Přírodní památka U Vaňků

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)

Základní údaje: Přírodní památka U Vaňků představuje listnatý les na terase řeky Bečvy na západně a jižně orientovaném svahu. Nachází se v nadmořské výšce 315 až 340 m n. m., východně od železniční stanice v Bystřičce ve Vsetínských vrších. Katastrální území Bystřička II, okres Vsetín. Vyhlášeno Nařízením č. 10/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999. Evidenční kód ÚSOP: 2036. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 1,3869 ha, vyhlášené ochranné pásmo 2,2376 ha. Mapy.cz.

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)

Předmět ochrany: listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména s bohatou populací silně ohroženého druhu ladoňky karpatské.

Flóra a vegetace: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin typu karpatské dubohabřiny. Bylinné patro se vyznačuje bohatým výskytem ladoňky karpatské (Scilla kladnii), jejíž populace se odhaduje na 20 000 rostlin. Dále zde roste lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a typické druhy hajní květeny.

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)   Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii),
přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)

 

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii),
přírodní památka U Vaňků (14. 3. 2014)

Fauna: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z motýlů se vyskytují např. babočka osiková (Nymphalis antiopa), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) aj. Ptáci jsou zastoupeni běžnými druhy, jako jsou budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin) a pěnkava obecná (Fringilla coelebs).

Lesnictví: Lesní hospodaření bylo v minulosti prováděno jen na malé části území, je zde patrné stromové patro se vzrostlým javorem klenem, lípou a dubem.

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii), přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)

Management, ohrožení: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče, který předpokládá návrat k přirozené druhové skladbě dřevin s odstraněním nepůvodních druhů (smrk, borovice lesní, akát). Spodní okraj chráněného území se nachází v bezprostřední blízkosti frekventované silnice a železniční trati. V této lokalitě se plánuje také výstavba nové rychlostní komunikace Valašské Meziříčí - Vsetín. Proto by bylo vhodné před případným započetím stavby přemístit populaci ladoněk do vyšších partií svahu.

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003), foto © Z. Podešva

Přírodní památka U Vaňků (1. 4. 2003)


Literatura:

Daněk, P. (2011): Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Zlínska. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Hoskovec, L. (2007): Scilla kladnii Schur - ladoňka karpatská / scila karpatská. [online]. 2007-07-11 [cit. 2008-02-19]. Dostupné z http://botany.cz/cs/scilla-kladnii/.

Chajdrnová, L. (2009): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Vsetín. Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Martin Svátek.

Koutecká, V. (1997): Fytocenologický průzkum MZCHÚ „U Vaňků“. - Ms, depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Kubeša, V. (2015): Hodnocení maloplošných zvláště chráněných území okresu Vsetín. – Diplomová práce, 110 pp. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce: Mgr. Peter Mackovčin, Ph. D.

Kučírek, L. (1999): Lesnické zhodnocení území U Vaňků. - Ms, depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Lacina, D. (2012): Plán péče o přírodní památku U Vaňků na období 2014 –2023. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 191.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol.: PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín 2001, 1. vydání, 568 stran.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? - Živa 4/93: 150-151.

Trávníček, B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.

Trávníček, B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková, J., Chrtek, J. & Kaplan, Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.

Trávníček, B., Duchoslav, M., Šarhanová, P. & Šafářová, L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


•• Aktualizováno 4. 3. 2021 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět