Národní přírodní rezervace Jazevčí

Národní přírodní rezervace Jazevčí (6. 6. 2004)

Národní přírodní rezervace Jazevčí (6. 6. 2004)

Základní údaje: Národní přírodní rezervace Jazevčí představuje pestrou mozaiku květnatých bělokarpatských luk s rozptýlenými solitérními stromy, lesíky a prameništi. Rezervace leží v  jihozápadní části Bílých Karpat v Javořinské hornatině (okrsek Suchovská vrchovina), na levém údolím svahu Veličky a v údolí jejího levostranného přítoku Jamného potoka, na svazích Hradiska (636 m n. m.) a kóty 523 m n. m., v nadmořské výšce 340 až 475 m n. m., asi 3 km sv. od obce Javorník. Katastrální území Javorník nad Veličkou, Nová Lhota u Veselí nad Moravou, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987. Evidenční kód ÚSOP: 1032. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 99,2804 ha, vyhlášené ochranné pásmo 252,4099 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Krajinářsky velmi hodnotný komplex typických květnatých druhově bohatých luk, výskyt četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen svodnickým souvrstvím bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci (paleocén-maastricht). Na svahových sedimentech vznikly kambizemě typické a místy i kambizemě pseudoglejové, v údolí Jamného potoka a Veličky fluvizemě na bezkarbonátových nivních sedimentech.  

Rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), foto © Z. Podešva   Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), foto © Z. Podešva

Rudohlávek jehlancovitý
(Anacamptis pyramidalis)

 

Prstnatec plamatý sedmihradský
(Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica)

Flóra a vegetace: Území NPR Jazevčí patří floristicky k jedněm z nejbohatších v Bílých Karpatech. Na květnatých loukách jsou převažujícími rostlinnými společenstvy teplomilné travino-bylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Vyskytuje se zde řada vzácných a chráněných rostlin. Druhově velmi bohaté zastoupení mají především vstavačovité, z nichž zde rostou např. tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holosericea subsp. holubyana), rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač vojenský (Orchis militaris) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). 

Národní přírodní rezervace Jazevčí (6. 6. 2004), foto © Z. Podešva

Národní přírodní rezervace Jazevčí (6. 6. 2004)

Z dalších pozoruhodných druhů se zde vyskytují hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a hořec křížatý (Gentiana cruciata), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), kosatec pestrý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), ojediněle i kosatec sibiřský (Iris sibirica), kozinec dánský (Astragalus danicus), len žlutý (Linum flavum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), mochna bílá (Potentilla alba), plamének přímý (Clematis recta), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) aj. V roce 2000 zde byla objevena menší populace zvonečníku černého (Phyteuma nigrum) mimo areál jeho přirozeného výskytu (zavlečený druh, jediná lokalita v Bílých Karpatech). 

Foto © Z. Podešva   Foto © Z. Podešva

Zvonečník černý (Phyteuma nigrum)
v NPR Jazevčí (29. 5. 2005)

 

Hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus
subsp. superbus)

Místy se vyskytuje lesní vegetace karpatských dubohabřin svazu Carpinion, asociace Carici pilosae-Carpinetum a panonských dubohabřin asociace Primulo veris-Carpinetum, dále středoevropské bazifilní teplomilné doubravy svazu Quercion petraeae, asociace Potentillo albae-Quercetum a teplomilná lemová společenstva svazu Geranion sanguinei s kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a svazu Trifolion medii s jetelem prostředním (Trifolium medium), černýšem hajním (Melampyrum nemorosum) a řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria). Z křovin se ojediněle objevuje i dřín (Cornus mas), v bylinném podrostu rostou např. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). Na několika pramenných výchozech se místy vytvořily drobné mokřiny s vegetací vlhkých narušovaných půd asociace Junco inflexi-Menthetum longifoliae se  sítinou sivou (Juncus inflexus), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), šáchorem hnědým (Cyperus fuscus) a drobnou kapradinou hadím jazykem obecným (Ophioglossum vulgatum). V NPR Jazevčí bylo nalezeno také několik vzácných druhů epifytických lišejníků.

Národní přírodní rezervace Jazevčí (6. 6. 2004), foto © Z. Podešva

Národní přírodní rezervace Jazevčí (6. 6. 2004)

Fauna: Květnaté louky hostí velice bohatou faunu a představují důležité útočiště pro vzácné a ohrožené druhy bezobratlých, především hmyzu. Zajímavý je výskyt vzácných druhů fytofágních brouků, jako jsou např. dřepčík Longitarsus brunneus, krytonosec Mogulones larvatus, nosatec Graptus weberi, štítonoš černoskvrnný (Cassida murraea), štítonoš Cassida ferruginea, z motýlů především několik vzácných druhů píďalek. Z faunistického hlediska je dále významný výskyt dvou druhů ploštic (Heteroptera) – klopušky koprníkové (Strongylocoris niger) a malenky skryté (Ceratocombus coleoptratus) na jediné lokalitě v Bílých Karpatech. Z ostatních skupin bezobratlých bylo zjištěno 21 druhů rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera), např. kobylka krátkokřídlá (Metrioptera brachyptera), 16 druhů mravenců a čtyři druhy sociálních vos. Plazi a obojživelníci jsou zastoupeni užovkou hladkou (Coronella austriaca), slepýšem křehkým (Anguis fragilis), kuňkou žlutobřichou (Bombina variegata) a skokanem hnědým (Rana temporaria).

Štítonoš černoskvrnný (Cassida murraea), NPR Jazevčí (6. 6. 2004), foto © Z. Podešva   Běžník kopretinový na zvonečníku černém, foto © Z. Podešva

Štítonoš černoskvrnný (Cassida murraea)
NPR Jazevčí (6. 6. 2004)

 

Běžník kopretinový na zvonečníku černém
NPR Jazevčí (29. 5. 2005)

Celý komplex je také významným útočištěm a hnízdištěm ptactva, hnízdí zde např. chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strnad luční (Miliaria calandra), bramborníček  černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), krutihlav obecný (Jynx torquilla), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a žluva hajní (Oriolus oriolus).

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí, krajinářsky hodnotné jsou především solitérní lípy malolisté (Tilia cordata). Na prudších svazích se nacházejí různá sukcesní stadia včetně vyvinuté lesní vegetace, především karpatské dubohabřiny. 

Solitérní lípy v NPR Jazevčí (6. 6. 2004), foto © Z. Podešva

Solitérní lípy v NPR Jazevčí (6. 6. 2004)

Management, ohrožení: Území bylo v minulosti využíváno jako jednosečné louky. Po ukončení pravidelného ručního kosení začaly travnaté plochy nedostupné pro těžkou mechanizaci zarůstat náletovými dřevinami, především v k. ú. Nová Lhota. Koncem 80. let 20. stol. bylo více než 15 ha těchto ploch vyčištěno a od té doby jsou pravidelně koseny. Na příkrých svazích na 12 ha byla v roce 2002 zahájena pastva ovcí a plánuje se její rozšíření na v současné době neobhospodařované a dřevinami zarostlé svahy (cca 30 ha). Pokus s vlivem pastvy na luční společenstva probíhal v ochranném pásmu NPR Jazevčí v části zvané Molvy. V roce 2003 byl zpracován a schválen plán péče, podle kterého měly být vyčištěny plochy zarostlé nálety dřevin na výměře 56 ha. Následně zde bude prováděna rotační pastva ovcí a koz, byl stanoven pastevní režim se střídáním pastvy a kosení: minimálně 1x za 3 roky bude lokalita posečena v termínu od 1. do 31. 7., následně budou otavy přepásány. Pastva však může přinést také určitá úskalí a rizika jako např. ústup zájmových druhů, neschopných odolávat pastevnímu tlaku. Za předpokladu dlouhodobé pravidelné pastvy se postupně posunou společenstva svazu Bromion ke svazu Cynosurion. U vybraných druhů, především orchidejí a dalších, bude třeba každoročně monitorovat četnost populací a současně sledovat, zda nedochází k šíření plevelných druhů a nadměrnému mechanickému narušování drnu. Podél spodní hranice rezervace prochází silnice z Javorníka do Suchovských Mlýnů.

Národní přírodní rezervace Jazevčí (24. 7. 2005), foto © Z. Podešva

Národní přírodní rezervace Jazevčí (24. 7. 2005)

Natura 2000: NPR Jazevčí se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ 0724090) o celkové rozloze 20 043,3080 ha.


Literatura:

Adamec, V. (2012): Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. – Ms. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.

Ambrozek, L. (2017): Výročí bělokarpatských národek. – Ochrana přírody 6/2017: 2–5.

Anonymus (2012): Plán péče o NPR Jazevčí na období 2013–2022. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Antonín, V., Deckerová, H., Jongepier, J. W. et Vágner, A. (2005): Makromycety NPR Jazevčí. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Beran, L. et Horsák, M. (2002): Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landcape Area]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 63-76.

Bojková, J., Chvojka, P. & Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Boža, P. (2006): Dřepčíci (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) a nosatci (Coleoptera: Curculionidae) NPR Jazevčí, výsledky faunistického průzkumu. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Darebník, J. et Zapletal, M. (2006): Monitoring larvárních hnízd druhu Eriogaster catax v CHKO Bílé Karpaty v roce 2006. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Dřevojan, P. et Fajmon, K. (2014): Hořec křížatý (Gentiana cruciata) – rozšíření a management v Bílých Karpatech. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP Správa HKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Dvořák, L. et Bezděčka, P. (2012): Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice. – Západočeské entomologické listy 3: 44–48. 

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. – Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Dvořáková, J., Ložek, V., Horsák, M. et Pechanec, V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. – Acta Carpathica Occidentalis, suppl. 1: 1–124.

Fajmon, K., Jagoš, B., Ovesný, K., Staš, R., Vondřejc, T. et Žmolík, M. (2022): Plán péče o národní přírodní rezervaci Jazevčí na období 2023–2032. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hadinec, J., Lustyk, P. et Procházka, F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 77–149.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Hettenbergerová, E. et Fajmon, K. (2014): Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) – rozšíření a management v Bílých Karpatech. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holec, J. et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Holuša, J., Kočárek, P. et Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Horal, D. (2000): Zoologický inventarizační průzkum ptáků (Aves) NPR Jazevčí. – Ms., 17 s., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. et Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Horsák, M. (2000): Inventarizační malakozoologický průzkum NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Horsák, M. (2001): Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika). – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 15–26.

Hradílek, Z. (2007): Mechorosty NPR Jazevčí v Bílých Karpatech. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Chobot, K. et Němec, M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Red list of threatened species of the Czech Republic. Vertebrates. – Příroda 34: 1–182.

Chytrý, M. [ed.] (2010): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – 2. vyd., upr. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Jatiová, M. et Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Ježek, J., Macek, J. et Chvojka, P. (2009): Inventarizační průzkum dvoukřídlých (Diptera: Psychodidae), blanokřídlých (skupiny Symphyta) a chrostíků (Trichoptera) na lokalitách NPR Zahrady pod Hájem, v NPR Javořina a v NPR Jazevčí (CHKO Bílé Karpaty). – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Ježek, J. et Omelková, M. (2012): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96 (2): 763–802.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1990): Inventarizační průzkum SPR Jazevčí. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. et Hájková, P. (2004): Botanický inventarizační průzkum NPR Jazevčí. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová I, Kment P. a kol. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty, zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2000-2003 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. – 58/06 ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kaplan, Z. et al. (2018): Distribution of Gentianella lutescens subsp. lutescens in the Czech Republic. – Preslia 90: 425–531.

Kment, P. (2000): Závěrečná zpráva o provedeném inventarizačním průzkumu fauny ploštic (Insecta: Heteroptera) v NPR Čertoryje, NPR Jazevčí a NPR Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Kment, P. et Baňař, P. (2012): True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96 (2) 2011: 323–628.

Komzák, P. et Chvojka, P. (2012): Caddis flies (Trichoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96 (2): 697–761.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Konvička, O. (2013): Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Jazevčí z oboru vodní brouci. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, O. (2014): Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Jazevčí z oboru fytofágní brouci. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Kučera, J., Váňa, J. et Hradílek, Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: update of the checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.

Kuneš, P. et Roleček, J. (2015): Projekt GAČR P504/12/0649 (2012–2015). Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat – testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.

Lacina, A. (2011): Inventarizační průzkum NPR Jazevčí z oboru: malakozoologie. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Liška, J. et Palice, Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda, Praha, 29: 3–66.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I. (2000): Výsledky inventarizačních průzkumů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty v roce 2000 (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha a Sternorrhyncha-Psylloidea, Strepsiptera pars.) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Malenovský, I. et Lauterer, P. (2012): Jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96 (2): 105–154.

Malenovský, I. et Lauterer, P. (2012): Leafhoppers and planthoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96 (2) 2011: 155–322.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malíček, J. et Vondrák, J. (2012): Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. – Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1–2): 1–11

Novotný, I.et Košnar, J. [eds.] (2006): Mechorosty zaznamenané v průběhu 13. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Bílých Karpatech. – Bryonora, Praha, 37: 23–32..

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. – Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Přidal, A. (2000): Včely (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) v rezervacích Bílých Karpat - závěrečná zpráva 2000. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Rada, S. (2012): Nová lokalita kobylky Poecilimon intermedius (Orthoptera: Ensifera) v Bílých Karpatech (Česká Republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 119.

Růžičková S. (2006): Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty. – Bakalářská práce, depon. in Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Strejček, J. (2000): Průzkum fytofágních brouků čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v CHKO Bílé Karpaty – výsledky inventarizačního průzkumu v PP Žerotín, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Štěpánek, V. (2014): O bělokarpatských senících. – Bílé - Biele Karpaty 2/2014: 16–17.

Štěpánek, V. (2023): Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách. – Veronica, 1/2023, s. I–XVI.

Taraška, V. (2012): Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Taraška, V. (2014): Karyologická a morfologická variabilita okruhu Dactylorhiza maculata v České republice a na západním Slovensku. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

Tolasz, R., Míková, T., Valeriánová, A. et Voženílek, V. (2007): Atlas podnebí Česka. – Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci, Praha a Olomouc.

Trávníček, P. et al. (2009): Problematika okruhu Gymnadenia conopsea agg. ve střední Evropě aneb využití průtokové cytometrie při řešení taxonomie a populační biologie mykoheterotrofních rostlin. – Konference České botanické společnosti „Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny“, 28.–29. listopadu 2009, PřF UK Praha.

Uvíra, V. (2013): Inventarizační průzkum NPR Jazevčí z oboru obojživelníci. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). – Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D.

Vávra, J. (2009): Zpráva z výzkumu brouků lokalit PP Uvezené, NPR Porážky a NPR Jazevčí za rok 2009. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vepřek, D. (2000): Zpráva o inventarizačním průzkumu aculeatních Hymenopter v NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem, NPR Jazevčí a PR Žerotín. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Vrabec, V. et Johanedisová, E. (2015): Inventarizační průzkum NPR Jazevčí z oboru entomologie (Lepidoptera). – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Wolfová, J. (2014): Inventarizační průzkum NPR Jazevčí z oboru chiropterologie. – Ms. Závěrečná zpráva, depon. in: AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.


Aktualizace 11. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět