Přírodní památka Zbrankova stráň

Přírodní památka Zbrankova stráň (27. 4. 2014)

Přírodní památka Zbrankova stráň (27. 4. 2014)

Základní údaje: Přírodní památka Zbrankova stráň představuje bývalé pastviny na výslunné stráni s jižní až jihovýchodní expozicí a svahovým prameništěm. Nachází se na levém údolním svahu potoka Ratibořka, blízko jeho soutoku s Kateřinkou, v nadmořské výšce 347 až 388 m, na severním okraji obce Ratiboř. Katastrálním území Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín. Vyhlášeno nařízením č. 12/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 18. 5. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2038. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 2,4650 ha, vyhlášené ochranné pásmo 3,0 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Květnaté louky na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem vzácných druhů květeny, významná botanická lokalita s výskytem pampelišky Skalińské (Taraxacum skalinskanum), růží a dalších teplomilných druhů.

Jetel alpinský (Trifolium alpestre)   Růže galská (Rosa gallica)

Jetel alpinský (Trifolium alpestre)

 

Růže galská (Rosa gallica)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří šedé vápnité jílovce a v menší míře glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Vyskytují se zde půdy kambizem typická a v zamokřené části pseudoglejová.

Přírodní památka Zbrankova stráň (7. 5. 2003)

Přírodní památka Zbrankova stráň (7. 5. 2003)

Flóra a vegetace: Na mokřadní louce pod Dvorci se vyskytuje v mokřadním společenstvu svazu Calthion velmi vzácný a silně ohrožený druh pampeliška Skalińské (Taraxacum skalinskanum). V České republice je známa již jen na dvou dalších lokalitách, na Vsetínsku je to jediné známé naleziště. Pampeliška Skalińské je velmi citlivá na změny hospodaření, ke svému přežití vyžaduje mechanické narušování mokřadu, na němž roste (v posledních letech nebyl výskyt potvrzen). Z dalších druhů se v mokřadu vyskytuje pampeliška chudolaločná (Taraxacum paucilobum), kontryhel lysý (Alchemilla glabra) a řeřišnice bahenní (Cardamine dentata).

Přírodní památka Zbrankova stráň - mokřadní louka pod Dvorci (27. 4. 2014)

Přírodní památka Zbrankova stráň - mokřadní louka pod Dvorci (27. 4. 2014)

Na výslunné stráni, která představuje většinu plochy území, se vytvořila teplomilná vegetace stepních luk svazu Cirsio-Brachypodium pinnati a vegetace lesních lemů svazu Trifolion medii. Vyskytuje se zde několik vzácných teplomilných druhů jako jetel válcovitý (Trifolium rubens), jetel alpinský (Trifolium alpestre), řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) na jediném nalezišti v okrese Vsetín, které je výrazně izolované od souvislého rozšíření druhu v teplých pahorkatinách jižní a střední Moravy, dále mochna přímá (Potentilla recta), chrpa ostroperá (Centaurea oxylepis), ostružiník stažený (Rubus constrictus), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), růže galská (Rosa gallica), růže Jundzillova (Rosa jundzillii) a smldník jelení (Peucedanum cervaria). V ochranném pásmu na severním okraji území se nachází pás lesa svazu Carici pilosae-Carpinetum.

Přírodní památka Zbrankova stráň (7. 5. 2003)

Přírodní památka Zbrankova stráň (7. 5. 2003)

Fauna: Po zoologické stránce nebyla lokalita systematicky prozkoumána. Vyskytují se zde běžné druhy ptáků, např. budníček menší (Phylloscopus collybita) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Management, ohrožení:  Louka je pravidelně jednou ročně kosena, bylo by vhodné doplnit sečení extenzivní pastvou. Území je ohroženo náletem dřevin z okolních ploch, který by bylo vhodné průběžně likvidovat, aby nedocházelo k zastiňování louky. Jsou zde patrné sesuvy půdy, dva z nich byly aktivovány při povodních v roce 1997.

Přírodní památka Zbrankova stráň (7. 5. 2003)

Přírodní památka Zbrankova stráň (7. 5. 2003)


Literatura:

Batoušek, P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Zbrankova stráň. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Dančák, M. (1997 - 2000): Botanické průzkumy ve stávajících a navrhovaných zvláště chráněných územích včetně fytocenologie (lokality Pivovařiska, Zbrankova stráň, Hološín, Vršky, Kateřinice, Kobelné, Louky nad Dlouhým v Janové, Trojúhelník a Nepřejov u Vsetína, U Matějů v Semetíně, Nad Juříčkovým mlýnem, Stráň u Leskovce, PP Ježůvka a okolí, Snož u Velkého Skalníku, Peciválka). Ms, 45 s.. Dep. in: KÚ Zlín, RŽP.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 193

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J. (2003): Plán péče o přírodní památku Zbrankova stráň na období 2003 – 2012. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, 4 s. + mapové přílohy.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

Tkáčiková, J. (2013): Plán péče - přírodní památka Zbrankova stráň na období 2016 – 2025. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.


•• Aktualizováno 21. 1. 2021 Hostýnské vrchy Úvodní stránka Nahoru Zpět