Přírodní rezervace Dubcová

Mokřadní louka s kvetoucím mečíkem střechovitým, PR Dubcová (červen 2003), foto © Zdeněk Podešva

Mokřadní louka s kvetoucím mečíkem střechovitým,
přírodní rezervace Dubcová (červen 2003)

Základní údaje:  Přírodní rezervaci Dubcová tvoří svahová prameniště, sušší květnaté louky a smíšený lesní porost. Nachází se v Hostýnských vrších asi 400 m východně od kóty Dubcová (575 m n. m.) na pravém údolním svahu potoka Kateřinka v nadmořské výšce 435 až 525 m n. m., asi 0,5 km jihozápadně od obce Kateřinice. Katastrální území Kateřinice u Vsetína. Zřízeno výnosem Ministerstvo kultury ze dne 14. 1. 1956 jako SPR Dubcová, přehlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 11. 1988 a vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 11. 6. 1992. Evidenční kód ÚSOP: 2485. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 9,2903 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Řídký smíšený porost s řadou světlin, svahová prameniště s mokřadní květenou, bohatá populace mečíku střechovitého a kruštíku bahenního.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří soláňské souvrství račanské jednotky magurského flyše s jílovci a pískovci starších ráztockých vrstev (svrchní křída - paleocén) a mladších lukovských vrstev (paleocén). Půdním typem je kambizem typická, na podmáčených místech pseudogleje až gleje.

Kruštík bahenní, PR Dubcová, foto © Zdeněk Podešva   Mečík střechovitý (30. 6. 2002), foto © Zdeněk Podešva
Kruštík bahenní, PR Dubcová (30. 6. 2002)   Mečík střechovitý (30. 6. 2002)

Flóra a vegetace: Ve smíšeném lese je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), borovice lesní (Pinus sylvestris) a zčásti i habr obecný (Carpinus betulus). Květena svahových pramenišť a mokřadů náleží svou floristickou skladbou do svazu Calthion, vyskytuje se zde např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), poměrně hojně kruštík bahenní (Epipactis palustris) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), tolije bahenní (Parnassia palustris), bařička bahenní (Triglochin palustris), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Sušší místa se vyznačují vegetací karpatských přepásaných luk svazu Cynosurion s malými ostrůvky krátkostébelných porostů svazu Violion caninae. Lze zde spatřit např. hruštičku menší (Pyrola minor), svízel severní (Galium boreale) a vřes obecný (Calluna vulgaris).

Přírodní rezervace Dubcová a její okolí je také významnou mykologickou lokalitou, bylo zde zaregistrováno na 190 druhů makroskopických hub. Mezi několik vzácnějších druhů patří např. holubinka Quéletova (Russula queletii), lžičkovec šiškový (Auriscalpium vulgare), ryzec borový (Lactarius pinicola), ryzec játrový (Lactarius hepaticus), muchomůrka zelená bílá  (Amanita phalloides var. alba), voskovka kuželovitá (Hygrocybe conica), hřib nachovýtrusný (Porphyrellus porphyrosporus), křemenáč smrkový (Leccinum piceinum), křemenáč dubový (Leccinum quercinum), mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea), šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus) aj.

Fauna: Vyskytují se zde běžné druhy živočichů, z obojživelníků byl např. zjištěn mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z ptáků budníček menší (Phylloscopus collybita) a budníček větší (Phylloscopus trochilus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěvuška modrá (Prunella modularis) aj.

Lesnictví: Větší část rezervace tvoří smíšené lesní porosty - doubravy s příměsí borovice, částečně habřina a vysázený smrkový les. V minulosti zde byly selské lesy.

Výhled z PR Dubcová na Vsetínské vrchy, v popředí kulturní louky a obec Kateřinice (27. 6. 2003) , foto © Zdeněk Podešva

Výhled z PR Dubcová na Vsetínské vrchy, v popředí kulturní louky
a obec Kateřinice (27. 6. 2003)

Management, ohrožení: Původním důvodem ochrany při vyhlášení rezervace v roce 1956 byla bohatá populace nenápadné orchideje, dnes kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis). Početnost kvetoucích rostlin kolísala v rozmezí několika desítek až stovek jedinců. Poslední doložený výskyt je z konce 50. let 20. stol., později zde již druh nebyl nalezen. Zánik populace přímo souvisel s ukončením pastvy ovcí, nastupující sukcesí a také vysazováním smrku. V roce 2011 byl nalezen švihlík krutiklas v Hostýnských vrších v obci Vlčková. Jedná se o druhou známou recentní lokalitu na Moravě, nejbohatší populace švihlíku se nachází v  NPP Švařec.

Přírodní rezervace je ohrožována i v současnosti náletem dřevin do lučních enkláv, šířením agresivních druhů bylin a také snahami vlastníků o její odvodňování hloubením stružek. Je třeba zajistit pravidelné kosení lučních porostů včetně odklízení sena.


Literatura:

Batoušek, P. (2018): Exkurze po historických lokalitách Spiranthes spiralis na Vsetínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7: 38–40.

Burianová, P. (1999): Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. – Ms., dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.

Burianová, P. (1999): Zajímavé ostřice na mokřadech Hostýnských vrchů. – Veronica, Brno: ČSOP Brno, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 21. ISSN 1213-0699.

Čejka, T. et al. (2018): Měkkýši Hostýnských vrchů. [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca 17: 17–27.

Hájková, P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.

Hájková, P. (2001): Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. – Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A, Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13–24. ISSN 0323-0627.

Hrnčiřík, J. (1996): Mykoflóra PR Dubcová (dodatek za rok 1996). – Ms, 3 s. Depon. in: Oddělení ochrany přírody KrÚ Zlín.

Humpolíčková, J. (2012): Hostýnské vrchy, Dubcová – přírodní rezervace. – Botany.cz [online]. 2012-08-08 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z https://botany.cz/cs/dubcova/.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jindra, I. (2013): Botanický inventarizační průzkum v PR Dubcová. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Kašparová, M. (1972): K výskytu vstavačovitých rostlin v okolí Valašského Meziříčí a Vsetína. – Práce Vlastivěd. ústavu Vsetín, 1972: 46–48.

Kocián, P. et Hlisnikovský, D. [eds.] (2014): Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 2: 3–12.

Kubeša, V. (2015): Hodnocení maloplošných zvláště chráněných území okresu Vsetín. – Diplomová práce, 110 pp. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce: Mgr. Peter Mackovčin, Ph. D.

Kučerová, M. (2022): Výskyt, ekologické vazby a ochrana hlavinky horské v okrese Vsetín. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

Lacina, D. (2019): Plán péče o přírodní rezervaci Dubcová na období 2020–2029. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Neuschlová, Š. (1983): Státní přírodní rezervace Dubcová – Botanický inventarizační průzkum dle metodiky SÚPPOP 1973. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Nováček, O. (2010): Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Marie Omesová, Ph.D.

Novosadová, J. (1999): Vegetace pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. – Diplomová práce deponovaná. MU Brno. Přírodovědecká fakulta.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 1. vydání, 568 stran.

Tkáčiková, J. (2020): Exkurze za orchidejemi do Kateřinic. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 14–19.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. – Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp. 

Vykopal, V. (1983): Státní přírodní rezervace Dubcová – inventarizační průzkum lesnický. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizace 10. 1. 2024 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět