Přírodní rezervace Machová

Přírodní rezervace Machová (24. 5. 2003)

Přírodní rezervace Machová (24. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní rezervace Machová je pestrou mozaikou květnatých bělokarpatských luk s rozptýlenými solitérními stromy, mokřadními loukami a pěnovcovými prameništi. Rezervace se nachází v jihozápadní části Bílých Karpat v Javořinské hornatině (okrsek Brestovecká vrchovina) v blízkosti státní hranice se Slovenskem. Je situována na severních a severozápadních svazích kóty Machová (579 m n. m.) v nadmořské výšce 380 až 579 m n. m., asi 3 km jižně od obce Javorník, po její severní hranici protéká Rybnický potok. Katastrální území Javorník nad Veličkou, okres Hodonín, CHKO Bílé Karpaty. Vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987. Evidenční kód ÚSOP: 1034. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 111,9825 ha, ochranné pásmo: 150,6419 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachování komplexu přirozených bělokarpatských luk s typickou květenou a bohatou entomofaunou, s četnými zástupci vstavačovitých a dalších chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, krajinářsky velmi hodnotné území.

Přírodní rezervace Machová (29. 5. 2009), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Machová (29. 5. 2009)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen svodnickým souvrstvím bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci (paleocén až svrchní křída). Na svahových sedimentech vznikly kambizemě typické a pseudoglejové těžší zrnitosti.  

Flóra a vegetace: Na květnatých loukách převažují teplomilné travino-bylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Dále jsou zastoupena teplomilná lemová společenstva svazu Geranion sanguinei s kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a společenstva svazu Trifolion medii s jetelem prostředním (Trifolium medium), černýšem hajním (Melampyrum nemorosum) a řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria), na vlhčích místech se nacházejí bezkolencové louky svazu Molinion, v údolí Rybnického potoka nivní mokřadní louky svazu Calthion s pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a luční pěnovcové prameniště.  

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa), foto © Zdeněk Podešva   Hlavinka horská (Traunsteinera globosa), foto © Zdeněk Podešva

Vstavač mužský znamenaný
(Orchis mascula subsp. speciosa)

 

Hlavinka horská (Traunsteinera globosa),
přírodní rezervace Machová (29. 5. 2005)

V rezervaci se vyskytuje řada ohrožených a chráněných rostlin, druhově bohaté zastoupení mají především vstavačovité, z nichž zde rostou např. hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vstavač kukačka (Anacamptis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa), vstavač osmahlý (Neotinea ustulata) a vstavač vojenský (Orchis militaris). 

Z dalších pozoruhodných druhů se zde vyskytuje např. trojzubec lesostepní (Danthonia alpina), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus), kosatec trávovitý (Iris graminea), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kozinec dánský (Astragalus danicus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus),  medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos), plamének přímý (Clematis recta) a záraza alsaská (Orobanche alsatica).

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa) v PR Machová (29. 5. 2005), foto © Z. Podešva

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa)
v přírodní rezervaci Machová (29. 5. 2005)

Hodnotným a významným biotopem je svahové pěnovcové prameniště s přechodnou vegetací slatinných a rašelinných stanovišť. V mechovém patru  dominuje ohrožený mech vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens), který zde plní ekologickou roli rašeliníků, spolu s ním roste suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), bařička bahenní (Triglochin palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), škarda bahenní (Crepis paludosa), vítod nahořklý (Polygala amarella), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) a čertkus luční (Succisa pratensis). 

Fauna: Květnaté louky v přírodní rezervaci Machová jsou významným biotopem četných druhů bezobratlých, především hmyzu. Z motýlů se vyskytují např. perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a strakáč březový (Endromis versicolora). V minulosti byl pozorován i žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), který však již vymizel.

Strakáč březový (Endromis versicolora), foto © Z. Podešva

Strakáč březový (Endromis versicolora)

Faunisticky zajímavé nálezy byly zaznamenány také u ostatních skupin bezobratlých. Z rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) je to např. saranče Pseudopodisma transilvanica, která zde dosahuje západní hranice svého areálu, velmi vzácná saranče Nagyova (Pseudopodisma nagyi) známá dosud jen z Bílých Karpat, Slovenska a Maďarska, a také kriticky ohrožená kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda). Druhově početná jsou také společenstva dvoukřídlých (Diptera), zejména tiplicovitých a bahnomilkovitých. Přírodní rezervace  Machová je druhou lokalitou v ČR, kde se vyskytuje bahnomilka Ellipteroides adrastea (byla popsána teprve v roce 1984 na základě nálezů z nedaleké NPR Čertoryje). Z malakozoologického pohledu je luční pěnovcové prameniště v rezervaci významnou lokalitou vzácného vlhkomilného měkkýše vrkoče útlého (Vertigo angustior), z dalších druhů zde byl nalezen např. vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo), jehlovka hladká (Platyla polita), kuželík drobný (Euconulus fulvus) a boděnka malinká (Punctum pygmaeum).

Přírodní rezervace Machová (24. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Machová (24. 5. 2003)

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí, krajinářsky velmi hodnotné jsou rozptýlené solitérní stromy, především lípy (Tilia spec.). 

Management, ohrožení: Území bylo v minulosti využíváno jako jednosečné louky. V roce 1990 byla podstatná část rezervace pohnojena minerálními hnojivy, což mělo negativní vliv na kvantitativní a druhovou skladbu vegetace. V následujících letech byly plochy nepravidelně koseny, takže návrat k původnímu stavu si zřejmě vyžádá delší dobu. V současnosti je Správou CHKO zajišťováno pravidelné kosení, likvidace náletových dřevin a výmladků.

Natura 2000: PR Machová se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ 0724090) o celkové rozloze 20 043,3080 ha.


Literatura:

Adamec, V. (2012): Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. – Ms. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). –
Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. et Komzák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Černý, M. (1999): Inventarizační průzkum vrtalek (Diptera) vybraných lokalit CHKO Bílé Karpaty. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Darebník, J. (2009): Inventarizace denních a nočních motýlů na lokalitě PR Machová. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Fajmon, K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Fajmon, K. et Jongepierová, I. (2016): Danthonia alpina Vest, p. 85–89. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

Farkač, J., Král, D. et Škorpík, M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. – 1. vyd. Uherské Hradiště: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, supplementum 4: 1–158.

Hájková, P. et Hájek, M. (2003): Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians and their relationships to water and soil chemistry. – Preslia, Praha, 75: 271–287.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Hemza, M. (2013): Inventarizace ochmetu evropského na území Bílých Karpat. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.

Holuša, J. (2008): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PR Machová. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Holuša, J., Kočárek, P. et Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255, ISBN 978-80-86166-23-0.

Holuša, J., Kočárek, P. et Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. et Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Horsák, M., Kment, P. et Malenovský, I. (2001): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných oblastech Moravy. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6/2001: 206-210.

Hradílek, Z. (2009): Mechorosty PR Machová v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Hrouzek, M. (2006): Monitoring druhů Maculinea nausithous a Maculinea telejus na lokalitě PR Machová (CHKO Bílé Karpaty) v roce 2006. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Hula, V. (2007): Inventarizační průzkum arachnofauny PR Machová (Bílé Karpaty). – Depon. in: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 6 pp.

Chládek, F. (2002): Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s. l.) NPR  Čertoryje v Bílých Karpatech. – Tetrix, svazek 8 XII/2002, Brno.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Chvojka, P., Ježek, J. et Macek, J. (2006): Entomologický průzkum v CHKO Bílé Karpaty. Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vybraných skupin hmyzu (Trichoptera, Diptera: Psychodidae, Hymenoptera: Tenthredinoidea). – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Ježek, J. (2007): Dvoukřídlí (Diptera: Psychodidae). Závěrečná zpráva. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1990): Inventarizační průzkum SPR Machová. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1995): The orchid flora of the White Carpathians. – Eurorchis Utrecht 7: 73–89.

Jongepierová, I. [ed.] (2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I. et Bezděčka, P. (2005): Plán péče o PR Machová na období 2006–2015. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2016): Plán péče o přírodní rezervaci Machová na období 2016–2025. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Kaplan, Z. et al. (2017): Distribution of Thalictrum simplex subsp. galioides in the Czech Republic. – Preslia 89: 333–439.

Klinkovská, K. (2022): Vysokobylinná vegetace jihomoravské lesostepi. – Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

Konvička, M., Beneš, J. et Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. – Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Lacina, A. (2007): Vliv lesnatého okolí na skladbu společenstev měkkýšů otevřených slatinišť. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Lacina, A. (2010): Okrajový efekt jako fenomén určující skladbu malakofauny otevřených vápnitých slatinišť na kontaktu s lesními stanovišti. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Macek, J. (2007): Zpráva o faunisticko-inventárním průzkumu podřádu Symphyta (Hymoneptera) na vybraných lokalitách CHKO Bílé Karpaty ve sběrné sezóně 2007. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Macek, J. (2009): Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky. Pp. 19–38. In: Jongepierová, I. (ed.): Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově. – Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha, 136 pp.

Macek, J. (2012): Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2): 819–896.

Macek, J. (2013): Descriptions of larvae of Birka annulitarsis and B. cinereipes (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53(2): 815–819. ISSN 0374-1036.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. et Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I. (2013): New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2): 235-263.

Malenovský, I., Kment, P. et Konvička, O. [eds] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Martinovský, J. (2000): Inventarizační entomologický průzkum dvoukřídlého hmyzu čeledí Tipulidae, Mycetophilidae a Scatopsidae (Diptera) v PR Machová. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Mertlík, J. (2016): Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska. – Elateridarium 10: 94–132.

Náhlíková, T. (2009): Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Nováček, O. (2010): Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Marie Omesová, Ph.D.

Piro, Z. a kol. (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie“ za rok 2006. – Ms., depon. in ČSOP, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Rybníček, K.: Svahová prameniště moravskoslovenského pomezí – flóra, vegetace, stanoviště a vývoj v mladším holocénu. – GAČR 206/99/1240.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Svobodová, S. (2016): Rozšíření a diverzita dlouhososek (Diptera: Bombyliidae) jihovýchodní Moravy. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř. Vedoucí práce: RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Štěpánek, V. (2014): O bělokarpatských senících. – Bílé - Biele Karpaty 2/2014: 16–17.

Tlusták, V. et Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. – Krajské vlastivědné muzeum Olomouc, 127 pp.

Trávníček, B. et Hájek, M. (1996): Příspěvek k rozšíření ostružiníků (Rubus L.) a pampelišek (Taraxacum Wigg.) v Bílých Karpatech. – Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 28–33.

Trávníček, P. et al. (2009): Problematika okruhu Gymnadenia conopsea agg. ve střední Evropě aneb využití průtokové cytometrie při řešení taxonomie a populační biologie mykoheterotrofních rostlin. – Konference České botanické společnosti „Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny“, 28.–29. listopadu 2009, PřF UK Praha.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). – Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D.


Aktualizace 11. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět