Přírodní památka Nad Jasenkou

Přírodní památka Nad Jasenkou (31. 5. 2014), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Nad Jasenkou (31. 5. 2014)

Základní údaje: Přírodní památka Nad Jasenkou představuje lesní pěnovcové prameniště. Nachází se ve Vsetínských vrších (okrsek Valašskobystřická vrchovina) v místní části Jasenky zvané Na Břehách, asi 250 m JZ od přírodní památky Mokřady Vesník (část Břehy s lučním pěnovcovým prameništěm) a 2 km severně od města Vsetín. Je situována v lesním porostu na mírně ukloněném západně orientovaném svahu v nadmořské výšce 408 až 420 m n. m.. Katastrální území Jasenka. Vyhlášeno Nařízením Zlínského kraje č. 3/2014 ze dne 13. 1. 2014. Evidenční kód ÚSOP: 5995. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 0,1249 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Biotop R1.3 – lesní pěnovcové prameniště (7220 – petrifikující prameny s tvorbou pěnovců).

Lesní pěnovcové prameniště v PP Nad Jasenkou (31. 5. 2014)   Tvrorba pěnovců v přírodní památce Nad Jasenkou (31. 5. 2014)

Lesní pěnovcové prameniště
v PP Nad Jasenkou (31. 5. 2014)

 

Tvorba pěnovců v přírodní památce
Nad Jasenkou (31. 5. 2014)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří kvartérní kamenité až hlinito-kamenité sedimenty obklopené vsetínskými vrstvami (svrch. eocén — spod. oligocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Ve flyšových vrstvách převažují šedé a zelenošedé vápnité jílovce nad pískovci, převážně glaukonitickými. Půdním typem je kambizem typická, na zamokřených místech kambizem pseudoglejová. Lesní pěnovcové prameniště se nachází v SZ části chráněného území. Je zde dobře patrná tvorba pěnovců, prameniště však není v příliš reprezentativním stavu. Vlastní prameniště je obklopeno lesními porosty a zčásti náletovými dřevinami se silně zarostlým neudržovaným trvalým travním porostem.

Tvorba pěnovců v přírodní památce Nad Jasenkou (31. 5. 2014), foto © Z. Podešva

Tvorba pěnovců v přírodní památce Nad Jasenkou (31. 5. 2014)

Flóra a vegetace: Potencionální přirozenou vegetací je květnatá ostřicová bučina asociace Carici pilosae-Fagetum. Současná vegetace přírodní památky je tvořena hospodářským lesním porostem, ve stromovém patře dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a habr obecný (Carpinus betulus), dále zde roste také smrk ztepilý (Picea abies), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula) a olše šedá (Alnus incana). Keřové patro je poměrně bohaté vyvinuto, stejně jako bylinné. Vyskytují se zde běžné druhy odpovídající stanovišti, např. ostružiník (Rubus sp.), svída krvavá (Cornus sanguinea), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice chlupatá (Carex pilosa), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), papratka samičí (Athyrium filix-femina) a další.

Fauna: V přírodní památce dosud nebyl proveden základní inventarizační průzkum. Z toho důvodu není potvrzen ani vyvrácen výskyt chráněných nebo ohrožených druhů živočichů.

Lesnictví: Chráněné území se rozkládá na lesích pozemcích, stáří lesního porostu je asi 65 až 85 let (k roku 2016). Z hlediska lesnické typologie se jedná o lesní typy Bohatá bučina mařinková (4B1) a Javorová jasanina bršlicová (3U1).

Management, ohrožení: Lokalita je potencionálně ohrožena svedením pramene na hluboce zaříznutou lesní cestu, rozježděním lesní mechanizací a případnou výsadbou smrkových kultur. Jedná se o přirozená stanoviště bez nutného managementu. Je však potřeba přizpůsobit lesní hospodaření v okolních lesních porostech – eliminovat pojezdy těžkou technikou, svážnice vést mimo prameniště i jejich těsné (podmáčené) okolí, neodvodňovat, neukládat potěžební dřevní materiál zejména větve, kůra po asanaci, apod. V okolí pramenišť je třeba zachovat alespoň částečně druhové složení porostu odpovídající danému stanovišti.

Natura 2000: Vyhlášení přírodní památky Nad Jasenkou bylo provedeno  rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality Nad Jasenkou (kód CZ0724121, rozloha 738,5750 ha) jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice.

Přírodní památka Nad Jasenkou (31. 5. 2014), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Nad Jasenkou (31. 5. 2014)


Literatura:

Pavelčíková, L. et Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Nad Jasenkou na období 2014–2023. – Ms., Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Schneider, J., Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje. Vsetínsko – EVL Nad Jasenkou. – Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Schneider, J., Kozumplíková, A., Lampartová, I. et Pazderová, M. (2011): Plán péče pro přírodní památku Nad Jasenkou na období 2012–2021. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.


Aktualizace 23. 1. 2024 Úvodní stránka   Zpět