Přírodní rezervace Malý Javorník

Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014)

Základní údaje: Přírodní rezervace Malý Javorník představuje přírodě blízké lesní porosty ve vrcholových partiích Javorníků na hranici se Slovenskem, převážně se jedná o smíšené kmenoviny, místy proředěné až silně mezernaté. Nachází se na severním úbočí hlavního hřbetu Javorníků (podcelek Ráztocká hornatina, okrsek Javornický hřbet) v nadmořské výšce 875 až 975 m n. m., asi 1 km západně od vrcholu Malého Javorníka (1021 m n. m.) a 3 km VSV od horského hotelu Portáš. Katastrální území Karolinka. Vyhlášeno nařízením Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1/2013 ze dne 25. 11. 2013. Kód lokality ÚSOP: 5841. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 27,4418 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Rozvolněné, přírodě blízké lesní porosty, které jsou dokladem změny biotopů na dlouhodobě nevyužívaných pastvinách a také fragmenty dříve rozsáhlých hřebenových luk a pastevních lesů. Tento komplex vytváří vhodné podmínky pro existenci řady ohrožených a vzácných druhů organismů, např. jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus).

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad hřbetu Javorníků je tvořen kyčerskými vrstvami (střední eocén – svrchní eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše s převahou deskovitých glaukonitických drobových pískovců a jílovců, v nejvyšších hřebenových partiích území vystupují drobné skalní výchozy. Půdním typem jsou kambizemě.

Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014), foto © Zdeněk Podešva   Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014)

Flóra a vegetace: V přírodní rezervaci Malý Javorník převažuje lesní vegetace, kterou tvoří acidofilní bučiny asociace Luzulo-Fagetum a květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion, spolu zaujímají 68 % území. Lesní ekosystémy reprezentují na většině plochy staré smíšené porosty s převahou buku lesního (Fagus sylvatica), s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a vtroušenou jedlí bělokorou (Abies alba). Na hřebeni jsou tato lesní společenstva doplněna o zbytky podhorských až horských smilkových trávníků s jalovcem obecným (Juniperus communis) a zbytky poháňkových pastvin, které jsou však plošně málo významné, vzájemně izolované a postupně zarůstají. Navzdory stavu travních porostů je možný výskyt sterilních jedinců chrpy horské měkké (Centaurea montana subsp. mollis), dříve známé jako chrpa javornická, která byla v minulosti uváděna i z této oblasti hřebene Javorníků.

Mykologie: Přírodní rezervace je také zajímavou mykologickou lokalitou. Při posledním inventarizačním průzkumu v roce 2018 zde bylo zaznamenáno 234 druhů makroskopických hub, čtyři z nich jsou uvedeny v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky – muchomůrka šupinatá (Amanita ceciliae), hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans), rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura) a kuřátka žlutá (Ramaria flava).

Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní rezervace Malý Javorník (9. 5. 2014)

Fauna: Komplex rozvolněných přírodě blízkých lesních porostů s fragmenty hřebenových luk a pastevních lesů vytváří vhodné podmínky pro existenci řady ohrožených a vzácných druhů živočichů. Na území přírodní rezervace byl proveden entomologický průzkum, během kterého byl potvrzen výskyt celkem 144 druhů brouků (Coleoptera), z toho bylo zaznamenáno 5 druhů chráněných a 8 druhů zařazených do Červeného seznamu ČR. K nejvzácnějším patří kriticky ohrožený roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus) indikující zachovalý přírodě blízký rozvolněný porost, v širší oblasti Javorníků nalezený dosud jen na šesti místech. Dále zde žije několik druhů brouků v Beskydech dosud známých jen ze zvláště chráněných území, např. Derodontus macularis, vzácný pralesní druh z čeledi Derodontidae vázaný na choroš smolokorku bukovou (Ischnoderma resinosum), dosud zaznamenán pouze na několika místech v CHKO Beskydy a v CHKO Bílé Karpaty, dále např. kovařík Ampedus elegantulus. Z denních motýlů (Lepidoptera) byl pozorován chráněný a kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), který je vázaný na prosvětlené listnaté lesy a široké lesní lemy s bohatým bylinným patrem s přítomností dymnivek. PR Malý Javorník pro něj představuje nabídku vhodného biotopu, v posledních letech však nebyl jeho výskyt na lokalitě potvrzen.

Mezi nejvýznamnější zástupce ptáků patří strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a puštík bělavý (Strix uralensis), oba kriticky ohrožené druhy jsou vázané na staré lesní porosty s dostatkem narušeného a odumřelého dřeva. Území rezervace je součástí rozlehlého areálu s výskytem velkých šelem.

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), foto © Zdeněk Podešva

Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)

Lesnictví: Převážně rozvolněné porosty s velmi rozdílným zakmeněním po ploše jsou místy tloušťkově a výškově diferencované. Na většině plochy však mají charakter jednoetážových porostů s případně přirozeným zmlazením ve stadiu různě hustých nárostů a mlazin. V podhřebenové části převažují porosty středního stáří, čistě smrkové, případně se silnou převahou smrku. Jedná se o porosty vzniklé z části přirozeným zmlazením a z části uměle na opuštěných loukách. Z pohledu hospodářského jde celkově o porosty podprůměrné kvality - hluboce zavětvený smrk, velmi často s oddenkovými hnilobami, buk netvárný.

Management, ohrožení: Cílem ochrany porostů zahrnutých do PR Malý Javorník je zachování a ochrana rozvolněných přírodě blízkých lesních porostů a zbytků hřebenových luk, zabezpečení a udržení stanovištních podmínek, nezbytných pro ochranu vzácných a ohrožených druhů živočichů a vyloučení využití území, které by mohlo narušit předmět ochrany. Přírodní rezervace navazuje z velké části svého obvodu na 1. zónu CHKO Beskydy, kde je možné usměrňovat těžební činnost. Při udělování souhlasu k nahodilým těžbám budou tyto těžební aktivity usměrňovány s ohledem na zachovalost přírodního prostředí. Bližší ochranné podmínky sledují udržení území pokud možno v klidovém režimu, tzn. bez hromadných sportovních a turistických akcí a soustředěného odlovu zvěře. Regulační opatření se nedotýkají zásadním způsobem běžného turistického využití, protože lze bez omezení vstupovat na turistickou značku vedenou po hřebenu místy přes území přírodní rezervace Malý Javorník.

Natura 2000: Přírodní rezervace Malý Javorník je součástí Ptačí oblasti Horní Vsacko (kód CZ0721023) o celkové rozloze 26997,64 ha. Předmětem ochrany jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex crex), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula parva) a ťuhýka obecného (Lanius collurio) a jejich biotopy. Dále se nachází na území Evropsky významné lokality Beskydy (CZ0724089) v kategorii CHKO o celkové rozloze 120 386,5333 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území České republiky.

Zbytky luk a pastvin na slovenské straně asi 400 m východně od vrcholu Malého Javorníka (9. 5. 2014), 
	foto © Zdeněk Podešva

Zbytky luk a pastvin na slovenské straně asi 400 m východně
od vrcholu Malého Javorníka (9. 5. 2014) - mapa


Literatura:

Bajer, V. (2010): Plán péče o Přírodní rezervaci Malý Javorník na období 2012–2016. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Bojda, M. (2009): Výskyt velkých šelem v pohoří Javorníky (CHKO Beskydy). – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Černoch, D. (2015): Závěrečná zpráva projektu Mapování Parnassius mnemosyne v Javorníkách a Veřovické vrchovině. – Ms., 8 s. Severomoravské regionální sdružení ČSOPŠ, Valašské Meziříčí.

Deckerová, H., Šuhaj, J. et Polčák, J. (2014): Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika). – Acta Carp. Occ. 5: 12–19. ISSN 1804-2732.

Farkač, J., Král, D. et Škorpík, M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758 pp.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hradílek, Z. (2023): Inventarizační průzkum PR Malý Javorník z oboru bryologie (mechorosty). – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holec, J. et Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.

Hrnčiříková, L. (2010): Flóra Javorníků jihovýchodně od obce Huslenky. – Bakalářská práce, dep. in Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí. Ved. bakalářské práce Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Chobot, K. et Němec, M. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1–182.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Kolektiv autorů (2021): Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 41 – Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky. Analýza stavu a vývoje. Platnost 2022–2041. – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž, 306 pp.

Kuras, T., Beneš, J., Konvička, M., Vrabec, V. et Čelechovský, A. (2000): Parnassius mnemosyne (Lepidoptera, Papilionidae) in North Moravia: present and past distribution, proposal for conservation. – Klapalekiana, 36: 93–112.

Lustyk, P. (2002): Historie vzniku pastvin a luk v oblasti Javorníků. – Ms., depon. in: Knih. MRV ve Vsetíně, muzeum Valašské Meziříčí.

Neuschlová, Š. (1980): Rozšíření chráněných a ohrožených druhů v Javorníkách. – Ms. Rigorózní práce. Dep. in: Knih. Kat. bot. Přír. Fak. MU, Brno.

Ohryzek, J. (2019): Záchrana smilkových trávníků aneb vypaseme Beskydy bez ovcí? – Ochrana přírody 6/2019, s. 10-13.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Polčák, J. (2010): Inventarizační mykologický průzkum navrhované PR Malý Javorník. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Polčák, J. (2018): Mykologická inventarizace PR Malý Javorník. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Popelář, P., Müller, J. et Běčáková, M. (2017): Plán péče o Přírodní rezervaci Malý Javorník na období 2017–2026. – Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Říčan, G. (1933): Květena Javorníků v Moravských Karpatech. – Sborník Klubu přírod. v Brně za r. 1932, Brno, 15: 20–43.

Spitzer, L. (2005–2006, 2008–2010): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha.

Spitzer, L. (2010): Entomologický inventarizační průzkum nPR Malý Javorník Coleoptera (s poznámkami k motýlům Lepidoptera). – Ms., depon in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Spitzer, L. (2010): Valašské polany. Ráj motýlů a romantických výhledů. – Valašsko – vlastivědná revue, 25: 20–21.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2018): Inventarizační průzkum denních motýlů (Lepidoptera) v PR Makyta (CHKO Beskydy) v roce 2018. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Ševčíková, K. (2019): Habitatové nároky lejska malého (Ficedula parva) v Beskydech. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Peter Adamík, Ph.D., doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.

Šnajdara, P., Trávníček, D., Konvička, O., Spitzer, L., Beneš, J. et Šnajdarová, M. [eds.] (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. – 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 180 pp.

Tkačíková, J. et Spitzer, L. (2010): Z pozůstalosti G. A. Říčana: “Příroda Valašska“. – Muzeum regionu Valašsko Vsetín, Valašsko 24: 12–18.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. – Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Tomášek, J. (1986): Květena javornických hřebenů. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 243, 1986, s. 31–32.

Valchářová, J. (2007): Monitoring jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v Javorníkách v roce 2007. – Ms., 6 pp. Depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zapletal, M. et Uřičář, J. (2013): Plán managementu druhu jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne). – Ms. depon. in: AOPK ČR, Praha.

Žaloudík, V. (1984): Historie lesů LZ Vsetín. – Lesprojekt Brandýs nad Labem, Pobočka Frýdek-Místek.


Aktualizováno 7. 1. 2024 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět