Přírodní památka Letiště Milotice

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)

Základní údaje: Přírodní památku tvoří travnaté plochy sportovního letiště. Chráněné území se nachází v Ratíškovické pahorkatině na východním úpatí Liščího kopce (210 m n. m.), v nadmořské výšce 195 až 209 m n. m., po levé straně silnice z Milotic do Kyjova, asi 1,9 km ssz. od Milotic (zámek) a 3 km jižně od centra Kyjova. Katastrální území Milotice u Kyjova, Svatobořice. Zřízeno nařízením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 35/2014 ze dne 25. 8. 2014, s účinností od 1. 12. 2014. Evidenční kód ÚSOP: 5977. Kategorie IUCN: III – přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha přírodní památky 22,5904 ha, rozloha ochranného pásma 4,5133 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus) na travnaté ploše letiště v Miloticích u Kyjova.

Sysel obecný (Spermophilus citellus), foto Kiril Gruev (Bulharko)

Sysel obecný (Spermophilus citellus), foto Kiril Gruev (Bulharko)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří neogenní nezpevněné sedimenty bzeneckého souvrství (pannon) moravské části vídeňské pánve – jíly, prachovité jíly až prachy, prachovce a písky, místy s polohami štěrků. Půdním typem je černozem modální, v jižní části regozem arenická.

Flóra a vegetace: Vegetaci letiště tvoří trvalý travní porost kulturního charakteru s běžnými druhy trav a bylin, který je udržován pravidelným kosením. Po botanické stránce není území nijak významné. 

Fauna: Na ploše letiště se nachází stabilní populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus) čítající 100 až 400 jedinců. Představuje tak jednu z nejpočetnějších kolonií v Jihomoravském kraji. Je zde realizován záchranný program sysla obecného v České republice.

Přírodní památka Letiště Milotice (8. 11. 2015)

Přírodní památka Letiště Milotice (8. 11. 2015)

Management, ohrožení, využití: Veřejné vnitrostátní letiště (LKKY – Letiště Kyjov) pro malá letadla zde bylo zřízené již v roce 1951. V roce 1966 byla provedena rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy do dnešní podoby. Základní údržba travnaté plochy letiště spočívá v pravidelném kosením 3× za rok. Tím je udržován trvale nízký travní porost jako zásadní limitující faktor pro zachování vitální populace sysla obecného. Tento způsob využití tedy zcela vyhovuje biotopovým nárokům sysla. Pravidelný management travních porostů provádí provozovatel letiště, kterým je občanské sdružení Aeroklub Kyjov.

Natura 2000: Přírodní památka Letiště Milotice je součástí Evropsky významné lokality Milotice – letiště (kód CZ 0623018) pro panonskou biogeografickou oblast o celkové rozloze 26,9566 ha. Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus).

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)

Přírodní památka Letiště Milotice (9. 9. 2018)


Literatura:

Anonymus (2017): Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2017. – AOPK ČR, Praha. 13 s.

Háková, A., Klaudisová, A. et Sádlo J. [eds.] (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. – Planeta XII, 3/2004.

Hánová, A. (2015): Historie a šíření populací sysla obecného (Spermophilus citellus). – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Juračková, K. (2010): Možnosti záchrany sysla obecného (Spermophilus citellus) v Jihomoravském kraji. – Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Vedoucí práce: Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Matějů, J., Hulová, Š., Nová, P., Cepáková, E., Marhoul, P., Uhlíková, J. (2010): Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Matějů, J., Nová, P. et Uhlíková, J. (2007): Záchranný program sysla obecného v ČR. – Ochrana přírody 2006, 62(7): 16-20. ISSN 1210-258X.

Pavelčíková, L. (2022): Plán péče o přírodní památku Letiště Milotice na období 2023–2032. – Ms., depon, in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno.

Plesník, J., Hanzal, V. et Brejšková, L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 23: 1–184.

Slavík, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Letiště Milotice na období 2014–2022. – AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno, pracoviště Brno.

Uhlíková, J., Matějů, J., Nová, P. et Vohralík, V. (2009): Sysel obecný – hlodavec, který nesyslí. – AOPK ČR, Praha, 16 pp. ISBN 978-80-87051-73-3.

Zajíček, R. (2014): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Milotice – letiště CZ0623018. – AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a krajské středisko Brno.


Aktualizace 14. 2. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět