Přírodní památka Louka pod Rančem

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

Základní údaje: Přírodní památka Louka pod Rančem představuje druhově bohatou květnatou louku na sušším stanovišti obklopenou ze všech stran lesem. Nachází se ve Vsetínských vrších (okrsek Valašskobystřická vrchovina) pod kótou Brhleny (576 m n. m.), na jižně orientovaném pravém údolním svahu potoka Červenka v nadmořské výšce 490 až 520 m n. m., asi 500 m jižně od osady Ranč a 200 m severně od závěru průmyslové zóny v Jasenici, místní části Vsetína. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2030. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 0,7336 ha, vyhlášené ochranné pásmo 1,3472 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Květnatá louka s výskytem teplomilné květeny včetně zvláště chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí (prstnatec bezový), a dále ochrana bohaté populace vzácného orlíčku obecného.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická, varieta kyselá.

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)   Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

 

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

Flóra a vegetace: Pestrá květena přepásaných karpatských luk se vyznačuje mozaikovitou vegetací různých společenstev na rozhraní mezi poháňkovými pastvinami svazu Cynosurion cristati a širokolistými suchými trávníky svazu Bromion erecti s teplomilnými a suchomilnými prvky. Na okrajích louky je patrný přechod k vegetaci mezofilních bylinných lemů svazu Trifolion medii s černýšem hajním (Melampyrum nemorosum). Pro přírodní památku jsou typická společenstva s bohatou populací orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris) a prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Kromě prstnatce bezového je nepříliš početně je zastoupeno několik dalších druhů orchidejí, prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa). V minulosti byly z lokality uváděné také pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vstavač kukačka (Anacamptis morio).

 Z dalších druhů rostou na louce např. prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), pcháč panonský (Cirsium panonicum), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), jetel horský (Trifolium montanum), jetel prostřední (Trifolium medium), kručinka barvířská (Genista tinctoria), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), ostřice horská (Carex montana), prvosenka jarní (Primula veris), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), violka srstnatá (Viola hirta), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) nebyl na lokalitě v posledeních letech potvrzen.

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (27. 6. 2003), foto © Z. Podešva

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (27. 6. 2003)

Na květnaté louce se nachází také několik rozptýlených skupinek keřů a stromů s lískou obecnou (Corylus avellana), bezem červeným (Sambucus racemosa), habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus petraea), na okrajích rezervace také s břízou bělokorou (Betula pendula). V jejich podrostu se vyskytuje okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

Prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), PP Louka pod Rančem (11. 6. 2017)   Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), PP Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

Prasetník plamatý (Hypochaeris maculata)
PP Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

 

Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)
PP Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

Fauna: Entomologické inventarizační průzkumy lokality byly zaměřeny na některé skupiny hmyzu. Z blanokřídlých (Hymenoptera) bylo mimo jiné nalezeno několik druhů čmeláků a mravenců, z teplomilných např. mravenec Myrmica sabuleti a z chladnomilných mravenec Formica lemani. Mezi nápadné druhy patří denní motýli, z nichž se zde vyskytují např. okáči, perleťovci a modrásci. Plazi jsou zastoupeni ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), ještěrkou živorodou (Zootoca vivipara) a slepýšem východním (Anguis colchica). Vhodné podmínky ke hnízdění nachází na louce s rozptýlenou zelení a v lesních lemech několik druhů ptáků, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), linduška lesní (Anthus trivialis) a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), občas na lokalitu zalétá mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Poecile palustris), sýkora koňadra (Parus major) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Květnatá louka v přírodní památce Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

Přírodní památka Louka pod Rančem (11. 6. 2017)

Lesnictví: V ochranném pásmu se nacházejí převážně listnaté lesy typu karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-Carpinetum s habrem obecným (Carpinus betulus), bukem lesním (Fagus sylvatica), jedlí bělokorou (Abies alba) a lípou srdčitou (Tilia cordata). Na západní straně byly v minulosti další luční porosty, tyto plochy byly v 90. letech 20. stol. osázeny smrkem ztepilým, po napadení kůrovcem byly stromy pokáceny.

Management, ohrožení: Přírodní památka Louka pod Rančem je jedním z posledních zbytků rozsáhlého komplexu luk, pastvin, drobných políček, mezí, rozptýlených stromů a lesíků s osamocenými usedlostmi v okolí vrchu Brhleny, typických pro valašskou krajinu nedávné minulosti. Ještě v 50. letech 20. stol. zde převažovalo bezlesí, postupně však byla většina území zalesněna či zarostla náletovými dřevinami. Louka je extenzivně využívána a každoročně pravidelně kosena. Vhodné by bylo občasné přepasení dobytkem. V současnosti je ohrožována sukcesí dřevin a expanzivních druhů travin, především válečky prapořité. Spodní částí území prochází místní asfaltová komunikace a Baťova naučná stezka s informačním panelem pojednávajícím o přírodní památce.

Natura 2000: Přírodní památka Louka pod Rančem se nachází na severozápadním okraji Ptačí oblasti Horní Vsacko (kód lokality CZ0721023, rozloha 26977,7 ha). Předmem ochrany ptačí oblasti je zde populace a biotop ťuhýka obecného (Lanius collurio).


Literatura:

Bezděčka, P. et al. (2008): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) PP Louky pod Rančem. – Ms., 4 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Hrabovský, S. (1995–1997): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných zvláště chráněných území včetně fytocenologie (lokality Choryňská stráž, Hrádek u Študlova, Ježůvka, Mokřad Jasénka, Hrachovec - Vichury, Nepřejov - Hluboký u Vsetína, Velký Skalník - Valova skála, Louka pod Rančem, Louky Kozlovských, Mokřad Dlouhé ve Vsetíně - Jasenicích, Mokřad Jablůnka, Mokřady Vesník, Růžděcký Vesník, Lúčky - Roveňky u Růžďky, Vršky - Díly). – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Humpolíčková, J. (2012): Vsetínské vrchy, Louka pod Rančem – přírodní památka. - Botany.cz [online]. 2012-08-06 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z https://botany.cz/cs/louka-pod-rancem/.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Kučerová, M. (2022): Výskyt, ekologické vazby a ochrana hlavinky horské v okrese Vsetín. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

Lacina, D. (2014): Plán péče o přírodní památku Louka pod Rančem na období 2016–2025. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Lustyk, P. et Doležal, J. [eds.] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 54: 109–110.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. – Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Spitzer, L. (2005): Entomologický inventarizační průzkum PP Louka pod Rančem, denní motýli – Lepidoptera. – Ms., 7 pp. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J. (2003): Botanický inventarizační průzkum Louka pod Rančem. – Ms., 8. s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tkáčiková, J. (2003): Plán zásahů a opatření – zásady managementu, PP Louka pod Rančem. – Ms., 7 s. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. – Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizace 10. 1. 2024   Úvodní stránka Nahoru Zpět