Přírodní památka Rybník Neratov

Přírodní památka Rybník Neratov (6. 9. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Rybník Neratov (6. 9. 2006)

Základní údaje: Přírodní památku Rybník Neratov tvoří uměle vytvořená chovná nádrž v závěru údolí potoka Trubiska. Nachází se ve Vizovické vrchovině v nadmořské výšce 425 m n. m., asi 1,5 km jihovýchodně od obce Prlov, v místní části Neratov, necelých 100 m od státní silnice Prlov – Valašská Polanka. Katastrální území Prlov a Pozděchov (část ochranného pásma). Vyhlášeno nařízením č. 11/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2034. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 1,9001 ha, vyhlášené ochranné pásmo 1,30 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachovalý mokřadní ekosystém s výskytem cenného společenstva vodních bezobratlých včetně výskytu ohrožených a zvláště chráněných druhů obratlovců, zejména obojživelníků (čolka velkého, čolka horského, ropuchy obecné, rosničky zelené aj.).

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří šedé vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Na dně rybníka se nalézají kvartérní sedimenty - říční štěrkopísky, které jsou překryty nivními jílovitými hlínami. Půdním typem jsou gleje, v okolí rybníka se vyvinuly kambizemě typické a dystrické.

Flóra a vegetace: Břehy rybníka jsou lemovány olší šedou (Alnus incana), v litorálu v přítokové části jsou porosty orobince širolistého (Typha latifolia). V rybníku se nachází vzácnější makrofytní vegetace, např. lakušník vodní (Ranunculus aquaticus) a bohatá populace stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum), který často uniká pozornosti. Roste totiž zcela ponořen pod hladinou a má nenápadné hnědavé zbarvení. Ze zajímavých rostlin se u rybníka vyskytuje bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), bradáček vejčitý (Listera ovata), prvosenka jarní (Primula veris), kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia), rozrazil horský (Veronica montana), čistec alpínský (Stachys alpina), popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), na jižním okraji rybníka prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a v blízkém okolí také růže převislá (Rosa pendulina).

Porosty orobince širolistého (Typha latifolia) v litorálu přírodní památky Rybník Neratov (24. 8. 2006)

Porosty orobince širolistého (Typha latifolia) v litorálu
přírodní památky Rybník Neratov (24. 8. 2006)

Fauna: Rybník Neratov představuje významné refugium vodní fauny typické pro čisté, studené tekoucí i stojaté vody podhůří. Byl zde proveden průzkum vážek (Odonata), z nichž bylo na lokalitě zaznamenáno na 15 druhů, např. šídlatka páskovaná (Lestes sponsa), šidélko páskované (Coenagrion puella), šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum) a několik druhů rodu Sympetrum. Při podrobném hydrobiologickém průzkumu byli sledováni také další vodní bezobratlí. V potoku nad rybníkem se vyskytuje rak říční (Astacus fluviatilis), v přítokové zóně rybníka převažují zástupci čistých vod, jako např. máloštětinatec Pristina aequiseta, pakomáři rodu Xenopelopia, z brouků vírníci (Gyrinus sp.) a také zástupci čistých studených tekoucích vod, např. máloštětinatec žížalice říční (Stylodrilus heringianus). Z vodních měkkýšů byl zjištěn drobný kružník žebrovaný (Gyraulus crista), ve velkém množství se vyskytují perloočky rodu Camtocercus, lasturnatky a především larvy jepice dvoukřídlé (Cloeon dipterum). V zóně u hráze rybníka se vyskytují zástupci studených stojatých vod, v obrovském množství jsou přítomny perloočky rodu Simocephalus, ze zajímavých druhů byla objevena lukovka Alona guttata a srpovka Pleuroxus laevis. Dále zde žijí např. larvy pakomárů rodu Xenopelopia a Tanypus.

Rybník je také významným místem pro rozmnožování obojživelníků, velmi početné jsou zdejší populace skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo), dále se vyskytuje čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů užovka obojková (Natrix natrix). Z ptáků zde hnízdí kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák chocholačka (Aythya fuligula) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Rybník je také lovištěm ledňáčka říčního (Alcedo atthis), čápa černého (Ciconia nigra) a volavky popelavé (Ardea cinerea). Při migraci byla pozorována i vydra říční (Lutra lutra).

Přírodní památka Rybník Neratov (6. 9. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Rybník Neratov (6. 9. 2006)

Lesnictví: V ochranném pásmu se nachází zbytek selské habřiny a jehličnatý les se smrkem ztepilým (Picea abies) a jedlí bělokorou (Abies alba).

Management, ohrožení: Rybník byl vybudován asi před 60 lety a slouží k intenzivnímu odchovu násady lososovitých ryb, zejména lipana podhorního (Thymallus thymallus). Jen s předchozím souhlasem orgánů ochrany přírody lze provádět letnění rybníka, manipulovat s výškou vodní hladiny, vstupovat do vody a používat plavidel v období rozmnožování obojživelníků a hnízdění ptactva (od 30. března do 30. července), pokud tyto činnosti nejsou v souladu se chváleným plánem péče. Při případném vypuštění rybníka je nutné udržovat minimální hladinu vody, především v době rozmnožování obojživelníků. Šetrným způsobem je třeba hospodařit také v lesní části ochranného pásma.

 V polovině roku 2013 byla dokončena revitalizace rybníka, která spočívala v opravě hráze, požeráku a rekonstrukci bezpečnostního přelivu, byla také zbudována nová lávka, odvodňovací příkop a loviště. Současně bylo z rybníka odstraněno 2 250 m3 bahnitých sedimentů, rozšířena byla také litorální zóna a kolem břehů vysázeno na 530 kusů dřevin. Celou revitalizaci financovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z Operačního programu Životní prostředí.


Literatura:

Gutzerová, N. (2015): Vsetínská kotlina, Rybník Neratov – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2015-02-01 [cit. 2016-03-26]. Dostupné z <http://botany.cz/cs/neratov/>

Holzer, M. (1996): Inventarizační průzkum hydrobiologický PP Rybník Neratov. Ms, Depon. in KrÚ Zlín.

Koleček, J. (2008): Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) okresu Vsetín. – In: Vážky 2008: Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v CHKO Český les, ZO ČSOP Vlašim.

Kubešová, S. et Tkáčiková, J. (2021): Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 39–42.

Lacina, D. (2013): Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014–2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Mikušková, M. (2000): Faunistika a ekologie drobných zemních savců údolí Trubiska okres Vsetín. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Válek, J. et Pavelka, J. (2002): Rybník Neratov: exkurz do algologie. VALAŠSKO – vlastivědná revue 9, 2002/2, s. 20 – 22.


Aktualizováno 1. 12. 2021   Úvodní stránka Nahoru Zpět