Přírodní památka Vršky – Díly

Přírodní památka Vršky – Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Přírodní památka Vršky – Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Základní údaje: Přírodní památku Vršky – Díly tvoří dvě samostatné části navzájem propojené ochranným pásmem. Nachází se v jz. části Vsetínských vrchů (okrsek Valašskobystřická vrchovina) nad údolím Vsetínské Bečvy a jejího pravostranného přítoku Zádilského potoka. Níže položená část Díly představuje agrární terasy s mezemi a pásy křovin, část Vršky charakterizují především květnaté louky s rozptýlenou zelení a listnatými hájky na svazích kóty 516,6 m n. m. Chráněné území leží v rozpětí nadmořských výšek 396 až 512 m n. m. na sv. okraji města Vsetín blízko sídliště Sychrov. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno nařízením č. 2/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2037. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková rozloha 19,8414 ha, vyhlášené ochranné pásmo 6,5215 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), PP Vršky-Díly, 25. 5. 2005   Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), PP Vršky-Díly, 25. 5. 2005

Vstavač mužský znamenaný
(Orchis mascula subsp. speciosa)

 

Vstavač mužský znamenaný
(Orchis mascula subsp. speciosa)

Předmět ochrany: Unikátní krajinný ráz u terasovitě členěného svahu s porosty dřevin, dále květnaté louky a křovinaté biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů flóry (zejména orchidejí a hrachoru širolistého), ohrožených druhů ptáků (zejména pěnice vlašské a ťuhýka obecného) a vzácných druhů hmyzu (teplomilné kutilky z blanokřídlých Sceliphron destillatorium a z motýlů zejména ostruháčka modrolesklého a zelenáčka Adscita notata).

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogenní sedimenty račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Ve vsetínských vrstvách zlínského souvrství (svrchní eocén – spodní oligocén) převažují šedé a zelenošedé vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Půdními typy jsou kambizem modální mesobazická a kambizem oglejená mesobazická.

Přírodní památka Vršky – Díly (25. 5. 2005)

Přírodní památka Vršky – Díly (25. 5. 2005)

Flóra a vegetace: V chráněném území se vyskytují převážně společenstva mezofilních ovsíkových a kostřavových luk svazu Arrhenatherion elatioris, dále krátkostébelné podhorské a horské smilkové trávníky svazu Violion caninae, zejména ve východní části lokality Díly také teplomilné širokolisté suché trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantní válečkou prapořitou Brachypodium pinnatum), pouze místy se nacházejí přechody k vegetaci poháňkových pastvin a sešlapávaných trávníků svazu Cynosurion cristati. Na vlhčích místech se vyvinula vegetace blízká aluviálním loukám svazu Deschampsion cespitosa s kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi), pouze ojediněle střídavě vlhké bezkolencové louky svazu Molinion caeruleae s krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis).

Nachází se zde také množství rozptýlené zeleně, v okrajových částech také listnaté lesíky s habrem obecným (Carpinus betulus), dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula) a javorem babykou (Acer campestre). Terasy jsou porostlé pásy křovin s hlohy (Crataegus spp.), trnkou obecnou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina), svídou krvavou (Cornus sanguinea), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare) a třešní ptačí (Cerasus avium).

PP Vršky – Díly, květnaté louky v části Vršky (27. 6. 2003)

PP Vršky – Díly, květnaté louky v části Vršky (27. 6. 2003)

Z orchidejí roste na květnatých loukách zejména vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea ), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v habrových lesících se přidává kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Hlavinka horská (Traunsteinera globosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač kukačka (Anacamptis morio) a vstavač osmahlý (Neotinea ustulata) patří k druhům, které z lokality výrazně ustoupily, jejich populace jsou málo početné a ohrožené vyhynutím.

Významný je výskyt několika dalších teplomilných a vzácnějších druhů rostlin, k nimž patří např. hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon), kakost krvavý (Geranium sanguineum), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium) a růže galská (Rosa gallica), z keřů teplomilná kalina tušalaj (Viburnum lantana) a velmi vzácný ostružiník šedavý (Rubus canescens) rostoucí na Vsetínsku jen na několika lokalitách, ze stromů hrušeň polnička (Pyrus pyraster). Dále zde rostou běžnější druhy, jako např. devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), dobromysl obecná (Origanum vulgare), jetel horský (Trifolium montanum), jetel prostřední (Trifolium medium), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris ), prvosenka jarní (Primula veris), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), violka srstnatá (Viola hirta) a tužebník obecný (Filipendula vulgaris).

Přírodní památka Vršky – Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Přírodní památka Vršky – Díly, terasy s pásy křovin v části Díly (21. 4. 2007)

Fauna: Dosavadní zoologické průzkumy byly zaměřen především na některé skupiny bezobratlých řádu blanokřídlých, rovnokřídlých, motýlů a ploštic. Z blanokřídlých byla zaznamenána velmi vzácná teplomilná vosička kutilka jižní (Sceliphron destillatorium), která dosahuje velikosti až 25 mm a běžně se vyskytuje ve Středomoří, z rovnokřídlých pak saranče vrzavá (Psophus stridulus) a kobylka Metrioptera brachyptera, nalezena byla také kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z brouků byl nalezen teplomilný kozlíček Phytoecia virgula. Pozorovat můžeme také denní motýly, které zde reprezentují např. ohniváček černočárný (Lycaena dispar), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), ostruháček švestkový (Satyrium pruni), otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), okáč voňavkový (Brintesia circe), několik druhů modrásků, perleťovců a soumračníků. Až do roku 1967 se na lokalitě Vršky nad zámkem vyskytoval modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), který již nebyl později nalezen. Také zelenáček velký (Jordanita notata), uváděný jako jeden z předmětů ochrany v době vyhlášení, je v současnosti považován za vymřelý. Četné jsou zde kupky s lučními druhy mravenců.

Píďalka maliníková (Mesoleuca albicillata), Vršky (27. 6. 2003)

Píďalka maliníková (Mesoleuca albicillata), Vršky (27. 6. 2003)

Plazi jsou zastoupeni užovkou hladkou (Coronella austriaca), slepýšem křehkým (Anguis fragilis) a ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), pozorována byla také ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Křovinatá výslunná stanoviště s hlohem a trnkou v části Díly vyhledává k hnízdění pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Dále na lokalitě hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla), nepravidelně koroptev polní (Perdix perdix), chřástal polní (Crex crex) a další běžné druhy jako např. budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), cvrčilka zelená (Locustella naevia), červenka obecná (Erithacus rubecula), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěvuška modrá (Prunella modularis), strnad obecný (Emberiza citrinella), zvonek zelený (Carduelis chloris) a další.

Lesnictví: Lesní porosty představují zbytky selských habřin s habrem obecným (Carpinus betulus ), dubem letním (Quercus robur), břízou bělokorou (Betula pendula) a javorem babykou (Acer campestre). Majitelé zde hospodaří podle doporučení ochrany přírody.

Management, ohrožení: Krajinářsky cenný terasovitě členěný svah v lokalitě Díly upomíná na tradiční způsoby hospodaření našich předků v minulých staletích, kdy se zde nacházela podlouhlá políčka rozdělená mezemi. Květnaté louky jsou pravidelně koseny a podle potřeby jsou citlivě odstraňovány náletové dřeviny a přestárlé křoviny s ohledem na zachování vhodných hnízdních možností pro pěnice a ťuhýky. Chráněné území ležící v bezprostřední blízkosti městské zástavby je ohrožováno nadměrnou návštěvností spojenou s nejrůznějšími rekreačními a sportovními aktivitami, venčením volně pobíhajících psů, znečišťováním odpadky a zakládáním nelegálních ohnišť. Přírodní památkou Vršky – Díly prochází naučná stezka Okolím Vsetína, na několika informačních panelech se tak mohou návštěvníci seznámit s přírodními zajímavostmi této příměstské lokality.

Přírodní památka Vršky – Díly (25. 5. 2005)

Přírodní památka Vršky – Díly (25. 5. 2005)


Literatura:

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Vršky – Díly. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Beneš, J., Růžička, J. et Spitzer, L. (2019): Novodobá expanze soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus [Oberthür, 1910]) v České republice (Hesperiidae, Lepidoptera). – Acta Carp. Occ., 10: 74–85. ISSN: 1804-2732.

Bezděčka, P. a kol. (2008): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) přírodní památky Vršky-Díly, 9 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Bělín, V. (2005): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v PP Vršky – Díly (část Díly a část Vršky). Ms., 32 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Černoch, D., Fiala, L., Spitzer, L. et Beneš, J. (2013): Perleťovec ostružinový ( Brenthis daphne /Denis & Schiffermüller, 1775/) a soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus /Pallas, 1771/) – dva nově zjištěné druhy denních motýlů na Vsetínsku. – Acta Carp. Occ. 4: 89-93. ISSN 1804-2732.

Dančák, M. (1997–2000): Botanické průzkumy ve stávajících a navrhovaných zvláště chráněných územích včetně fytocenologie (lokality Pivovařiska, Zbrankova stráň, Hološín, Vršky, Kateřinice, Kobelné, Louky nad Dlouhým v Janové, Trojúhelník a Nepřejov u Vsetína, U Matějů v Semetíně, Nad Juříčkovým mlýnem, Stráň u Leskovce, PP Ježůvka a okolí, Snož u Velkého Skalníku, Peciválka). – Ms, 45 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Dančák, M. (1997): Inventarizační botanická zpráva Vsetín – Vršky. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Dančák, M. (1999): Vsetín – Vršky. Inventarizační botanický průzkum. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Holuša, J. ml. (1997): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) na lokalitě nad Vsetínem (Vršky). – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Horčičko, I. (2002): Výzkum čmeláků v blízkém okolí Vsetína. – Katedra zoologie PřF UP Olomouc, 10 s.

Hrabovský, S. (1995): Inventarizační botanický průzkum Vršky. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1997): Inventarizační botanický průzkum Díly. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Konvička, O. (2005): Tesaříci (Coleoptera: Cerambycidae) Valašska: implikace poznatků v ochraně přírody. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 141-159.

Kučerová, M. (2022): Výskyt, ekologické vazby a ochrana hlavinky horské v okrese Vsetín. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

Kuras, T. et Beneš, J. (1997): Zpráva z orientačního průzkumu denních motýlů v létě 1997 (Vršky – Díly). – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín, 1 s.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Vršky – Díly na období 2014–2023. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Lacina, D. (2022): Plán péče o přírodní památku Vršky - Díly na období 2024–2033. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Lederer, J. et Dančák, M. (2015): Exkurze zaměřená na trávy. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 11–13.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. – Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a  Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J. (1997): Vyhodnocení avifauny a některých druhů flóry za období 1978–1997 (Vršky – Díly). – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Pavelka, J. et al. (2006): Přírodní památka Vršky – Díly a další přírodní zajímavosti v okolí Vsetína. – ARION – Sdružení přírodovědců a ochránců přírody, Rožnov pod Radhoštěm (informační leták).

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pavelka, K. (2019): Inventarizační průzkum ptáků (Aves) v PP Vršky – Díly v k. ú. Vsetín v hnízdním období roku 2019. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Roháčová, M. (1997): Ploštice (Heteroptera) na lokalitě Za Díly. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Spitzer, L. (2019): Průzkum denních motýlů na území PP Vršky - Díly (závěrečná zpráva). – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Ševčíková, J. (2013): Přírodní památka Vršky-Díly. Návrh terénních cvičení. – Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Muzeum regionu Valašsko.

Tkáčiková, J. (2003): Plán zásahů a opatření – zásady managementu. PP Vršky – Díly. – Ms., 10 , depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. – Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Trezner, J. (1996): Vzácná teplomilná kutilka jižní (Sceliphron destillatorium) ve Vsetíně. – Ms., 1 s., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Valchář, Z. (1997): Historické údaje o výskytu některých význačnějších druhů denních motýlů na lokalitě Vršky – Díly (Vsetín). – Ms., 2 pp. Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Vsetín.

Valchář, Z. (1997): Motýli v lokalitě nad zámkem a Díly (údaje ze 60. let). – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín, 1 s.


Aktualizace 21. 3. 2024 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět