Přírodní památka Semetín – luční prameniště

Přírodní památka Semetín - luční prameniště (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín – luční prameniště (31. 5. 2014)

Základní údaje: Přírodní památka Semetín – luční prameniště představuje drobnou slatinnou louku s pěnovcovým prameništěm obklopenou z velké části mezofilními ovsíkovými loukami. Nachází se v jihovýchodní části Hostýnských vrchů (okrsek Liptálské hřbety) na západně orientovaném svahu v údolí Semetínského potoka v nadmořské výšce 395 až 400 m n. m., na jižním okraji Semetína, asi 30 m východně od autobusové zastávky Na Mařičce. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 5/2014 ze dne 13. 1. 2014. Kód lokality ÚSOP: 5839. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha ZCHÚ 0,1115 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma 0,0333 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Společenstvo lučního vápnitého slatiniště (Carici flavae-Cratoneuretum filicini) s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris).

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)   Tolije bahenní (Parnassia palustris)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

 

Tolije bahenní (Parnassia palustris)

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří flyšové vrstvy paleogenního stáří, které náleží ke zlínskému souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Jedná se o šedé a zelenošedé vápnité jílovce a glaukonitické drobové pískovce vsetínských vrstev (střední eocén – spodní oligocén). Přítomnost vápnitých vrstev v podloží umožnila vznik lučního pěnovcového prameniště. Půdními typy jsou kambizemě, zejména kambizem dystrická.

Přírodní památka Semetín - luční prameniště (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín – luční prameniště (31. 5. 2014)

Flóra a vegetace:  Luční společenstva v přírodní památce tvoří vegetace mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris s ostrůvkem vegetace slatinného pěnovcového prameniště asociace Carici flavae-Cratoneuretum filicini. V mechovém patře typicky vyvinutého svahového prameniště dominuje ohrožený mech vlasolistec vlhkomilný (Tomenthypnum nitens). Z dalších ohrožených druhů roste v prameništi prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia) a tolije bahenní (Parnassia palustris). V mokřadu byla nalezena také ostřice Davallova (Carex davalliana), která sem byla zřejmě zavlečena. Z běžných druhů se vyskytují např. čertkus luční (Succisa pratensis), máta dlouholistá (Mentha longifolia), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), pcháč potoční (Cirsium rivulare), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), sítina (Juncus sp.), orobinec širolistý (Typha latifolia) a přeslička lesní (Equisetum sylvaticum).

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), Semetín (31. 5. 2014)   Pcháč potoční (Cirsium rivulare), Semetín (31. 5. 2014)

Vstavač mužský znamenaný
(Orchis mascula subsp. signifera)

 

Pcháč potoční
(Cirsium rivulare)

Prameniště je obklopeno z velké části mezofilními ovsíkovými loukami, na kterých se vyskytují běžné druhy, jako např. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha laločnatá (Dactylis glomerata), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), kakost luční (Geranium pratense), zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), chrpa luční (Centaurea jacea) a třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), Na louce v těsné blízkosti severní hranice ZCHÚ roste několik jedinců vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera).

V důsledku dlouhodobé absence kosení v minulosti se na lokalitě objevuje také třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). V jižní části a v ochranném pásmu se projevuje nadměrná eutrofizace (způsobená ukládání biologicky rozložitelného odpadu z okolních chat) přítomností kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Z keřů se v severní části území na okraji prameniště nachází vrba (Salix sp.) a rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides). Při východním okraji pod cestou a v SV rohu jsou vysázeny ovocné stromy (jabloně, slivoně).

Přírodní památka Semetín - luční prameniště (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín – luční prameniště (31. 5. 2014)

Fauna: Zoologický průzkum lokality nebyl dosud proveden. Z bezobratlých lze očekávat zejména zajímavou faunu měkkýšů. V bezprostředním okolí přírodní památky byla nalezena pernatěnka čistcová (Alucita desmodactyla), vzácný a významný druh nočního motýla s centrem výskytu ve Vsetínských vrších. Z ptáků se vyskytují běžné druhy lesních lemů i otevřené krajiny.

Lesnictví: Součástí chráněného území nejsou žádné lesní pozemky.

Management, ohrožení: Území je potencionálně ohroženo zejména zarůstáním náletovými dřevinami a expanzními druhy rostlin při absenci kosení, odvodňováním, eutrofizací, hloubením tůněk pro obojživelníky a hrubým mechanickým narušením povrchu.

Čertkus luční (Succisa pratensis)   Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

Čertkus luční (Succisa pratensis)

 

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

Nad prameništěm vede příjezdová asfaltová cesta k několika rekreačním chatám. V těsné blízkosti ochranného pásma (OP) se nacházejí malé zahrádky, které se nenápadně zvětšují a postupně do OP zasahují. Přímo do OP je pak ukládán biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek a chat, což způsobuje nadměrnou eutrofizaci lokality. Této činnosti je nutné zamezit, stejně jako rozšiřování zahrádek. Ve spodní části svahu v západní hranici území na rozhraní s loukou je vykopána meliorační rýha. Tuto rýhu bude nutné po dohodě s vlastníkem pozemku zarovnat a omezit tak odvodňování prameniště. Ve východní části ZCHÚ nad prameništěm je zachycena voda v zakopaném kovovém barelu, je zde také vyústění dvou plastových trubek, ze kterých teče voda. Není zřejmé, jedná-li se o melioraci, zachycení pramene nebo kanalizaci. Nutné je provedení místního šetření za účelem objasnění funkce potrubí.

Pro zachování předmětu ochrany je nutné provádět blokování sukcese lučních společenstev. V každém případě je v celé lokalitě vyloučeno použití herbicidů (např. na likvidaci keřů), fungicidů a insekticidů bez souhlasu orgánu ochrany přírody.

Přírodní památka Semetín - luční prameniště, mezofilní ovsíková louka v ochranném pásmu (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín – luční prameniště,
mezofilní ovsíková louka v ochranném pásmu (31. 5. 2014)

Natura 2000: Přírodní památka Semetín – luční prameniště se nachází na území Evropsky významné lokality Semetín (kód CZ0720033) o celkové rozloze 1327,2647 ha, představující převážně lesní komplex v jihovýchodní části Hostýnských vrchů doplněný mozaikou luk a pastvin se širokým spektrem vegetace a výskytem četných ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů.


Literatura:

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Lustyk, P., Tkáčiková, J. et Batoušek, P. (2018): Exkurze na lokalitu modrokvěté Phyteuma spicatum – krátký report. – Ms-cbs.cz [online]. 2018-06-04 [cit. 2021-01-21]. Dostupné z https://www.ms-cbs.cz/exkurze-na-lokalitu-modrokvete-phyteuma-spicatum-kratky-report/.

Náhlíková, T. (2009): Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. 

Pavelčíková, L. et Pavelčík, P. (2012): Plán péče o PP Semetín – luční prameniště (návrh na vyhlášení) 2014–2023. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pazderová, M. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Semetín (CZ0720033). – AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje, Vsetínsko, EVL Semetín CZ0720033. – Brno 2010.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. et Pazderová M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Semetín na období 2012–2021. – Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2011): Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě (Česká republika). – Acta Mus. Beskid., 3: 2011, ISSN 1803-960X.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizace 23. 1. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět