Přírodní památka Růžděcký Vesník

Přírodní památka Růžděcký Vesník - střední a východní část (31. 8. 2011), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Růžděcký Vesník,
střední a východní část (31. 8. 2011)

Základní údaje:  Přírodní památka Růžděcký Vesník představuje zachovalé zbytky jalovcové pastviny s prameništi a květnaté louky na suchých stanovištích. Nachází se ve Vsetínských vrších na jižně až jihozápadně exponovaném svahu v závěru údolí potoka Vesník, v nadmořské výšce 470 až 520 m, na východním okraji osady Růžděcký Vesník. Katastrální území Růžďka, okres Vsetín. Vyhlášeno nařízením č. 5/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2033. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková rozloha 3,6478 ha, vyhlášené ochranné pásmo 0,60 ha. Mapy,cz.

Předmět ochrany: Posláním je zejména ochrana květnaté louky s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí - především bohaté populace vstavače kukačky (Orchis morio), dále pětiprstky žežulníku Gymnadenia conopsea), vstavače mužského (Orchis mascula subsp. signifera), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) a kruštíku bahenního (Epipactis palustris).

Vstavač kukačka (Orchis morio), PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012)   Vstavač kukačka (Orchis morio), PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012)

Vstavač kukačka (Orchis morio)
PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012) 

 

Vstavač kukačka (Orchis morio)
PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012) 

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří šedé vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Vyvinuly se zde půdy kambizem typická a na zamokřených místech kambizem pseudoglejová.

Přírodní památka Růžděcký Vesník – střední a západní část (8. 5. 2012), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Růžděcký Vesník,
střední a západní část (8. 5. 2012)

Flóra a vegetace: Pestrou luční vegetaci chráněného území tvoří druhově bohatá mozaika travinobylinných společenstev bývalých jalovcových pastvin a kosených květnatých luk doplněná rozptýlenými keři a stromy. Nejcennější část ve střední části přírodní památky představuje zbytek původních jalovcových pastvin s rozvolněným porostem na přechodu vegetace pastvin svazu Cynosurion a vegetace podhorských smilkových trávníků svazu Violion caninae s významným výskytem jalovce obecného (Juniperus communis). Nachází se zde také fragment lučního pěnovcového prameniště s mokřadní vegetací svazu Caricion davallianae.

Přírodní památka Růžděcký Vesník (8. 5. 2012), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Růžděcký Vesník (8. 5. 2012)

Vegetaci v západní části tvoří kosené mezofilní ovsíkové louky a xerofilní luční porosty silně pozměněné sukcesí, z části vzniklé na bývalých drobných políčkách. Na louce ve východní části se vyvinula travinobylinná společenstva blízká mezofilním ovsíkovým loukám, také zde se v minulosti nacházela drobná políčka. Okrajové části porostlé lesem tvoří květnaté bučiny, podél potoka Vesník se nachází údolní jasanovo-olšové luhy.

Vstavač kukačka (Orchis morio), PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012)   Ostřice prosová (Carex panicea), PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012)

Vstavač kukačka (Orchis morio)
PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012) 

 

Ostřice prosová (Carex panicea)
PP Růžděcký Vesník (8. 5. 2012) 

Vyskytuje se zde několik ohrožených druhů vstavačovitých, v době vyhlášení bohatá populace vstavače kukačky (Orchis morio) se v posledních letech dostala na kritickou hranici početnosti (kolem 10 rostlin). Hojnější je pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), méně častá je hlavinka horská (Traunsteinera globosa) a bradáček vejčitý (Listera ovata), pouze vzácně se objevuje prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). Na pěnovcovém prameništi s dominujícím suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium) roste kruštík bahenní (Epipactis palustris) spolu s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a bařičkou bahenní (Triglochin palustris). Z dalších vzácnějších druhů se na loukách vyskytuje např. prvosenka jarní (Primula veris), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon) a řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides). V roce 2008 zde byla po více než 100 letech nalezena mařinka psí (Asperula cynanchica).

Přírodní památka Růžděcký Vesník (31. 8. 2011), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Růžděcký Vesník (31. 8. 2011)

Fauna: Podrobné zoologické průzkumy nebyly dosud provedeny. Vyskytuje se tady řada druhů bezobratlých, zejména motýlů, ze vzácnějších druhů např. otakárek fenyklový (Papilio machaon). Z obojživelníků se vyskytuje kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis). Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné druhy ptactva, např. lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek šedý (Muscicapa striata), strakapoud malý (Dendrocopos minor), sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra (Parus major), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další.

Lesnictví: Většina plochy chráněného území je evidována jako bezlesí. Pouze v jižní části podél potoka Vesník se nachází lesní pozemek na příkrém svahu s pásem listnatého lesa s přirozenou dřevinnou skladbou, zastoupena je např. lípa, javor klen a třešeň ptačí.

PP Růžděcký Vesník, střední část pod elektrickým vedením (31. 8. 2011)   Kalina obecná (Viburnum opulus), PP Růžděcký Vesník (31. 8. 2011)

PP Růžděcký Vesník, střední část
pod elektrickým vedením (31. 8. 2011) 

 

Kalina obecná (Viburnum opulus)
PP Růžděcký Vesník (31. 8. 2011) 

Management, ohrožení: Území bylo v minulosti využíváno jako jednosečné louky a extenzivní pastviny, v západní i východní části se nacházela drobná políčka. Luční porosty jsou v současnosti ohrožovány absencí kosení a sukcesí náletových dřevin z okolních lesních porostů. V důsledku nedostatečné předchozí péče o chráněné území je patrná degradace lučních společenstev a pokračující sukcese směrem k porostům s konkurenčně silnými a expanzivními druhy trav (třtina křovištní, válečka prapořitá). Středem území prochází elektrické vedení vysokého napětí, které představuje potencionální ohrožení v případě jeho oprav. Současná péče je soustředěna na pravidelné kosení a odstraňování náletu. Do budoucna by bylo žádoucí doplnit stávající způsob managementu o extenzivní pastvu dobytka, zejména ovcí a koz.

Přírodní památka Růžděcký Vesník (31. 8. 2011), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Růžděcký Vesník (31. 8. 2011)

Natura 2000: Přírodní památka Růžděcký Vesník se nachází na severním okraji Evropsky významné lokality Nad Jasenkou (kód CZ0724121) o celkové rozloze 738,5750 ha, představující komplex květnatých bučin, luk, pastvin a pramenišť v západní části Vsetínských vrchů se širokým spektrem vegetace a výskytem četných ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů.

Přírodní památka Růžděcký Vesník – západní část (8. 5. 2012), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Růžděcký Vesník – západní část (8. 5. 2012)


Literatura:

Hrabovský, S. (1995-1997): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných zvláště chráněných území včetně fytocenologie (lokality Choryňská stráž, Hrádek u Študlova, Ježůvka, Mokřad Jasénka, Hrachovec - Vichury, Nepřejov - Hluboký u Vsetína, Velký Skalník - Valova skála, Louka pod Rančem, Louky Kozlovských, Mokřad Dlouhé ve Vsetíně - Jasenicích, Mokřad Jablůnka, Mokřady Vesník, Růžděcký Vesník, Lúčky - Roveňky u Růžďky, Vršky - Díly). – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Kubešová, S. et Tkáčiková, J. (2017): Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník ve Vsetínských vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6: 43-47.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Pavelka, J. (1991): Ochranářsky hodnotné lokality na Valašskomeziříčsku a na Vsetínsku. – Zprav. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín 1991: 4–8.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea Vsetín, 1. vydání.  

Pavelka, J. (2003): Plán péče o přírodní památku Růžděcký Vesník na období 2003–2012. Ms., depon in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2006): Botanický inventarizační průzkum PP Růžděcký Vesník. Ms., depon in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2013): Plán péče přírodní památku Růžděcký Vesník na období 2016–2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizováno 18. 9. 2021   Úvodní stránka Nahoru Zpět