Přírodní památka U zvonice

Přírodní památka U zvonice (14. 6. 2009)

Přírodní památka U zvonice (14. 6. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka U zvonice představuje jeden z posledních zachovalých fragmentů bývalých pastvin a bělokarpatských jednosečných luk v Lopenické hornatině. Nachází se na severně orientovaném svahu asi 0,7 km severně od kóty Kobylec (845 m n. m.), rozsochy Velkého Lopeníku, a 1,2 km východně od Lopenického sedla v nadmořské výšce 630 až 670 m n. m. Katastrální území Lopeník, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV U zvonice. Evidenční kód ÚSOP: 1435. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 1,27 ha. Mapy.cz

Předmět ochrany: Původní společenstva pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů na Lopenicku.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad horní části území je tvořen horninami javorinského souvrství (paleocén-svrchní křída) bělokarpatské jednotky magurského flyše s drobně až středně rytmickými flyšovými vrstvami s převahou pískovců. Dolní část je tvořena rudohnědými vápnitými a nevápnitými jílovci kaumberského souvrství (svrchní křída) bělokarpatské jednotky magurského flyše. Na kvartérních svahových a splachových sedimentech se vyvinuly kambizemě typické střední zrnitosti. 

Suchopýry (Eriophorum sp.) na slatině v PP U zvonice (14. 6. 2009), foto © Z. Podešva Hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens subsp. lutescens) v PP U zvonice, foto © Z. Podešva

Suchopýry (Eriophorum sp.) na slatině
v PP U zvonice (14. 6. 2009)

Hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens
subsp. lutescens) v PP U zvonice

Flóra a vegetace: V přírodní památce U zvonice bylo dosud nalezeno přes 190 druhů cévnatých rostlin. Na větší části chráněného území převažují luční porosty s vegetací přepásaných karpatských luk asociace Anthoxantho-Agrostietum s poháňkou hřebenitou (Cynosurus cristatus) a tomkou vonnou (Anthoxanthum odoratum). Ze vstavačovitých (Orchidaceae) se zde vyskytuje početná populace prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina), dále prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vemeníček zelený (Coeloglossum viride). Dále zde roste např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) a na jedné z posledních lokalit v Bílých Karpatech i hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens subsp. lutescens), jehož populace čítá pouze několik jedinců. 

Jen maloplošně se na území přírodní památky nacházejí slatiny, na nichž se vyskytují suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) i suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), bařička bahenní (Triglochin palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris) a vítod nahořklý (Polygala amarella). V prameništní stružce protékající chráněným územím byly nalezeny vzácné druhy mechorostů, krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides) a pateřín čtyřdílný (Preissia quadrata), na louce další vzácný mech termovka kostrbatá (Weissia squarrosa). Napříč chráněným územím prochází polní cesta, která je rozděluje na dvě části. V horní, poněkud méně botanicky hodnotné, se nacházejí také společenstva vysokobylinných mokřadních luk podsvazu Filipendulenion.

Mečík střechovitý (21. 6. 2003) , foto © Z. Podešva   Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) , foto © Z. Podešva

Mečík střechovitý (21. 6. 2003)

 

Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)

Fauna: Na území přírodní památky se vyskytují běžně rozšířené i méně časté druhy živočichů vázané na pestrou mozaiku lučních stanovišť. Z motýlů patří k typickým zástupcům hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) a několik druhů modrásků. V posledních letech zde byly nalezeny i teplomilné druhy bezobratlých jako křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptáků byli na lokalitě pozorováni např. cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a strnad luční (Emberiza calandra).

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, na malé ploše je sukcesní březový hájek, na horní okraj navazují souvislejší, převážně listnaté lesní porosty. 

Management, ohrožení: V minulosti bylo území součástí rozsáhlého komplexu jednosečných luk a extenzivních pastvin. V 70. letech 20. stol. byla převážná část okolních luk rozorána. V současné době je území pravidelně koseno vlastníky.

Přírodní památka U zvonice (14. 6. 2009) , foto © Z. Podešva

Přírodní památka U zvonice (14. 6. 2009)

Natura 2000: PP U zvonice se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Ezer, E. et Konvička, O. (2021): Inventarizace MZCHÚ – PP U zvonice – Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. – 4. Suppl. Sborníku Přír. klubu v Uherském Hradišti.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. et al. (2017): Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje, 265 pp. ISBN 978-80-87833-26-1.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP U zvonice. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I., Pešout, P. et Prach, K. [eds.] (2018): Ekologická obnova v České republice II. – 1. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 204 p. ISBN 978-80-88076-83-4.

Jongepierová, I., Pešout, P. et Prach, K. [eds.] (2019): Ecological restoration in the Czech Republic II. First edition. – Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, 204 pp. ISBN 978-80-7620-040-1.

Kaplan, Z. et al. (2018): Distribution of Gentianella lutescens subsp. lutescens in the Czech Republic. – Preslia 90: 425–531.

Konvička, O. (2013): Příspěvek k rozšíření páteříčka Rhagonycha carpathica Ganglbauer, 1896 v České republice. – Acta Carp. Occ. 4: 86-88. ISSN 1804-2732.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Kučera, J. et al. (2022): Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech. – Bryonora 70: 15–31.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. –AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. – Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Šmerdová, E. (2022): Botanický inventarizační průzkum PP U Zvonice. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994–1996. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. – Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.

Zapletal, M. (2006): Monitoring druhů M. nausithous a M. teleius na lokalitě PR U Zvonice v roce 2006. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.


Aktualizace 10. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět