Přírodní památka Losky

Přírodní památka Losky (4. 4. 2009)

Základní údaje: Přírodní památku tvoří odkrytý profil východní části opuštěného hliniště. Lokalita se nachází v Kyjovské pahorkatině (okrsek Žádovická pahorkatina) v nadmořské výšce 238 až 256 m n. m., na sv. okraji obce Ježov v trati zvané Losky po levé straně státní silnice II/422 z Ježova směrem do Osvětiman. Katastrální území Ježov, okres Hodonín. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Hodonín č. 7/2002 ze dne 12. 9. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2202. Kategorie IUCN: III – přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha 0,0731 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Odkryv profilu sprašových sedimentů kvartérního stáří s fosilními půdami a jejich deriváty. Lokalita skýtá také řadu paleoklimatických a paleogeografických údajů pro celou přilehlou oblast a je důležité ji zachovat v současné podobě.

 

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží je tvořeno magurským příkrovem flyšového pásma, jeho dílčí račanskou jednotkou. Převažují zde sedimenty vsetínských vrstev zlínského souvrství, které mají charakter středně rytmického flyše s vápnitými jílovci a pískovci, zpravidla glaukonitickými. V okolí Ježova se nacházejí polohy arkózových křemenných pískovců luhačovických vrstev zlínského souvrství, které jsou názorně odkryty v Ježovském lomu. V kvartéru na morfologicky členitém podloží, převážně na jihovýchodních svazích, sedimentovaly spraše. Na sedimentech zlínského souvrství se v období holocénu vyvinuly lehké až středně těžké hnědé půdy (kambizemě), na spraších pak úrodné hnědozemě.

Přírodní památka Losky (1. 3. 2003)

V kolmé stěně hliniště dlouhé cca 23 m, kde se v minulosti těžily spraše pro cihelnu u Osvětiman, jsou odkryty sprašové sedimenty kvartérního stáří. Na třetihorních paleogenních flyšových horninách magurské skupiny příkrovů je vyvinut až 5 m mocný profil obsahující několik fosilních půd a jejich deriváty, spraše a přemístěné zvětraliny podložních terciérních hornin. Přibližně ve střední části odkrytého profilu jsou vyhloubeny dvě dutiny, k jedné z nich je umožněn přístup po schůdcích.

Jedna z vyhloubených dutin ve stěně přírodní památky Losky (28. 4. 2004)

Vývoj na lokalitě neprobíhal nepřetržitě. Nejstarší uložené polohy fosilních půdních sedimentů odpovídají cromerskému interglaciálu (pedokomplex X, stáří cca 0,8 mil. let) a nejmladší půdy staršímu würmskému interstadiálu (pedokomplex II, stáří cca 30 až 10 tis. let). Celý profil je výjimečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání období klidných s nerušenou tvorbou půd s obdobími neklidnými, v nichž probíhala jak sedimentace spraší, tak odnos.

Informační panel u PP Losky (4. 4. 2008)

Nedaleko, již na území Zlínského kraje, se nacházejí dvě další zajímavé geologické lokality, již zmíněná přírodní památka Ježovský lom (0,6 km ssz.) a přírodní památka Medlovický lom (3,6 km sz.).

 

Hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
v přírodní památce Losky (22. 9. 2005)

 

Přírodní památka Losky
(28. 4. 2004)

Flóra a vegetace: Území nad stěnou a v jejím bezprostředním okolí zarůstá náletovými dřevinami, především trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia), třešní ptačí (Prunus avium), borovicí lesní (Pinus sylvestris), růží šípkovou (Rosa canina) a trnkou obecnou (Prunus spinosus). Zajímavostí je bohatý výskyt ohrožené hvězdnice zlatovlásku (Galatella linosyris) v teplomilných travinobylinných porostech v okolí stěny. Byla zde nalezena také lupenitka přisedlá (Pterygoneurum subsessile), drobný mech zařazený v červeném seznamu mechorostů mezi zranitelné druhy.

Fauna: Zoologické průzkumy nebyly v přírodní památce provedeny a do budoucna se s nimi vzhledem k malé rozloze území ani nepočítá.

Přístup ke stěně hliniště v přírodní památce Losky (28. 4. 2004)

Management, ohrožení: Vzhledem ke svému charakteru není odkryv ohrožen negativními antropogenními vlivy z okolí a k jeho ochraně dostačuje plocha zahrnutá do území přírodní památky. Působením povětrnostních vlivů však dochází k zasuťování profilu, část stěny nad jednou z dutin je proto chráněna stříškou. Ohrožení představuje také prorůstání stěny kořeny dřevin rostoucích nad profilem stěny. Prioritou je udržení alespoň části odkryvu v takovém stavu, aby na něm bylo možné pozorovat všechny vrstvy fosilních půd a spraší, což představuje odstraňování sesuté zeminy na bázi profilu. Další management spočívá v pravidelném kosení travních porostů pod stěnou, občasném odstraňování náletových dřevin a údržbě technického zabezpečení (stříška nad stěnou, schůdky, zábradlí, přístupový chodník). Lokalita si i nadále zasluhuje plánovanou ochranu, včetně popularizace výsledků přímo na místě, která je zde realizována formou informační tabule. Pro svou snadnou dostupnost je také vhodná pro exkurzní účely.

Porosty s bohatou populací hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) nad PP Losky (22. 9. 2005)


Literatura:

Havlíček, P. et Gürtlerová, P. (2002): Databáze významných geologických lokalit: 3074 Losky [online]. – Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-20].
Dostupné z: http://lokality.geology.cz/3074.

Havlíček, P. et Smolíková, L. (2002): Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, ročník 35, s. 131–134.

Hubáčková, A., Vachek, M., Ambrozek, L., Kučera, Z., Paličková, M., Jongepierová, I. et Čmelík, P. (1997): Příroda okresu Hodonín. – OkÚ Hodonín, referát životního prostředí.

Kohoutová, I. (2001): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, s. 109–114, Brno.

Kučera, J., Váňa, J. et Hradílek, Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. Bryoflóra České republiky: aktualizace seznamu a červeného seznamu a stručná analýza. – Preslia 84(3): 813–850. ISSN 0032-7786.

Matuška, P. (2011): Plán péče o přírodní památku Losky na období 2012–2021. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Novotný, I. a kol. (2011): Mechorosty zaznamenané v průběhu 17. jarního bryologicko-lichenologického setkání v Chřibech. – Bryonora, Praha. 47: 1-8.

Smolíková, L. (2001): Zpráva o mikromorfologickém výzkumu fosilních půd a jejich derivátů na lokalitě Losky – Ježov, jejich genetické zhodnocení, polygenetický a paleoklimatický vývoj, geografický a stratigrafický význam.

Urbánek, R. (2017): Významné geologické lokality v okolí Hodonína ve vztahu k životnímu prostředí. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Vachek, M. (2002): Plán péče pro přírodní památku Losky na období 2002–2011. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Vachek, M. (2021): Plán péče o přírodní památku Losky na období 2022–2031. – Ms., depon. in: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.


Aktualizováno 20. 4. 2022   Úvodní stránka Nahoru Zpět