Přírodní rezervace Losový

Přírodní rezervace Losový (27. 4. 2014), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Losový (27. 4. 2014)

Základní údaje: Přírodní rezervace Losový představuje jedinečnou ukázku valašské krajiny s podhorskými poháňkovými pastvinami, suchými trávníky a ovsíkovými loukami, s výskytem četných teplomilných druhů rostlin i živočichů. Nachází se ve Vsetínských vrších (okrsek Hornobečevská vrchovina), v závěru poměrně krátkého údolí potoka Losový, na mírných až prudkých svazích s JV až JZ expozicí, v nadmořské výšce 485 až 605 m n. m. Rezervace je situována v pramenné oblasti stejnojmenného potoka, 250 m jižně od kóty Kyčerka s vysílačem U Sivků (699,8 m n. m.), pod usedlostmi „U Hrňů“ a „U Šopů, asi 1,5 km severně od obce Huslenky (kostel). Katastrální území Huslenky, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno nařízením Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 2/2013 ze dne 27. 11. 2013 s účinností od 24. 12. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 5813. Kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 14,4157 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma 6,7253 ha (podle plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachovalý přírodě blízký komplex ekosystémů poháňkových pastvin svazu Cynosurion spolu s teplomilnými trávníky svazu Bromion erecti a mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion elatioris a na ně vázaných rostlinných druhů především vstavačovitých, zejména nadregionálně významná populace vstavače osmahlého (Orchis ustulata subsp. aestivalis) a živočichů, především teplomilných druhů bezobratlých, zejména populace modráska černoskvrnného (Maculinea arion).

Pastviny v PR Losový (27. 6. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Pastviny v PR Losový (27. 6. 2004)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří vsetínské vrstvy zlínského souvrství (svrchní eocén – spodní oligocén) račanské jednotky magurské skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat. Převažují zde šedé až zelenošedé vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Lokalita je postižena četnými drobnými sesuvy, z nichž jsou některé staré desetiletí až staletí. Na hlinitokamenitých svahových sedimentech se vyvinula kambizem typická, na zamokřených místech v okolí potoka Losový i kambizem pseudoglejová.

Vstavač mužský znammenaný (Orchis mascula subsp. speciosa), foto © Zdeněk Podešva   Vstavač osmahlý, PR Losový (27. 6. 2004), foto © Zdeněk Podešva

Vstavač mužský (Orchis mascula subsp. speciosa)

 

Vstavač osmahlý, PR Losový (27. 6. 2004)

Flóra a vegetace: Svahy exponované převážně k jihu a dobře chráněné od severu hlavním hřbetem Vsetínských vrchů představují na místní poměry nadprůměrně proteplenou lokalitu s velmi bohatou květenou. Vegetaci tvoří podhorské poháňkové pastviny svazu Cynosurion cristati spolu s teplomilnými širokolistými trávníky svazu Bromion erecti a mezofilními ovsíkovými loukami svazu Arrhenatherion elatioris. Louky jsou místy porostlé rozptýlenou zelení i solitérními dřevinami, hlavně lípou srdčitou (Tilia cordata). Jsou stanovištěm mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, zejména několika druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Významný je výskyt vstavače osmahlého letního (Orchis ustulata subsp. aestivalis), z dalších orchidejí zde roste např. vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V roce 2001 byl na lokalitě nalezen rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) považovaný na Vsetínsku již za vyhynulý a nedávno i vstavač trojzubý (Orchis tridentata).

Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), foto © Zdeněk Podešva

Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)

Další teplomilné, suchomilné a vzácnější druhy reprezentuje např. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon) a jetel prostřední (Trifolium medium).

Jetel bledožlutý, PR Losový (27. 6. 2004), foto © Zdeněk Podešva   Černohlávek (Prunella × intermedia), 27. 6. 2004, foto © Zdeněk Podešva

Jetel bledožlutý, PR Losový (27. 6. 2004)

 

Černohlávek (Prunella × intermedia), 27. 6. 2004

Fauna: Louky a pastviny v údolí Losový jsou významnými biotopy teplomilných druhů bezobratlých, především hmyzu. Vyskytuje se zde poměrně bohatá entomofauna s četnými druhy motýlů, brouků, rovnokřídlých, blanokřídlých a ploštic, hojně jsou zastoupeni i pavouci. Na lokalitě byl prováděn entomologický průzkum zaměřený na motýly, brouky a ploštice. Z motýlů (Lepidoptera) byl zjištěn kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), dále např. modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), soumračník skořicový (Spilia sertorius), vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis), vřetenuška přehlížená (Zygaena minos), vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae), vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), jedna z našich nejvzácnějších vřetenušek, a také zelenáček velký (Adscita notata). 

Pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi), PR Losový, 12. 10. 2003 (foto Z. Podešva) , foto © Zdeněk Podešva

Pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi),
PR Losový, 12. 10. 2003 (foto Z. Podešva)

Z dalších vzácných druhů zde byl nalezen např. kovolesklec modřínový (Syngrapha ain), kovolesklec jestřábníkový (Autographa bractea) a kovolesklec půvabný (Diachrysia chryson), drobnuška trnková (Nola cucullatella), píďalka jalovcová (Thera juniperata), píďalička čárkovaná (Eupithecia pusillata), vzácný pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci) a pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi). Z rovnokřídlých (Orthoptera) se vyskytuje cvrček polní (Gryllus campestris) a vzácně i saranče vrzavá (Psophus stridulus), z ploštic (Heteroptera) např. teplomilná zaoblenka černá (Coptosoma scutellatum).

Zelenáček sp., PR Losový (27. 6. 2004), foto © Zdeněk Podešva   Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), foto © Zdeněk Podešva

Zelenáček sp., PR Losový (27. 6. 2004)

 

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné i vzácnější druhy ptactva, např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), lejsek šedý (Muscicapa striata), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strnad luční (Emberiza calandra), strnad obecný (Emberiza citrinella), žluna šedá (Picus canus) a další.

Solitérní lípy na pastvině v PR Losový (12. 10. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Solitérní lípy na pastvině v PR Losový (12. 10. 2003)

Management, ohrožení: Území přírodní rezervace nebylo díky svažitosti terénu nikdy intenzivně využíváno, probíhala zde extenzivní pastva, louky na mírnějších svazích byly využívány k sušení sena s následným přepásáváním otav. Nacházela se zde také drobná políčka k pěstování okopanin a obilnin pro potřeby vlastníků a ovocné dřeviny zastoupené především švestkami.

Část území je v současnosti využívána místním zemědělcem jako extenzívní pastvina skotu. Na dalších plochách, které zůstaly ležet ladem, zajišťuje údržbu lokality od roku 2000 Správa CHKO Beskydy, podařilo se zde zajistit pravidelnou každoroční pastvu ovcí. Další management spočívá především v odstraňování náletových dřevin, pravidelném kosení a péči o keřovou a stromovou zeleň za přispění zdejších ochránců přírody. Pro zajištění zdárného vývoje bezobratlých a dozrání semen, především orchidejí, jsou v posledních letech ponechávány části území (cca 1/6 plochy) bez pastvy. Tyto plochy jsou na podzim následně koseny nebo přepásány, meziročně se cyklicky obměňují.

Ohrožení lokality představuje především upuštění od tradičních způsobů hospodaření včetně ukončení pastvy. Jihozápadním cípem rezervace prochází místní asfaltová komunikace sloužící obyvatelům místních usedlostí, po které je část území snadno dostupná. Podél západní hranice rezervace, ve vzdálenosti asi 70 m, prochází zeleně značená turistická stezka. Území samotné rezervace však není příliš navštěvováno, rekreační či sportovní aktivity se zde neprovozují.

Podzim v PR Losový (12. 10. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Podzim v PR Losový (12. 10. 2003)

Natura 2000: Přírodní rezervace Losový je součástí evropsky významné lokality Beskydy (kód CZ0724089) v kategorii CHKO o celkové rozloze 120 386,5 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území České republiky. Zároveň je v překryvu s Ptačí oblasti Horní Vsacko, předmětem ochrany je zde populace ťuhýka obecného (Lanius collurio).

Výhled z PR Losový směrem k údolí Vsetínské Bečvy, v pozadí Javorníky (12. 10. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Výhled z PR Losový směrem k údolí Vsetínské Bečvy,
v pozadí Javorníky (12. 10. 2003)


Literatura:

Beneš, J. et Kuras, T. (2007): Metodika monitoringu evropsky významného druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea arion). – AOPK ČR, Praha, 9 s.

Beneš, J., Růžička, J. et Spitzer, L. (2019): Novodobá expanze soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus [Oberthür, 1910]) v České republice (Hesperiidae, Lepidoptera). – Acta Carp. Occ., 10: 74–85. ISSN: 1804-2732.

Čiháková, K. (2004): Vliv pastvy ovcí na vegetaci na modelové lokalitě v CHKO Beskydy: role generativní reprodukce dvouděložných rostlin na různě obhospodařovaných plochách. Diplomová práce. Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová.

Holuša, J. (1997): Výsledky průzkumu sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) několika lokalit okresu Vsetín. – Zpravodaj OVM Vsetín 1997, s. 43–46.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jersáková, J. (2003): Biologie, ekologie a rozšíření vstavače osmahlého. - Živa 5/2003: 207-209.

Jurčák, J., Pavelka, J. (1991): Vstavač osmahlý (Orchis ustulata) na Vsetínsku. - Zpravod. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín, 1991: 32-36.

Kočí, M. (2003): Botanický inventarizační průzkum Losový. Ms., depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Kolková, K. (2017) Koevoluce rostlin a jejich opylovačů mutualismu vždy a všude, nebo pestrá škála strategií, kde je povoleno téměř vše – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Konvička, M. (1997): Maculinea arion (Linné 1758) – modrásek černoskvrnný. Poznámky k ochraně lokality na Vsetínsku (Losový u Huslenek). Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, odbor ŽP, Zlín.

Konvička, M., Beneš, J. & Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Konvička, M., Beneš, J. & Spitzer, L., Bartoňová, A. & Zapletal, M. (2016): Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice. Entomologický ústav BC AV ČR & Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Konvička, O. (2005): Tesaříci (Coleoptera: Cerambycidae) Valašska: implikace poznatků v ochraně přírody. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 141-159.

Krestová, M. (2014): Pestrý svět květnatých luk a pastvin - přírodní rezervace Losový. In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2014, s. 8-9.

Kuras, T. (2004): Faunistický inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) nPP Losový, CHKO Beskydy. Ms., depon. in Správa CHKO Beskydy.

Kuras, T. (2004): Motýli (Lepidoptera). - In: Mládek, J., Tajovský, K.  & Hejduk, S. [eds.] (2004): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Průběžná zpráva k projektu VaV/620/11/03 za rok 2004, Olomouc.

Kuras, T. et al. (2002): Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion L.) – průzkum lokalit na Vsetínsku a návrh managementu druhu, závěrečná zpráva o projektu MŽP ČR č.3475/178/02. Český svaz ochránců přírody 76/06 ZO Vsetín.

Kuras, T. et Beneš, J. (1996): Nález zelenáčka Adscita notata (Zeller, 1874) a vřetenušky Zygaena brizae (Esper, 1800) na severní Moravě (Lepidoptera: Zygaenidae). – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45, 287-288.

Kuras, T. et Sitek, J. (2007): Motýli (Lepidoptera) valašských pastvin a návrh managementu na příkladu lokality Losový (CHKO Beskydy). Práce a studie Muzea Beskyd 19: 151-170.

Leština, J. (2012): Populační genetika dvou ohrožených perleťovců moravských Karpat. – Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Majkus, Z. (2000): Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Biologica-Ekologica 192: 57–70.

Pavelka, J. (1991): Ochranářsky hodnotné lokality na Valašskomeziříčsku a na Vsetínsku. – Zprav. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín 1991: 4–8.

Pavelka, J. (1995): Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku. – Zprav. Okr. vlast. muz. Vsetín, 27-28.

Pavelka, J., Trezner, J. a kol. (2001): Příroda Valašska. – Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea Vsetín, 1. vydání.

Piro, Z. et Wolfová, J. [eds.] (2008): Zachování biodiverzity karpatských luk. – FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s.

Popelářová, M. (2017): Exkurze za teplomilnou květenou Beskyd. Zpávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6: 34–38.

Popelářová, M. (2019): Vstavač osmahlý – „dinosaurus mezi orchidejemi“. – In: BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti 2/2019, s. 13.

Popelářová, M. a kol. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277–358.

Rada, S. (2018): Losový - Přírodní rezervace. Naturabohemica.cz [online]. 2018-02-21 [cit. 2019-02-09]. Dostupné z <http://www.naturabohemica.cz/losovy/>

Rejman, A. (2011): Hostitelská specializace modráska černoskvrnného (Phengaris arion) na mravence rodu Myrmica ve vztahu k hospodaření na Valašsku.– Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Vedoucí práce RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric Ph.D.

Roháčová, M. (2011): Ploštice (Heteroptera) pasínku Losový v Huslenkách (Vsetínské vrchy). True bugs (Heteroptera) of traditionally grazed pasture „Losový“ in Huslenky (Vsetínské vrchy hills). Acta Carp. Occ., 2: 72–77. ISSN: 1804-2732.

Řezáč, M. (2009): Rozšíření a ochrana pavouků sklípkánků (Araneae: Atypus spp.) v České republice. Distribution and conservation of the purse-web spiders (Araneae: Atypus spp.) in the Czech Republic. Příroda, Praha, 28: 3-43.

Sedláčková, M. (1996-1997): Floristické průzkumy vybraných botanicky hodnotných lokalit v okrese Vsetín (lokality Pastvina Losový a Buchlov u Huslenek, orchidejové louky Kychová - nad Korábečnými a Javorové, Černé - u Čotků, Galovské lúky, Zbeličné kopečky, Janová nad Dlouhým, Zadní díly u Kelče a pastvina Peciválka u Halenkova). Ms., depon. in: KrÚ Zlín.

Spitzer, L. a kol. (2006): Monitoring modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve Vsetínských vrších a Javorníkách v roce 2006, ms. depon. AOPK Praha.

Spitzer, L. (2007): Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika). - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2010): Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika). Acta Carp. Occ., 1: 19–39, ISSN: 1804-2732.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2011): Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě (Česká republika). Acta Mus. Beskid., 3: 2011, ISSN 1803-960X.

Spitzer, L. et Beneš, J. (2017): Rozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku. Acta Carp. Occ., 8: 86-96. ISSN: 1804-2732.

Spitzer, L. et Uřičář, J. (2013): Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion). Plán managementu druhu. – AOPK ČR, Praha.

Spitzer, T. (2017): Sledování výskytu saranče vrzavé (Psophus stridulus) na Vsetínsku. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí. Vedoucí práce doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Škrott, M. (2012): Plán péče o PR Losový na období 2013–2022. – Ms., depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Tkačíková, J. (2003): T0142BE - Losový - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 12 s., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Tkáčiková, J., Husák, J. et Spitzer, L. (2013): Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín, 144 pp.

Tomečka, M. (2003): Společenstva pavouků nPR Losový: sklípkánek černý jako deštníkový druh těchto společenstev (Aranea: Atypidae, Atypus piceus). Diplomová práce, depon. in: PřF Univerzita Palackého, Olomouc.

Tyralík, F. et Kuras, T. (2010): Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. – Acta Carp. Occ. 1: 40–52, ISSN: 1804-2732.

Záruba, P. (2002): Entomologický inventarizační průzkum k ochraně navrhovaného území, navrhovaná PR Losový, CHKO Beskydy, Lepidoptera (dk. Hesperioidea a Papilionoidea), předběžná dílčí zpráva, výsledky průzkumu v letech 1999–2001. AOPK ČR, Praha.

Záruba, P. (2003): Entomologický inventarizační průzkum chráněného území, navrhovaná PR Losový (CHKO Beskydy) - Lepidoptera (motýli), dílčí zpráva - výsledky průzkumu za rok 2002. AOPK ČR, Praha.

Záruba, P. (2003): Monitoring populací motýlů Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779) (modrásek bahenní) a Maculinea telejus (Bergstrasser, 1779) (modrásek očkovaný) na území navrhované PR Losový (CHKO Beskydy). Dílčí zpráva, výsledky monitoringu v roce 2003. – AOPK ČR, Praha.

Zbránek, J. (2019): Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Málková, Csc.


Aktualizováno 16. 11. 2021 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět