Přírodní památka Louky pod Štípou

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka Louky pod Štípou představuje květnaté orchidejové louky rozdělené polní cestou na dvě části. Nachází se ve Vsetínských vrších (okrsek Valašskobystřická vrchovina) v pramenném amfiteátru Bradného potoka, levostranného přítoku Bystřičky, v nadmořské výšce 610 až 650 m n. m., asi 400 m jihozápadně od vrchu Štípa (706,8 m n. m.) a 2 km severovýchodně od obce Růžďka. Katastrální území Růžďka. Vyhlášeno výnosem Ministerstva školství, věd a umění  ze dne 4. 10. 1949 pod názvem „Louky za Klenovem“, přehlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 11. 1988 jako SPR Louka za Klenovem a nařízením č. 9/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999 jako PP Louky pod Štípou. Evidenční kód ÚSOP: 223. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 4,2065 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma 2,7549 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: ochrana zbytků květnatých luk s orchidejemi a zvláště chráněnými druhy rostlin, zejména prstnatce Fuchsova, prstnatce plamatého, mečíku střechovitého a kruštíku bahenního.

Přírodní památka Louky pod Štípou, vlevo zalesněný vrchol Klenov, vpravo za stromy v popředí vrchol Štípa (11. 6. 2017)

Přírodní památka Louky pod Štípou, vlevo zalesněný vrchol Klenov,
vpravo za stromy v popředí vrchol Štípa (11. 6. 2017)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří jílovce s arkózovými pískovci újezdských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická, na podmáčených místech kambizem pseudoglejová.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii)   Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus)

Prstnatec Fuchsův
(Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii)

 

Mečík střechovitý
(Gladiolus imbricatus)

Flóra a vegetace: Původně přepásané karpatské louky s vegetací svazu Cynosurion cristati na přechodu k mezofilním ovsíkovým loukám svazu Arrhenatherion elatioris, na podmáčených místech se společenstvy vlhkých pcháčových luk svazu Calthion palustris, hostí nepříliš početné populace vstavačovitých. Vyskytuje se zde např. prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) v několika barevných odchylkách, prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii), pouze jednotlivě pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). V lesních lemech rostou bradáček vejčitý (Listera ovata) a okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), v lese hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

V minulosti se na loukách vyskytoval rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), který byl hlavním předmětem ochrany v době vyhlášení. V polovině 20. stol. kvetlo na lokalitě až 100 jedinců. Naposledy byly na lokalitě pozorovány čtyři kvetoucí rostliny v roce 1972 a 1973. V následujícím období nebyl jeho výskyt na Vsetínsku téměř 30 let potvrzen. Teprve v roce 2001 byl v několika exemplářích nalezen na dvou lokalitách - v Jasenici u Vsetína a na pastvinách Losový u Huslenek. Podobný osud na této lokalitě stihl také další vzácný druh orchideje, prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica).

Horní část PP Louky pod Štípou odděluje hráz křovin a stromů (11. 6. 2017)   Květnatec Archerův (Clathrus archeri)

Horní část PP Louky pod Štípou odděluje
hráz křovin a stromů (11. 6. 2017)

 

Květnatec Archerův
(Clathrus archeri)

V travinobylinných společenstvech roste několik charakteristických a dominantních druhů, např. kostřava luční (Festuca pratensis), poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), jílek vytrvalý (Lolium perenne), ostřice srstnatá (Carex hirta) a také expanzivní druhy trav jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Z dalších druhů se zde vyskytují např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), čertkus luční (Succisa pratensis), ostřice rusá (Carex flava), prvosenka jarní (Primula veris) a prvosenka vyšší (Primula elatior), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), černýš hajní Melampyrum nemorosum) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia). Zajímavostí je pravidelný výskyt zavlečené exotické houby květnatce Archerova (Clathrus archeri), který se poprvé objevil na Vsetínsku v roce 1986.

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

Fauna: Z vážek byl pozorován mimo jiné běžné druhy také páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentatus). Na loukách a v lesních porostech byla v minulosti zaznamenána řada druhů obojživelníků a plazů, např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš východní (Anguis colchica). Vhodné podmínky ke hnízdění zde nachází několik druhů ptactva, k nimž patří budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), strnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora lužní (Parus montanus) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Horní část přírodní památky Louky pod Štípou se sloupy elektrického vedení, na horizontu je vrchol Štípa (11. 6. 2017)

Horní část přírodní památky Louky pod Štípou se sloupy elektrického vedení,
na horizontu je vrchol Štípa (11. 6. 2017)

Lesnictví: Část rezervace je dnes porostlá náletem stromů a keřů, břízou bělokorou (Betula pendula), smrkem ztepilým (Picea abies), lískou obecnou (Corylus avellana) a vrbou jívou (Salix caprea). Tento porost není lesnicky obhospodařován a je postupně redukován. Smrkové porosty v bezprostředním okolí chráněného území byly napadeny kůrovcem a postupně vytěženy.

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Louky pod Štípou (17. 5. 2003)

Management, ohrožení: Chráněné území zde bylo vyhlášeno pod původním názvem „Louky za Klenovem“ již v roce 1949 a patří k nejstarším na Vsetínsku. Dříve extenzivní pastviny byly v 50. letech 20. stol. v souvislosti se vznikem zemědělského družstva opuštěny a díky chybějícímu managementu začaly zarůstat náletovými dřevinami. Následkem byla celková degradace tohoto botanicky cenného území. První zásahy zaměřené na likvidaci náletu byly zahájeny až v roce 1975, pravidelný management se provádí od roku 1997. V současnosti spočívá údržba lučních porostů v pravidelném kosení a extenzivní pastvě dobytka. Na západním okraji rezervace při turistické cestě je zastávka naučné stezky Klenov s informačním panelem.

Polní cesta částečně lemovaná stromy a keři rozděluje území PP Louky pod Štípou na dvě části (11. 6. 2017)

Polní cesta částečně lemovaná stromy a keři rozděluje území
PP Louky pod Štípou na dvě části (11. 6. 2017)


Literatura:

Anonymus (1977): Inventarizační průzkum botanický SPR "Louka za Klenovem". – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Kašparová, M. (1972): K výskytu vstavačovitých rostlin v okolí Valašského Meziříčí a Vsetína. – Práce Vlastivěd. ústavu Vsetín, 1972: 46–48.

Lacina, D. (2014 ): Plán péče o přírodní památku Louky pod Štípou na období 2016–2025. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Kučerová, M. (2022): Výskyt, ekologické vazby a ochrana hlavinky horské v okrese Vsetín. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. – Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Neuschlová, Š. (1983): Státní přírodní rezervace Louky za Klenovem – Botanický inventarizační průzkum dle metodiky SÚPPOP 1973. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Pavelka, J. et Pavelka, K. (2003): Ochrana přírody I. – všeobecná část. Valašsko – vlastivědná revue, 11: 18–19.

Petříček, V. et al. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 452 s.

Pospíšil, V. (1957): Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách. – Ochrana přírody 12, 5: 129–135.

Říčan, G. (1928): Orchideové louky u Vsetína v Moravských Karpatech. – Sborn. Klubu přírod. v Brně za r. 1927, Brno, 10: 36–51.

Tkáčiková, J. (2003): Botanický inventarizační průzkum Louky pod Štípou. – Ms., 11 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tkáčiková, J. (2003): Plán zásahů a opatření – zásady managementu, PP Louky pod Štípou. – Ms., 8 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 s.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizace 10. 1. 2024   Úvodní stránka Nahoru Zpět