Přírodní památka Semetín - lesní prameniště

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, spodní část (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, spodní část (31. 5. 2014)

Základní údaje: Přírodní památku Semetín - lesní prameniště tvoří dvě pěnovcová prameniště (spodní a horní) vzdálená od sebe asi 150 m. Nachází se v jihovýchodní části Hostýnských vrchů (okrsek Liptálské hřbety), v závěru údolí Semetínského potoka, na poměrně silně ukloněných jižně a severně orientovaných svazích u jednoho z drobných přítoků Semetínského potoka (pramenná oblast) v nadmořské výšce 475 až 500 m n. m., asi 1 km SV od kóty Chléviska (641 m n. m.) a 1,2 km JZ od okraje Semetína. Katastrální území Liptál, okres Vsetín. Vyhlášeno nařízením Krajského úřadu Zlínského kraje č. 4/2014 ze dne 13. 1. 2014. Kód lokality ÚSOP: 5838. Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace. Celková výměra 0,1806 ha, výměra ochranného pásma 2,7120 ha (dle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Lesní pěnovcová prameniště (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců).

PP Semetín - lesní prameniště, pěnovce ve spodní části (31. 5. 2014)   PP Semetín - lesní prameniště, spodní část (31. 5. 2014)

PP Semetín - lesní prameniště,
pěnovce ve spodní části (31. 5. 2014)

 

PP Semetín - lesní prameniště,
spodní část (31. 5. 2014)

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří flyšové vrstvy paleogenního stáří, které náleží ke zlínskému souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Jedná se o šedé a zelenošedé vápnité jílovce a glaukonitické drobové pískovce vsetínských vrstev (střední eocén - spodní oligocén). Přítomnost vápnitých vrstev v podloží umožnila vznik pěnovcových pramenišť. Půdními typy jsou kambizemě, zejména kambizem dystrická.

Pěnovec v PP Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

Pěnovec v PP Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

Pěnovcová prameniště: Na území přírodní památky se nacházejí dvě pěnovcová prameniště s bohatou tvorbou pěnovců. Prameniště v severní části je situováno na úpatí svahu s jižní orientací. Přímo pod prameništěm je koryto drobného vodního toku, které příležitostně slouží jako lesní odvozní cesta. Rozloha prameniště je 0,0187 ha. Pěnovcové prameniště v jižní části se nachází o 130 m níže na protějším severně orientovaném svahu. Po vrstevnici prochází plochou prameniště lesní cesta. Rozloha tohoto prameniště je 0,0840 ha.

Devětsil bílý (Petasites albus)   Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia)

Devětsil bílý (Petasites albus)

 

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia)

Flóra a vegetace: Potencionální přirozenou vegetací jsou květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou asociace Dentario enneaphylli-Fagetum. V současnosti se na území přírodní památky nachází pouze lesní vegetace, která je tvořena hospodářskými lesními porosty stáří 25 až 35 let. Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), přítomen je také stanovištně nepůvodní smrk ztepilý (Picea abies), v příměsi jedle bělokorá (Abies alba) a javor klen (Acer pseudoplatanus), ve spodní části svahu severněji situovaného prameniště roste olše lepkavá (Alnus incana).

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, spodní část (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, spodní část (31. 5. 2014)

Keřové patro je většinou chudé, tvořené především zmlazujícím bukem, místy je poměrně bohatý nálet jedle. Bylinné patro je na většině území velmi chudé nebo zcela chybí. Na vlhčích nebo světlejších místech kolem pramenišť se vyskytuje devětsil bílý (Petasites albus), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), svízel vonný (Galium odoratum), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a další běžné lesní druhy. V prameništích byl zaznamenán výskyt mechorostů, které zde zastupuje hrubožebrec proměnlivý (Palustriella commutata) a lupenitá játrovka pobřežnice vápnomilná (Pellia endiviifolia).

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

Fauna: Zoologický průzkum lokality nebyl dosud proveden. Z bezobratlých lze očekávat zejména zajímavou faunu měkkýšů. V prameništích vyhledává potravu prase divoké (Sus scrofa), které tak způsobuje jejich degradaci rozrýpáváním.

Lesnictví: Lesní porost je tvořen především bukem lesním a v menší míře pak smrkem ztepilým. Z hlediska lesnické typologie jde o soubory lesních typů 3U – javorová jasenina, 4B – bohatá bučina a 4F - svahová bučina. Celé zvláště chráněné území včetně ochranného pásma je územně vymezeno na pozemku ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. (LS Vsetín), probíhá zde běžné lesnické hospodaření.

PP Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)   PP Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

PP Semetín - lesní prameniště,
horní část (31. 5. 2014)

 

PP Semetín - lesní prameniště,
horní část (31. 5. 2014)

Management, ohrožení: Jedná se o přirozená stanoviště bez nutného managementu. Je však potřeba přizpůsobit lesní hospodaření v okolních lesních porostech, zejména eliminovat pojezdy těžkou technikou, svážnice vést mimo prameniště i jejich těsné (podmáčené) okolí, neodvodňovat, neukládat dřevní materiál, zejména větve, kůru po asanaci, apod. V okolí pramenišť je třeba zachovat alespoň částečně druhové složení porostu odpovídající danému stanovišti, nežádoucí je zakládání a udržování smrkových monokultur. Potenciální ohrožení v současnosti spočívá v rozrývání pramenišť prasetem divokým. Chráněným územím ani jeho nejbližším okolím neprochází žádná značená turistická trasa či cyklostezka. Lesy v okolí příležitostně navštěvují houbaři.

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

Přírodní památka Semetín - lesní prameniště, horní část (31. 5. 2014)

Natura 2000: Přírodní památka Semetín - lesní prameniště se nachází na území Evropsky významné lokality Semetín (kód CZ0720033) o celkové rozloze 1327,2647 ha, představující převážně lesní komplex v jihovýchodní části Hostýnských vrchů doplněný mozaikou luk a pastvin se širokým spektrem vegetace a výskytem četných ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů.

EVL Semetin s PP Semetín - lesní prameniště (31. 5. 2014)

EVL Semetin s PP Semetín - lesní prameniště (31. 5. 2014)


Literatura:

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2013): Plán péče o PP Semetín - lesní prameniště (návrh na vyhlášení) na období 2014 - 2023. - Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pazderová, M. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Semetín (CZ0720033). AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Vsetínsko - EVL Semetín CZ0720033. Brno 2010.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. & Pazderová M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Semetín na období 2012 – 2021. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.


Založeno 20. 3. 2017 Úvodní stránka   Zpět