Přírodní památka Lúčky – Roveňky

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka Lúčky – Roveňky představuje luční enklávy se svahovými prameništi a potůčkem, obklopené vzrostlým smrkovým lesem. Nachází se ve Vsetínských vrších (okrsek Valašskobystřická vrchovina), na západně orientovaném svahu 700 m severozápadně od kóty Na Vrchu (653,2 m n. m.) v nadmořské výšce 490 až 520 m n. m., asi 1,5 km jihovýchodně od středu obce Růžďka. Katastrální Růžďka. Vyhlášeno nařízením č. 14/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 20. 5. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2040. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 1,4093 ha, rozloha ochranného pásma 4,5243 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Druhově bohatá mokřadní a luční společenstva s výskytem ohrožených druhů vstavačovitých, pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin.

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)   Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

 

Pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří jílovce a hrubozrnné pískovce újezdských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Vyskytují se zde půdy kambizem typická a v zamokřených částech kambizem pseudoglejová.

Bradáček vejčitý (Listera ovata), přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Bradáček vejčitý (Listera ovata),
přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)

Flóra a vegetace: V lučních porostech převažují společenstva vlhkých pcháčových luk svazu Calthion palustris, která přecházejí podél stružek a tůní k vegetaci ostřicovo-mechových společenstev svazu Caricion davallianae. Podél potoka v jižní části se vyvinula vegetace sladkovodních rákosin svazu Phragmition australis s přesličkou poříční (Equisetum fluviatile) a orobincem širolistým (Typha latifolia). Pouze ojediněle se zde na sušších stanovištích nachází přechodná vegetace mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris a poháňkových pastvin svazu Cynosurion cristati.

Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), PP Lúčky – Roveňky (27. 6. 2017)   Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia),  PP Lúčky – Roveňky (27. 6. 2017)

Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii
subsp. fuchsii), PP Lúčky – Roveňky (27.6. 2017)

 

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia),
PP Lúčky – Roveňky (27. 6. 2017)

Vyskytují se zde ohrožené druhů vstavačovitých, zejména nejbohatší populace pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora) na Vsetínsku a velmi početná populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Z dalších druhů zde rostou např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), tolije bahenní (Parnassia palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), ostřice rusá (Carex flava), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), čertkus luční (Succisa pratensis), prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka vyšší (Primula elatior) a řeřišnice hořká (Cardamine amara). Ze vzácnějších mechů zde byla v minulosti poměrně rozšířena krondlovka netíková (Fissides adianthoides), která je dnes na ústupu.

Řeřišnice hořká (Cardamine amara), přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Řeřišnice hořká (Cardamine amara),
přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)   Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)

 

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)

Fauna: Podrobné zoologické průzkumy lokality nebyly dosud prováděny. Z vážek bylo pozorováno několik běžných druhů, jako např. šídlo modré (Aeshna cyanea), šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula) a vážka rudá (Sympetrum sanguineum). Zaznamenán byl také typický lesní druh páskovec dvojzubý (Cordulegaster bidentatus), vázaný svým vývojem na lesní prameniště, strouhy a potůčky s písčitým dnem. Z obojživelníků se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Vhodné hnízdní podmínky zde nalézají běžné druhy ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), králíček obecný (Regulus regulus), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora koňadra (Parus major) a sýkora lužní (Parus montanus). 

Lesnictví: Ve spodní části podél potoka se nachází zbytek olšiny. Součástí chráněného území je i nepůvodní smrková monokultura.

Management, ohrožení: Území bylo až do 60. let 20. stol. využíváno jako extenzivní pastviny a sečené louky. Část cenných orchidejových luk byla následně osázena smrkem ztepilým. Luční enklávy jsou ohrožovány sukcesí dřevin, především smrku, olše, břízy bělokoré a vrby jívy. Vlivem zvyšujícího se zástinu dorůstajících smrků dochází postupně k degradaci lučních společenstev. Péče je soustředěna na pravidelné kosení a odstraňování náletu.

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Lúčky – Roveňky (17. 5. 2003)


Literatura:

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Lúčky – Roveňky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Hrabovský, S. (1996): Inventarizační botanický průzkum v lokalitě Lúčky. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2. 

Koleček, J. (2008): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) okresu Vsetín. – In: Vážky 2008: Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v CHKO Český les, ZO ČSOP Vlašim.

Kubešová, S. et Tkáčiková, J. (2017): Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník ve Vsetínských vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6: 43-47.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku Lúčky – Roveňky na období 2014–2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Tkáčiková, J. (2003): Botanický inventarizační průzkum PP Lúčky - Roveňky. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Trávníček, P. et al. (2009): Problematika okruhu Gymnadenia conopsea agg. ve střední Evropě aneb využití průtokové cytometrie při řešení taxonomie a populační biologie mykoheterotrofních rostlin. – Konference České botanické společnosti „Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny“, 28.–29. listopadu 2009, PřF UK Praha.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizováno 12. 10. 2021   Úvodní stránka Nahoru Zpět