Přírodní památka Pánov

Přírodní památka Pánov (20. 8. 2011)

Přírodní památka Pánov (20. 8. 2011)

Základní údaje: Přírodní památka Pánov představuje unikátní společenstva otevřených písčin s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů na bývalém vojenském cvičišti (tankodromu). Nachází se v Ratíškovické pahorkatině (střední části Dolnomoravského úvalu), na jihovýchodním okraji rozsáhlého lesního komplexu Hodonínská doubrava v nadmořské výšce 202 až 214 m n. m., v trati zvané Hrubá louka u osady Pánov, asi 3,3 km SSV od středu města Hodonína. Katastrální území Hodonín, okres Hodonín. Vyhlášeno nařízením Jihomoravského kraje č. 4/2012 ze dne 16. 2. 2012 s účinností od 8. 5. 2012. Evidenční kód ÚSOP: 5772. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 86,6713 ha, vyhlášené ochranné pásmo 9,1258 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Rozsáhlé plochy pískomilné (psamofilní) vegetace se zastoupením dvou evropsky významných stanovišť – prioritního stanoviště 6260 Panonské písčité stepi (biotop T5.4 Panonské stepní trávníky na písku) a stanoviště 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem (biotopy T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), T5.3 Kostřavové trávníky písčin).

Letecký snímek otevřených písčin v PP Pánov

Natura 2000: Přírodní památka Pánov je v překryvu s evropsky významnou lokalitou Hodonínská doubrava (CZ0624070) v panonské biogeografické oblasti o celkové rozloze 3029,0835 ha. Předmětem ochrany jsou v případě PP Pánov stanoviště 2330 – Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) a 6260 – Panonské písčité stepi.


Literatura:

Bezděčková, K. et Bezděčka, P. (2016): Zajímavé nálezy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) z České republiky. Interesting records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from the Czech Republic. – Acta rerum naturalium, 19: 23–25.

Grulich, V. (1987): Fytogeografická charakteristika jihomoravských písků. – Zpr. Čs. Bot. Společ., 22, mater. 6: 75–79.

Grulich, V. (1995): Přírodní poměry nejjižnější Moravy a Záhorské nížiny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., 30/1: 7–12.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hajdaj, P. (2011): Analýza druhového spektra střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) rozdílných biotopů bzeneckých písčin. – Diplomová práce. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř. Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Háková, A., Klaudisová, A. et Sádlo, J. [eds.] (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. – Ministerstvo životního prostředí, Praha.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holec, J. et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Horák, D. (2015): Karyologická a morfologická variabilita okruhu Gagea bohemica ve východní části střední Evropy [Karyological and morphological variability of the Gagea bohemica group in the eastern part of Central Europe]. – Bakalářská práce, 75 s. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph. D.

Horák, D. (2017): Cytogeografie a morfologie okruhu křivatce českého (Gagea bohemica agg.) ve střední Evropě. [Cytogeography and morphology of Gagea bohemica complex in the Central Europe]. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph. D.

Horal, D. et Pešout, P. (2019): K přemnožení sosnokaza borového v oblasti Bzenecké a Hodonínské Doubravy. – Ochrana přírody 5/2019, kulér V–VI.

Hroneš, M. et Kobrlová, L. (2016): Nová lokalita křivatce českého (Gagea bohemica) na Záhorské nížině (západní Slovensko). – Acta Carp. Occ., 7: 20-25. ISSN 1804-2732.

Hrouda, L. (1989): Křivatec český pravý – Gagea bohemica (Zauschn.) J. A. et J. H. Schult. subsp. bohemica. – Stud. ČSAV, Praha. 1989/10: 125–150.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 526 pp.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Ivanová, A. (1973): Nárys floristických a vegetačních poměrů území severně Hodonína. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce M. Dvořáková.

Jurák, M. (2018): Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Kamarádová, J. (2008): Společenstva pavouků panonských stepních trávníků oblasti jihovýchodní Moravy (Araneae). – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Tomáš Kuras.

Kaplan, Z. et al. (2017): Distribution of Gagea pusilla in the Czech Republic. – Preslia 89: 333–439.

Konvička, M., Beneš, J. et Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. – Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Konvička, M., Beneš, J., Spitzer, L., Bartoňová, A. et Zapletal, M. (2016): Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice. – Entomologický ústav BC AV ČR & Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Koubková, T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích – Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph. D.

Laus, H. (1910): Die Vegetationsverhältnisse der südmährischen Sandsteppe zwischen Bisenz und Göding und des Nachbargebietes. – Bot. Ztg., Berlin, 48/Abt. 2: 177–186, 209–226, 241–258 et 265–275.

Liška, J. (2000) Faunistic records from the Czech republic – 101. – Klapalekiana, 2000, č. 36.

Losík, J. (2010): Plán péče o Přírodní památku Pánov (návrh na vyhlášení) na období 2010–2019. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Brno.

Losík, J. (2012): Plán péče o Přírodní památku Pánov na období 2012–2021. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Brno.

Marhoul, P. et Turoňová, D. (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. – AOPK ČR, Praha. 201 s.

Marhoul, P., Čížek, O., Fryšták, K. et Menšík, M. (2010): Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině. – Ms., Závěrečná zpráva VaV MŽP SP/2d3/153/08.

Němec, R., Musil, Z., Vymyslický, T., Bureš, J. et Veselý, P. (2017): Revize moravsko-dolnorakouské arely křivatce českého (Gagea bohemica s. lat.). – Thayensia (Znojmo) 2017, 14: 11–57. ISSN 1212-3560.

Němý, J. (2020): Za invazní ambrozií k nám dorazila k nám dorazila světlopáska ambroziová. – Živa 2020, 1: 36.

Novák, V. et Pelíšek, V. (1943): Stručná charakteristika půd na přesypových pískách v lesní oblasti Doubrava u Hodonína. – Lesn. Práce, 22: 225–235.

Pernicová, M. (2014): Přírodní poměry a květena území severně od Hodonína. – Bakalářská práce. Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.

Podešva, Z. (2008): Gagea bohemica (Zauschner) J. A. Schultes & J. H. Schultes subsp. bohemica, pp. 77. – In: Hadinec, J. et Lustyk, P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VII., Zprávy České botanické společnosti, 43: 251–336.

Podešva, Z. (2008): Nečekaný nález křivatce českého v Pánově na Hodonínsku. – Botany.cz [online]. 2008-03-15 [cit. 2022-04-27]. Dostupné z  https://botany.cz/cs/hruba-louka-gagea/.

Ratajová, A. (2018): Numerická odpověď predátora: netopýři a motýlí škůdci lesa. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř. Vedoucí práce doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Riedl, V. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hodonínská doubrava CZ0624070. – Ms., AOPK ČR, depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Brno.

Roleček, J. (2007): Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě. – Disertační práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta.

Řepka, R. (1995): Ohrožené druhy rodu Carex jižní Moravy. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 29(1994): 47–54.

Řepka, R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58–79.

Slavoňovský, F. (1965): O zpevňujícím významu jednoletých psamofytů. – Spisy Přírod. Fak. Univ. Brno L 26, 467/9: 435–468.

Slavoňovský, F. (1966): Soudržnost osypů a basí pískoven u žel. st. Strážnice-Přívoz. – Spisy Přírod. Fak. Univ. Brno L 30, M 23, 477/9: 341–355.

Svobodová, S. (2016): Rozšíření a diverzita dlouhososek (Diptera: Bombyliidae) jihovýchodní Moravy. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř. Vedoucí práce: RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Šímová, Š. (2020): Vliv požárů na psamofilní vegetaci jihovýchodní Moravy. – Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce prof. RNDr. Karel Prach Csc.

Šlancarová, J. (2011): Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev: Motýli ve stepních rezervacích jižní Moravy. – Magisterská diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta & Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav. Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Šmarda, F. (1961): Rostlinná společenstva území přesypových písků lesa Doubravy u Hodonína. Pr. Brněn. Zákl. Čs. Akad. Věd, 33/1: 1–56.

Trnka, F. et Stejskal, R. (2014): Lixus neglectus (Coleoptera: Curculionidae) znovu nalezen v České republice. Rediscovery of Lixus neglectus (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. – Klapalekiana 50: 237–240.

Večerík, Z. (2021): Křísi (Hemiptera: Auchenorrhyncha) vybraných opuštěných vojenských výcvikových prostorů v České republice. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce Mgr. Igor Malenovský Ph.D.

Vicherek, J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. – Ms., Katedra biologie rostlin Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně v Brně, Brno.


Aktualizace 10. 1. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět