Přírodní rezervace Ploščiny

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Ploščiny tvoří rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin s roztroušenými stromy, křovinami a souvislejšími lesními porosty ve vrcholové partii hřbetu Královec – Ploštiny – Požár v Bílých Karpatech. Území se nachází v Chmelovské hornatině (okrsek Študlovská hornatina) na svazích kóty Ploštiny (739 m n. m.) ve značně členitém, svažitém a nerovném terénu v nadmořské výšce 632 až 73 m n. m., asi 3,5 km východně od Valašských Klobouk. Katastrální území Poteč, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno v r. 1982. Evidenční kód ÚSOP: 769. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 17,5772 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Horské extenzívní pastviny s prameništěm a lesní porosty, výskyt vzácných a  ohrožených druhů rostlin. Krajinářsky hodnotné území s překrásnými výhledy, především na Slovensko.

Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)   Černohlávek dřípený (Prunella laciniata)

Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)

 

Černohlávek dřípený (Prunella laciniata)

Geologie, půdní poměry:  Geologický podklad je tvořen dílčí jednotkou bystrickou magurského flyše. V bystrických vrstvách zlínského souvrství převažují vápnité jílovce a slínovce (střední až pozdní eocén). Půdním typem je kambizem dystrická.

Flóra a vegetace: Rozmanité podmínky naznačují bohatou a druhově pestrou květenu. Vyskytují se druhy lesní a pastvinné vegetace, vegetace lemů a křovin se zastoupením karpatských prvků. Převládají druhy horské, ale na slunných místech nalézáme i druhy teplomilné. Nechybějí ani vzácné a ohrožené rostliny. Převažujícími rostlinnými společenstvy jsou mezofilní travinobylinné porosty. Z mnoha druhů sušších luk a pastvin se v území nachází např. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), šedivka šedá (Berteroa incana), jetel alpínský (Trifolium alpestre), jetel horský (Trifolium montanum), dobromysl obecná (Origanum vulgare), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), chlupáček zední (Pilosella officinarum), smilka tuhá (Nardus stricta), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), světlík tuhý (Euphrasia stricta), starček přímětník (Senecio jacobaea), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), prvosenka jarní (Primula veris).

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Z orchidejí zde rostou vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský (Orchis mascula), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Křovinaté porosty tvoří převážně habr obecný (Carpinus betulus), růže šípková (Rosa canina) a hlohy (Crataegus spp.). Roztroušeně se vyskytuje borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea) a jalovec obecný (Juniperus communis).

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)   Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

 

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Lesní část území tvoří jedlová bučina, která je v severní části Bílých Karpat přirozeným lesním společenstvem. Vyznačuje se bohatě vyvinutým bylinným patrem, které zde tvoří pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), čistec alpínský (Stachys alpina), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), ostřice chlupatá (Carex pilosa), ostřice prstnatá (Carex digitata), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides) a další druhy, v keřovím patře roste i lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), Z chráněných rostlin se vyskytuje okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia).

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Fauna: Podrobnější průzkumy byly zatím provedeny u bezobratlých, především motýlů (Lepidoptera). Vyskytují se zde druhy charakteristické pro květnaté bělokarpatské louky, např. modrásek nejmenší (Cupido minimus), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola), dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus) aj. Byly zde nalezeny také zajímavé druhy fytofágních brouků, např. lalokonosec Otiorhynchus multipunctatus, nosatci Larinus sturnus a Tychius stephensi, z rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) např. saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens) a vzácná marše dvoutečná (Tetrix bipunctata). Z měkkýšů je pozoruhodný výskyt stepního plže trojzubky stepní (Chondrula tridens). Plazi jsou zastoupeni ještěrkou obecnou (Lacerta agilis) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis). Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné druhy ptactva, pozorován byl např. ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Přírodní rezervace Ploščiny, v pozadí televizní vysílač Valašské Klobouky - Ploštiny (29. 5. 2017)

Přírodní rezervace Ploščiny, v pozadí televizní vysílač
Valašské Klobouky - Ploštiny (29. 5. 2017)

Lesnictví: Značnou část plochy na vrcholu zaujímají smíšené porosty s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a přirozeným zmlazením jedle (Abies alba). Do chráněného území byl dodatečně začleněn i lesní porost, v němž je hlavní složkou smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica) s podrostem lísky obecné (Corylus avellana). Zachovalá jedlobučina je chráněna v první soukromé přírodní rezervaci Ščúrnica, která bezprostředně navazuje na východní část území PR Ploščiny. Tento přírodě blízký bělokarpatský les na Královci vykoupila od soukromého vlastníka a tak zachránila před vytěžením ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky.

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010)

Management, ohrožení: Lokalita byla v minulosti využívána jako extenzivní pastvina a přepásané louky, částečně i jako ovocný sad, místy byla políčka. V 70. letech 20. stol. bylo od pastvy upuštěno, což mělo za následek zarůstání plochy náletovými dřevinami, především hlohem, lískou, břízou a růží šípkovou. V roce 2000 bylo území zbaveno razantním zásahem náletu a také části vzrostlých stromů, hlavně bříz. V následujícím roce byla obnovena pastva ovcí, která se provádí v průběhu měsíce června až července, nedopasky jsou ručně koseny. Postupným odtěžováním lesní části území bude postupně uvolňován prostor pro zmlazení jedle. Chráněným územím prochází značená turistická stezka z Valašských Klobouk přes Královec a Požár do Študlova.

Natura 2000: Přírodní rezervace Ploščiny je součástí Evropsky významné lokality Podkrálovec (CZ0720435) o celkové rozloze 961,9107 ha představující rozsáhlý komplex zachovalé přirozené lesní vegetace v oblasti původního výskytu jedle, významné biotopy s jalovcem, orchidejemi a pěnovcovými prameništi.

Přírodní rezervací Ploščiny prochází značená turistická stezka (24. 9. 2010)

Přírodní rezervací Ploščiny prochází značená turistická stezka (24. 9. 2010)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bělín, V. (2009): Inventarizace nočních motýlů na lokalitě PR Ploščiny. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Dvořáková, J., Ložek, V., Horsák, M. et Pechanec, V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 s. ISBN 978-80-87614-00-6.

Elsnerová, M. (1995): Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Elsnerová, M., Krist, J. et Trávníček, D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Gottwald, A. & Bělín, V. (eds.) 2001: Motýli Bílých a Bielych Karpat (The Lepidoptera of the White Carpatians Mts.). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 7, 153 pp.

Grüll, F. (1987): Inventarizační průzkum vegetačního krytu CHPV Ploščiny. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, J. (2006): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PR Ploščiny (k. ú. Poteč). – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, J., Kočárek, P. & Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. et Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Horsák, M., Kment, P. et Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2016): Plán péče o PR Ploščiny na období 2017–2026. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I., Kment, P. a kol. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty, zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky 2000–2003 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. – Ms., depon in: ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I., Konvička, O. et Hromádka, M. (2006): Plán péče o PR Ploščiny na období 2007–2016. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kment, P. (1999): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu Ploštic (Hemiptera: Heteroptera) PR Ploščiny (k. ú. Poteč). – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kment, P. (2006): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu ploštic (Hemiptera: Heteroptera) PR Ploščiny (k. ú. Poteč). – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kment, P., Horsák, M., Procházka, J., Sychra, J. et Malenovský, I. (2017): Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. – Acta Carp. Occ. 8. ISSN 1804-2732.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I. (2006): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu křísi a mery (Hemiptera: Auchenorrhyncha, Psylloidea) PR Ploščiny (k. ú. Poteč). – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malíková, H. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. - Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.  

Moravec, J. (2014): Rozhovor s Miroslavem Janíkem o trampských kořenech a cestě od luk k lesu. - Ochrana přírody 5/2014, ročník 69, Praha, AOPK ČR.

Moravec, J. (2015): Po nejsevernějším hřebeni Bílých Karpat. - Ochrana přírody 5/2015, ročník 70, Praha, AOPK ČR.

Nápravníková, L. (2006): Průzkum a monitoring výskytu drobných zemních savců řádu hlodavců (Rodentia) v PR Ploščiny. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Piro, Z. a kol. (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie“ za rok 2006. - Ms., depon. in ČSOP, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Růžičková, S. (2006): Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty. - Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. M. Horsák, Ph. D.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Štefánek, J. et Pechová, L. (2002): Výskyt obojživelníků a plazů v některých oblastech jihovýchodní Moravy. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 7: 295–312.

Tlusták, V. (2000): Botanický inventarizační průzkum PR Ploščiny. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vincenecová, K. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality PR Ploščiny, CHKO Bílé Karpaty, Poteč, okres Zlín. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vincenecová, K. (2022): Botanický inventarizační průzkum PR Ploščiny. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.


Aktualizace 10. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět