Přírodní památka Vápenky

Přírodní památka Vápenky (13. 5. 2005)

Přírodní památka Vápenky (13. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní památka Vápenky představuje dubobukový lesní porost v jižní části Bílých Karpat. Nachází se v Javořinské vrchovině v masívu Velké Javořiny, na levém údolním svahu Kamenného potoka, pravostranného přítoku Veličky, v nadmořské výšce 470 až 560 m, asi 100 m východně od osady Vápenky. Katastrální území Strání, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Vápenky. Evidenční kód ÚSOP: 1437. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 10,60 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Ukázka základního a reprezentativního lesního porostu pro Bílé Karpaty - hlinité dubové bučiny s ostřicí chlupatou.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen sedimenty svodnického souvrství (spodní paleocén - svrchní křída) bělokarpatské jednotky magurského flyše, v nichž převažují vápnité prachové jílovce. Půdním typem je kambizem typická, středně hluboká, hlinitá, středně zásobená vodou.

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum)   Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) - detail

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum),
ilustrační foto (Slovensko 2012)

 

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum),
detail květů (Slovensko 2012)

Flóra a vegetace: Lesní porosty v přírodní památce Vápenky tvoří květnatá bučina asociace Carici pilosae-Fagetum (L5.1). Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), méně častý je dub zimní (Quercus petraea). V bylinném patře je zastoupena ostřice chlupatá (Carex pilosa), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), kerblík lesklý (Anthriscus nitida) a rozrazil horský (Veronica montana). V roce 1998 zde byla nalezena vzácná orchidej sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), druh po celá desetiletí pro flóru Bílých Karpat nezvěstný. Z dalších vstavačovitých (Orchidaceae) se zde vyskytují kruštík ostrokvětý přehlížený (Epipactis leptochila subsp. neglecta), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

Květnatá bučina v přírodní památce Vápenky (13. 5. 2005)

Květnatá bučina v přírodní památce Vápenky (13. 5. 2005)

Fauna: V chráněném území se vyskytují horské druhy bezobratlých, z plžů je to např. typický karpatský druh modranka karpatská (Bielzia coerulans). Při entomologickém průzkumu zaměřeném na brouky bylo zaznamenáno několik druhů vzácných tesaříků (Cerambycidae), např. kozlíček Tetrops starki, tesařík spořec šedý (Acanthoderes clavipes) a tesařík Xylotrechus antilope. Z ornitofauny byl pozorován např.  lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), drozd brávník (Turdus viscivorus), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), strakapoud velký (Dendrocopos major), včelojed lesní (Pernis apivorus) a čáp černý (Ciconia nigra).

Lesnictví: Smíšený lesní porost má charakter stejnověkých kultur s převahou buku lesního, přimíšen je dub zimní, vtroušen javor klen, geograficky nepůvodní modřín opadavý a smrk ztepilý. V přirozeném zmlazení opět převažuje buk lesní.

Management, ohrožení: V roce 1998 došlo k porušení ochranného režimu území nepovolenou těžbou přímo v místech výskytu sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum), který na lokalitě pravděpodobně v důsledku přílišného prosvětlení lesního porostu vyhynul (v roce 1999 již nebyly nalezeny ani sterilní exempláře). Sklenobýl zde byl znovu potvrzen až po 12 letech v roce 2010. Porost je dočasně bez zásahů, pokročilá stadia přirozeného zmlazení je nutné postupně odcloňovat, a tím začít s jeho přirozenou obnovou. Ohrožení plyne z nedodržování ochranného režimu. Podél spodní hranice chráněného území prochází lesní asfaltová cesta, která je značena jako turistická trasa, naučná stezka Javořinská a cyklostezka.

Přírodní památka Vápenky na levém údolním svahu Kamenného potoka (13. 5. 2005)

Přírodní památka Vápenky na levém údolním svahu Kamenného potoka (13. 5. 2005)


Literatura:

Holuša, O. (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu vážek (Odonata) a pisivek (Psocoptera) lokalit na území Bílých Karpat. Strážnice na Moravě - PP Žerotín, Březová - PP Dubiny, Horní Němčí - PP Uvezené, Strání - PP Vápenky, Horní Němčí - PP Za lesem, Sudoměřice - pískovna, Březová - rybníky. – Ms. Závěrečná zpráva; Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. In: Ochrana přírody 6/2015.

Jagoš, B. et Hormádka, M. (2007): Plán péče o PP Vápenky na období 2007–2016. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Vápenky v k. ú. Strání. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F., Jongepierová, I. (1992): Monografie „Bílé Biele Karpaty“, Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Mikula, J. (2004): Faunisticko-ekologická studie suchozemských stejnonožců (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Ondrová, V. & Růžička, V. (1998): Předběžná zpráva o pozoruhodném nálezu sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum) v Bílých Karpatech. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 3: 8.

Ondrová, V., Růžička, V., Koblížek, J, (2001): Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) O. Swartz in the Natural Monument Vápenky in the Protected Landscape Bílé Karpaty (White Carpathians Mountains). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2001, IL, No. 4, pp. 85-92. 

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. - Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Resl, K. (2005): Zoologické podklady (Coleoptera, Carabidae) pro vypracování plánů péče o NPR Javořina, PR Javořina, PR Nová Hora, PP Vápenky, PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Šimečková, H. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Daniel Volařík.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

Trávníček, D. (2003): Vodní brouci CHKO Bílé Karpaty (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae), chráněná území NPR Javořina, PR Javořina, PP Vápenky a PP Uvezené. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


•• Aktualizováno 20. 12. 2023 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět