, KÚ   Krajský úřad
KSSPPOP   Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
     
LBK   Lokální biokoridor
LHC   Lesní hospodářský celek
LHP   Lesní hospodářský plán
LHO   Lesní hospodářská osnova
LS   Lesní správa
LT   Lesní typ
LVS   Lesní vegetační stupeň
     
     
MAS   Místní akční skupina
MK Ministerstvo kultury
MPFL   Mimoprodukční funkce lesa
MZD   Meliorační a zpevňující dřeviny
MZe   Ministerstvo zemědělství
MZCHÚ   Maloplošné zvláště chráněné území
MŽP   Ministerstvo životního prostředí
     
NBC, NRBC   Nadregionální biocentrum
NRBK   Nadregionální biokoridor
NPP   Národní přírodní památka
NPR   Národní přírodní rezervace
NPÚ   Národní památkový ústav
NS Naučná stezka
     
OkÚ   Okresní úřad (zrušeny k 31. 12. 2002)
ONV   Okresní národní výbor
OP   Ochranné pásmo
OPRL   Oblastní plány rozvoje lesů
OPŽP   Operační program životní prostředí
     
PHO   Pásmo hygienické ochrany vod
PCHP   Přechodně chráněná plocha
PLO   Přírodní lesní oblast
PO   Ptačí oblast
PP   Přírodní památka
PPK   Program péče o krajinu
PR   Přírodní rezervace
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa
     
RBC   Regionální biocentrum
RBK   Regionální biokoridor
RP   Regionální pracoviště
RŽP   Referát životního prostředí
     
SAC   Zvláště chráněné území pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů podle směrnice Evropské unie č. 92/43/EHS, součást soustavy NATURA 2000.
SES   Systém ekologické stability
SEV   Středisko ekologické výchovy
SFŽP   Státní fond životního prostředí České republiky
SCHKO   Správa chráněné krajinné oblasti
SJ ČR Správa jeskyní České republiky
SLT   Soubor lesních typů
SPA   Ptačí oblast podle směrnice Evropské unie č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, součást soustavy NATURA 2000.
SPR   Státní přírodní rezervace – kategorie maloplošných zvláště chráněných území v Československu (1956–1992)
SÚPPOP   Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (1958–1990)
     
TTP   Trvalý travní porost
     
ÚSES   Územní systém ekologické stability
ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody
     
VaV   Výzkum a vývoj
VCHÚ   Velkoplošné chráněné území
VKP   Významný krajinný prvek
VÚKOZ   Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zemědělství, v. v. i.
VÚLHM   Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
     
ZCHD   Zvláště chráněné druhy
ZCHÚ   Zvláště chráněné území
ZD   Zemědělské družstvo
ZPF   Zemědělský půdní fondAktualizováno 17.12.2023 Úvodní stránka Zpět