Přírodní památka Pozděchov

Louka s kvetoucím šafránem bělokvětým, PP Pozděchov (30. 3. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Louka s kvetoucím šafránem bělokvětým, PP Pozděchov (30. 3. 2002)

Základní údaje: Přírodní památka Pozděchov představuje mezofilní louku s populací šafránu bělokvětého. Nachází v nivě potoka Pozděchůvka v Komonecké hornatině (podcelek Vizovické vrchoviny), v nadmořské výšce 530 až 540 m, na jižním okraji souvislé zástavby v obci Pozděchov. Katastrální území Pozděchov, okres Vsetín. Zřízeno vyhláškou Ministerstvo školství a osvěty  ze dne 21. 9. 1948 jako přírodní rezervace Pozděchov, přehlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 11. 1988. Evidenční kód ÚSOP: 335. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra 0,2809 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Květnatá louka s výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus).

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), PP Pozděchov (30. 3. 2002)   Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), PP Pozděchov (30. 3. 2002)

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)

 

PP Pozděchov (30. 3. 2002)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří horniny račanské jednotky magurského flyše. Ve vsetínských vrstvách (eocén) zlínského souvrství převažují šedé vápnité jílovce, v menší míře jsou zastoupeny glaukonitické pískovce. Tento podklad je místy překryt kvartérními usazeninami a naplaveninami. Půdním typem je kambizem typická varieta kyselá, podél potoka Pozděchůvky se vyvinula i kambizem pseudoglejová.

Flóra a vegetace: Na floristickém složení lučních porostů se podílejí druhy charakteristické pro mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), který doprovází např. prvosenka vyšší (Primula elatior), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), chrastavec rolní (Knautia arvensis), chrpa luční (Centaurea jacea), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), řebříček obecný (Achillea millefolium) a štírovník růžkatý (Lotus corniculatus). Brzy zjara na louce rozkvétá pouze několik set rostlin šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), četnost populace v současnosti zdaleka nedosahuje nejbohatších lokalit v Lačnově a jeho okolí (PP Lačnov, PP Sucháčkovy paseky) a v posledních letech se spíše snižuje. Ještě v roce 1992 byla velikost populace odhadována na 3 až 4 tisíce kvetoucích rostlin. V letním aspektu bývaly na louce nápadné porosty krvavce totenu (Sanguisorba officinalis), který však při častém kosení lokality vlastníkem nemá šanci vykvést. Na podzim louku zdobí ocún jesenní (Colchicum autumnale).  

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus), foto © Z. Podešva

Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus)

Podél toku Pozděchůvky na západním okraji chráněného území se vyskytuje i mokřadní vegetace svazu Calthion s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), blatouchem bahenním (Caltha palustris), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), pcháčem potočním (Cirsium rivulare), pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) a medyňkem vlnatým (Holcus lanatus).

Fauna: Zoologické průzkumy zde doposud nebyly prováděny. Území není pro svou malou rozlohu příliš významné. 

Podzim v přírodní památce Pozděchov (10. 10. 2010), foto © Z. Podešva

Podzim v přírodní památce Pozděchov (10. 10. 2010)

Management, ohrožení: Přírodní památka Pozděchov patří k jedněm z nejstarších zvláště chráněných území na Vsetínsku. Nachází se na okraji zástavby a je tak vystaveno celé řadě negativních vlivů, které více či méně ohrožují zdejší populaci šafránu. Její poškozování může způsobit především přejíždění motorových vozidel, nevhodný způsob využívání a obhospodařování pozemku, splachy hnojiv z okolí a šíření nepůvodních druhů rostlin. Nevhodná je také liniová výsadba tújí (živého plotu) podél východního okraje přírodní památky a vysazování ovocných stromů na ploše chráněného území. Louka je v současnosti pravidelně kosená vlastníky pozemku.

Přírodní památka Pozděchov (10. 10. 2010), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Pozděchov (10. 10. 2010)


Literatura:

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Pavelka, J. (2003): Přírodní památka Pozděchov, plán péče na období 2003 – 2010. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol.: PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín 2001, 1. vydání, 568 stran.

Sedláček, V. (2014): Plán péče o přírodní památku Pozděchov na období 2016 - 2025. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


•• Aktualizováno 28. 12. 2019   Úvodní stránka Zpět