Přírodní památka Sviní hnízdo

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka Sviní hnízdo představuje dva zachovalé porosty lesního komplexu Lesné v Javořinské hornatině v jižní části CHKO Bílé Karpaty. Skládá se ze dvou samostatných částí vzdálených od sebe asi 400 m, které jsou situovány v horní části uzávěru pramenné mísy potoka Kazivce a hřbetu spojujícího Lesnou s kótou 650,6 m n. m. Větší ze dvou částí (4,89 ha) se nachází asi 1,5 km severně od osady Vápenky v nadmořské výšce 570 až 610 m n. m., druhá, podstatně menší (0,45 ha) leží asi 400 m JJZ, pod kótou 650,6 m n. m. v nadmořské výšce 635 až 645 m n. m. a přímo sousedí s  NPR Porážky . Katastrální území Slavkov u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu Uherské Hradiště ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Sviní hnízdo. Evidenční kód ÚSOP: 1434. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 5,3429 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Lesní porosty s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů středních poloh Bílých Karpat. Vyskytují se zde typičtí zástupci flóry a fauny dubohabrových lesů, z nichž někteří patří mezi druhy ohrožené.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří svodnické souvrství hluckého vývoje (paleocén–maastricht) bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci. Půdním typem je kambizem typická až pseudoglejová, půdy jsou středně hluboké až hluboké, humózní, středně zásobené vodou.

Svízel vonný (Galium odoratum)   Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)

Svízel vonný (Galium odoratum)

 

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)

Flóra a vegetace: V lesních porostem je převažujícím typem vegetace karpatská ostřicová bučina asociace Carici pilosae-Fagetum sylvaticae s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica), dubem zimním (Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus betulus), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), v keřovém patře je zastoupen mimo jiné zimolez obecný (Lonicera xylosteum ). V bylinném patře převládá ostřice chlupatá (Carex pilosa), dále zde roste např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), česnek medvědí (Allium ursinum), čistec alpínský ( Stachys alpina), dymnivka dutá (Corydalis cava), hrachor jarní (Lathyrus vernus), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolisý (Melittis melissophyllum ), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), prvosenka vyšší (Primula elatior), sveřep větevnatý (Bromus ramosus) a svízel vonný (Galium odoratum). Pouze vzácně se zde vyskytuje několik druhů orchidejí, jako např. bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine ), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vstavač bledý (Orchis pallens). Na menší ploše v jižním segmentu chráněného území se nachází také vegetace karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-Carpinetum betuli.

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) v PP Sviní hnízdo (9. 5. 2003)

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) v PP Sviní hnízdo (9. 5. 2003)

Fauna: Z motýlů se vzácně vyskytuje bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla). Na části území roste dymnivka dutá, která je živnou rostlinou housenek jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), místní populace zde již zřejmě zanikla. V přírodní památce bylo nalezeno několik vzácnějších druhů brouků, jako např. střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Abax schueppeli rendsmidtii, krasec polník lýkovcový (Agrilus integerrimus), lenec Melandrya dubia, lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), na zamokřených místech se vzácně vyskytuje střevlík hrbolatý (Carabus variolosus).

Z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), v lesní tůni v severní části území se rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria). Útočiště a vhodné hnízdní příležitosti zde nachází řada druhů ptáků, jako např. budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) a šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), pozorován byl také čáp černý (Ciconia nigra), krkavec velký (Corvus corax) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Ze savců se vyskytuje např. plch velký (Glis glis), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). Druhově bohatá jsou společenstva netopýrů, které zde reprezentují např. netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr východní (Myotis blythii).

Lesnictví: Věkově nehomogenní lesní porost, ve stromovém patře je nejvíce zastoupen dub zimní (Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus) a další. Přirozeně zmlazuje především buk a javor klen, dub v hlavní etáži postupně odumírá.

Management, ohrožení: V minulosti se zde hospodařilo probírkovým způsobem, přitom byly odtěženy největší buky. Lesní porost je nyní ponechán přirozenému vývoji bez větších zásahů, pouze s podporou přirozeného zmlazení listnatých dřevin, které je poškozováno okusem způsobovaným přemnoženou spárkatou zvěří. V současné době nejsou žádné zásahy navrhovány vyjma prosvětlení lesního okraje na hranici s NPR Porážky na podporu dymnivky, živné rostliny pro případný výskyt jasoně dymnivkového.

Natura 2000: Přírodní památka Sviní hnízdo se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080  ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090). Dílčím předmětem ochrany jsou v PP Sviní hnízdo bučiny asociace Asperulo-Fagetum (9130) a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170), z živočichů lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a střevlík hrbolatý (Carabus variolosus).

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Sviní hnízdo (9. 5. 2003)


Literatura:

Ezer, E. et Konvička, O. (2023): Inventarizace MZCHÚ – PP Sviní hnízdo – Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms. Závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Fajmon, K. et Jongepierová, I. (2016): Inventarizační průzkum přírodní památky Sviní hnízdo z oboru botanika. Stav v roce 2013. – Ms. Závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Fajmon, K., Jagoš, B., Ovesný, K., Staš, R., Vondřejc, T. et Žmolík, M. (2023): Plán péče o přírodní památku Sviní hnízdo na období 2024–2032. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holec, J.et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. et Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. et al. (2017): Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje, 265 pp. ISBN 978-80-87833-26-1.

Chobot, K. et Němec, M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Jagoš, B. (2013): Plán péče o přírodní památku Sviní hnízdo na období 2014–2023. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. – Ochrana přírody 6/2015.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (2000): Inventarizační průzkum botanický PP Sviní hnízdo. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Juříček, M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Sviní hnízdo – floristika. – Ms. Závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Kočí, J. (2019): Inventarizace MZCHÚ – PP Sviní hnízdo – Letouni. – Ms. Závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kolektiv autorů (2020): Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy. Všeobecné údaje, platnost 2021–2040. – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele/Bílé Karpaty. – Ekológia, Bratislava.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Schlaghamerský, J. (2010): The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). – Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 103–115. ISSN 1211-376X.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Tyller, Z. (2021): Inventarizace MZCHÚ – PP Sviní hnízdo – Savci. – Ms. Závěrečná zpráva. Depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Zapletal, M. et Uřičář, J. (2013): Plán managementu druhu jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne). – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha.


Aktualizace 25. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět