Přírodní rezervace Hloží

Přírodní rezervace Hloží (13. 5. 2007)

Přírodní rezervace Hloží (13. 5. 2007)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Hloží tvoří obnovené pastviny, místy s hustě zapojenými porosty křovin a menším lesíkem v severovýchodním cípu území. Nachází se ve Vizovické vrchovině (podcelek Hlucká pahorkatina, okrsek Boršická pahorkatina), na mírně ukloněném západně orientovaném svahu kóty 345,4 m n. m. (pravý údolní svah řeky Veličky), v nadmořské výšce 257 až 333 m n. m., v trati zvané Hloží, asi 400 m východně od okraje obce Louka. Katastrální území Velká nad Veličkou, okres Hodonín. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Hodoníně ze dne 1. 8. 1992. Evidenční kód ÚSOP: 1740. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková výměra 7,4739 ha (podle aktuálního plánu péče 7,4815 ha). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Xerotermní společenstva na mělkých půdách s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Řada druhů hmyzu zde dosahuje severní hranice areálu (střevlíkovití brouci, mravenci a další skupiny).

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogenní sedimenty nivnického souvrství (svrchní paleocén — spodní eocén) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma vnějších Západních Karpat. Jsou pro ně charakteristické šedé, okrové a zelenošedé vápnité jílovce, které se střídají s lavicemi vápnitých pískovců ve vývoji drobně až středně rytmického flyše. Půdním typem jsou těžké černozemě. Půda je v důsledku eroze obnažená místy až na skelet.

Přírodní rezervace Hloží (13. 5. 2007)

Přírodní rezervace Hloží (13. 5. 2007)


Literatura:

Beneš, J. et al. (2018): Monitoring evropsky významného druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax) v České republice v roce 2018. – Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice. Depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Bezděčka, P., Jongepier, J. W. a kol. (2001): Chráněná území okresu Hodonín. Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o. p. s.

Bucifalová, V. (2012): Přírodní poměry území jižně od Lipova. - Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Natálie Čeplová.

Dostálová, M. (2017): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Hodonín. Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek Ph.D.

Horsák, M., Kment, P. et Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. - Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Hubáčková, A., Vachek, M., Ambrozek, L., Kučera, Z., Paličková, M., Jongepierová, I. et Čmelík, P. (1997): Příroda okresu Hodonín. OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Jongepierová, I. et Bezděčka, P. (1998): PR Hloží – plán péče na období 1999–2003. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepierová, I. et Bezděčka, P. (2005): PR Hloží – plán péče na období 2005–2014. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1993): Inventarizační průzkum – Hloží. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. et Fajmon, K. (2008): Inventarizační průzkum PR Hloží z oboru botanika. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Konvička, M., Beneš, J. et Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc.

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P. [ed.]: Chráněná území ČR, svazek IX., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Mládek, J., Pavlů, V., Hejcman, M. et Gaisler, J. [eds.] (2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV Praha, 104 pp.

Pavelčíková, L. (2014): Plán péče o přírodní rezervaci Hloží na období 2015–2024. – Ms., depon. in: Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.


Publikováno 2. 4. 2020 Úvodní stránka Nahoru Zpět