Přírodní památka Mokřady Vesník

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (8. 5. 2012), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (8. 5. 2012)

Základní údaje: Přírodní památku Mokřady Vesník tvoří dvě navzájem oddělené mokřadní lokality. Nacházejí se ve Vsetínských vrších (okrsek Valašskobystřická vrchovina) v údolí potoka Vesník. První z nich představuje mokřadní louku v údolní nivě na levém břehu potoka Vesník (u točny autobusu Dolní Vesník), leží v nadmořské výšce 360 až 370 m n. m. Druhá lokalita Břehy je vzdálená asi 650 m severovýchodně a představuje luční pěnovcové prameniště na mírném svahu v nadmořské výšce 455 až 487 m n. m.. Katastrální území Jasenka a Vsetín. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Vsetín č. 8/1999 ze dne 22. 2. 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2032. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 1,4713 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma 3,30 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachovalá mokřadní společenstva na podmáčených loukách a svahových prameništích s pěnovcem, výskyt ohrožených druhů vstavačovitých, zejména kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (17. 5. 2003)   Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Přírodní památka Mokřady Vesník,
část Břehy (17. 5. 2003)

 

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. V lokalitě Břehy se tvoří na prameništi pěnovce, asi 300 m jižně se nachází lesní pěnovcové prameniště v přírodní památce Nad Jasenkou. Půdním typem je kambizem typická (Břehy) a kambizem pseudoglejová až pseudoglej kambický na lokalitě u točny autobusu.

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Dolní Vesník u točny (8. 5. 2012), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Dolní Vesník u točny (8. 5. 2012)

Flóra a vegetace: V údolní nivě potoka Vesník u točny se nacházejí společenstva pcháčových mokřadních luk svazu Calthion s bohatou populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). K typickým druhům zde patří např. blatouch bahenní (Caltha, palustris), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), děhel lesní (Angelica sylvestris), hrachor luční (Lathyrus pratensis), pcháč potoční (Cirsium rivulare) a kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi).

Přírodní památka Mokřady Vesník, dominantní suchopýr úzkolistý v lokalitě Břehy (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, dominantní
suchopýr úzkolistý v lokalitě Břehy (17. 5. 2003)

Květena svahového pěnovcového prameniště s nízkými ostřicemi (lokalita Břehy) náleží svou floristickou skladbou do svazu Caricion fuscae s výraznou dominancí suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). Dále se zde nachází mokřadní luční společenstva svazu Calthion a společenstva bezkolencových luk vlhčích stanovišť svazu Molinion. Bohatou populaci zde vytváří kruštík bahenní (Epipactis palustris), méně častý je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),  prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), na sušších místech je hojná prvosenka jarní (Primula veris). Náletové dřeviny, především hloh (Crataegus spec.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata) jsou na této lokalitě postupně odstraňovány.

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (8. 5. 2012), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (8. 5. 2012)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné druhy ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), krutihlav obecný (Jynx torquilla) v lokalitě Břehy, pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), strnad obecný (Emberiza citrinella), ťuhýk obecný (Lanius collurio) aj.

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Dolní Vesník u točny (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Dolní Vesník u točny (17. 5. 2003)

Lesnictví: Malou část lokality u točny tvoří listnatý les s přirozenou skladbou dřevin s lípou srdčitou (Tilia cordata) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus).

Management, ohrožení: Lokalita u točny je pravidelně každoročně kosena, v minulosti byla využívána jako extenzivní pastvina. Péče v lokalitě Břehy je soustředěna na pravidelné kosení v intervalu dvou až tří let a na odstraňování náletu. U obou lokalit je nutné zabránit jakýmkoliv pokusům o odvodňování.

Přírodní památka Mokřady Vesník, lokalita Břehy (17. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, lokalita Břehy (17. 5. 2003)

Natura 2000: Přírodní památka Mokřady Vesník je součástí Evropsky významné lokality Nad Jasenkou (kód CZ0724121) v kategorii přírodní památka o celkové rozloze 738,5750 ha, která představuje komplex květnatých bučin, luk a pastvin v západní části Vsetínských vrchů se širokým spektrem vegetace a výskytem četných ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů.

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (8. 5. 2012), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Mokřady Vesník, část Břehy (8. 5. 2012)


Literatura:

Batoušek, P. (2017): Floristický inventarizační průzkum rostlin lokality PP Mokřady Vesník. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Batoušek, P. (2018): Exkurze po historických lokalitách Spiranthes spiralis na Vsetínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 7: 38–40.

Hrabovský, S. (1995-1997): Botanické průzkumy stávajících a navrhovaných zvláště chráněných území včetně fytocenologie (lokality Choryňská stráž, Hrádek u Študlova, Ježůvka, Mokřad Jasénka, Hrachovec – Vichury, Nepřejov – Hluboký u Vsetína, Velký Skalník – Valova skála, Louka pod Rančem, Louky Kozlovských, Mokřad Dlouhé ve Vsetíně – Jasenicích, Mokřad Jablůnka, Mokřady Vesník, Růžděcký Vesník, Lúčky – Roveňky u Růžďky, Vršky-Díly). – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Náhlíková, T. (2009): Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Nekuda, V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. – Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka, J. (1991): Ochranářsky hodnotné lokality na Valašskomeziříčsku a na Vsetínsku. – Zprav. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín 1991: 4–8.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea Vsetín, 1. vydání.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. – Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.


Aktualizace 23. 1. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět