NPR Javořina   PP Bahulské Jamy   NPR Javořina   Lesná   NPR Čertoryje
 Vyhlášení  Zonace CHKO  Chráněná území Natura 2000      Správa CHKO
 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty vyhlášená v roce 1980 se rozkládá na ploše téměř 750 km2 na východě České republiky na moravsko-slovenském pomezí. Nachází se v členité hornatině Vnějších Západních Karpat v délce asi 70 km s orientací severovýchod - jihozápad. Zaujímá téměř celé území Bílých Karpat a část Vizovické vrchoviny, pouze nepatrná část CHKO na jihozápadním okraji v okolí Strážnice již náleží k Dolnomoravskému úvalu. Význam celého území podtrhuje vyhlášení CHKO Biele Karpaty na slovenské straně v roce 1979, zařazení mezi evropské biosférické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO (vyhlášeno dne 15. 4. 1996) a také udělení Evropského diplomu pro chráněná území v roce 2000. Podstatná část CHKO Bílé Karpaty byla zařazena mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000.

NPR Javořina (13. 5. 2005)  
Základní údaje o CHKO Bílé Karpaty:
Vyhlášení CHKO:   3. listopadu 1980 - Výnos MK ČSR č. j. 17.644/80
Rozloha:   71 500 ha (dle výnosu)
74 687 ha (dle GIS)
Nadmořská výška:   min. 170 m 
max. 970 m (Velká Javorina)
Lesnatost:   45%
Územní vymezení:   kraje Zlínský a Jihomoravský (okresy Zlín, Uherské Hradiště a Hodonín)
Sídlo správy:   Luhačovice

Předmět ochrany: Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí, k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, kulturní a historické stavby a místní zástavba lidového rázu. Vymezení hranic chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Mapy.cz.

Zonace CHKO Bílé Karpaty
I.   zóna přírodní - jádrová – je tvořena lesními a lučními porosty, které představují nejvzácnější a biologicky nejcennější ekosystémy s vysokou biodiverzitou a vysokou mírou přirozenosti nebo unikátní stanoviště. Tyto porosty významně přispívají k zachování původního genofondu rostlin i populací ohrožených druhů živočichů. Nejcennější z nich byly vyhlášeny jako maloplošná zvláště chráněná území. V těchto porostech jsou preferovány nejšetrnější způsoby hospodaření. Dále sem patří nejhodnotnější mokřady a stepní biotopy. 
II.   zóna přírodě blízká ochranná – druhá zóna zahrnuje souvislé lesní porosty s vysokou přírodní hodnotou, s průměrnou mírou přirozenosti a vzácnějšími stanovišti a vícedruhové louky. Jedná se o porosty, ve kterých jsou zvýšené zájmy ochrany přírody, a proto jsou zde rovněž upřednostňovány jemné způsoby hospodaření. Jejím cílem je uchovat a vytvořit druhově a prostorově rozmanité lesní a luční ekosystémy sloužící zároveň jako funkční ochranné pásmo I. zóny. 
III.   zóna kulturně-krajinná – zde jsou zařazeny člověkem pozměněné lesní ekosystémy s druhově zcela změněnou skladbou na stanovištích vhodných k intenzívnímu využití a dále mozaika luk, pastvin a polí, s bohatou mimolesní zelení, s rozptýlenou zástavbou, případně s malými sídly.
IV.   zóna okrajová sídelní – zahrnuje souvisleji zastavěná území sídel s územní rezervou a případně s návazností na intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu bez kostry ekologické stability. Cílem jsou vhodně zastavěná území pro rozvoj podnikatelských aktivit v CHKO (včetně náročnějších forem cestovního ruchu) a bydlení.

NATURA 2000
V rámci projektu Natura 2000 se vytváří soustava chráněných území evropského významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů. Po vstupu do Evropské unie vyplývá pro Českou republiku povinnost zapojit se do vytváření této soustavy. Na území CHKO Bílé Karpaty se díky způsobu hospodaření zachovaly cenné louky s mnoha vzácnými druhy. Také lesy, které se zde nacházejí, si zaslouží náš obdiv a péči.

Informovanost a práce s veřejnosti v CHKO Bílé Karpaty

Pro Regionální pracoviště správy CHKO Bílé Karpaty zabezpečuje práci s veřejností a ekoporadenství Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. Činnost střediska doplňují další nevládní organizace po celém území Bílých Karpat. Patří k nim především ZO ČSOP Bílé Karpaty, Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. ve Starém Hrozenkově a ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách, ale také Infocentrum Strání - Květná nebo Městská informační centra v Uherském Brodě, v Brumově-Bylnici, Slavičíně, Luhačovicích, Bojkovicích, místní CEV Pantoflíček v Dolním Němčí, Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a další. Je realizována např. osvětou a ekologickou výchovou obyvatel prostřednictvím přednášek a terénních exkurzí pro veřejnost, spoluprací se školami (výukové programy), vydáváním informačních materiálů a odborných publikací, tvorbou systému informačních panelů o CHKO a maloplošných zvláště chráněných územích a v neposlední řadě zřizováním sítě naučných stezek.

 

Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty

ulice Nádražní 318,
763 26 Luhačovice
Kontakt a informace:
Tel.: +420 577 119 626-8
https://bilekarpaty.nature.cz/

NPR Čertoryje (13. 6. 2009)


Aktualizováno 20. 12. 2023   Úvodní stránka Zpět