Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky

Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky představuje bělokarpatské květnaté louky se solitérními stromy na západním svahu kóty Lesná (696 m n. m.) v jz. části Bílých Karpat. Nachází se v Javořinské hornatině, okrsku Suchovská vrchovina, asi 800 m západně od kóty Lesná v nadmořské výšce 510 až 620 m n. m., asi 4 km jižně od obce Horní Němčí. Katastrální území Slavkov u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou ONV v Uherském Hradišti ze dne 22. 7. 1982, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Uherské Hradiště ze dne 1. 8. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 785. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 28,8160 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Nejzachovalejší zbytek druhově bohatých květnatých luk rozsáhlého lučního komplexu Lesné s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen horninami svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci (paleocén až maastricht). Terén je poměrně členitý, modelovaný sesuvy. Na terciérních a kvartérních svahových sedimentech se vyvinuly kambizemě typické, místy pseudoglejové, střední zrnitosti. Půdy jsou většinou mělké, s kamenitou a štěrkovitou spodinou.

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), foto © Z. Podešva   Kosatec trávovitý (Iris graminea), foto © Z. Podešva

Střevíčník pantoflíček
(Cypripedium calceolus)

 

Kosatec trávovitý (Iris graminea)
(12. 6. 2004)

Flóra a vegetace: Na bělokarpatských květnatých loukách se solitérními duby převažují teplomilné travinobylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). V rezervaci se vyskytuje řada ohrožených a chráněných druhů, celkem zde bylo při botanických průzkumech zaznamenáno 268 taxonů vyšších rostlin. Druhově bohaté zastoupení mají především orchideje, z nichž zde rostou např. střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec Fuchsův Soóův (Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), vzácně vemeníček zelený (Coeloglossum viride), na mokřadu také prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata).

PR Dolnoněmčanské louky (18. 6. 2005)

PR Dolnoněmčanské louky (18. 6. 2005)

Z dalších zajímavých druhů se zde vyskytuje drobná kapradina hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), kosatec trávovitý (Iris graminea), kozinec dánský (Astragalus danicus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), šanta lesostepní (Nepeta nuda), mochna bílá (Potentilla alba), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), plamének přímý (Clematis recta), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), kopretina panonská (Leucanthemum margaritae) a pryšec kosmatý (Euphorbia villosa). Mokřadní společenstvo se sítinou sivou (Juncus inflexus) je postupně zatlačováno rákosem obecným (Phragmites australis). Přežívá zde ostřice oddálená (Carex distans), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), již zmíněný prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a řasa parožnatka Chara vulgaris.

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)   PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

 

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

Fauna: Květnaté louky představují důležité útočiště pro vzácné a ohrožené druhy bezobratlých, především hmyzu. Při zoologických průzkumech zde bylo mimo jiné zaznamenáno 33 druhů střevlíkovitých brouků (Carabidae), 24 druhů mravenců (Formicidae) a 6 druhů sociálních vos (Vespidae). Ze zajímavých a vzácných druhů motýlů zde byl zjištěn např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), ostruháček jilmový (Satyrium w-album), přástevník užankový (Hyphoraia aulica), přástevník angreštový (Rhyparia purpurata) a kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides). V minulosti se na loukách vyskytoval také žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), který však již vymizel, podobně jako na ostatních bělokarpatských lokalitách. Z brouků zde žije nápadný roháč obecný (Lucanus cervus), vázaný svým vývojem na solitérní duby. Zajímavostí je výskyt vzácných druhů fytofágních brouků, z nichž zde byli nalezeni např. nosatec Sciaphobus rubi, krytonosci Mogulones pallidicornis, Mogulones diecki, dřepčíci Dibolia occultans a Dibolia foersteri. Teplomilné druhy hmyzu zde dále reprezentují kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a drvodělka fialová (Xylocopa violacea).

Přástevník užankový (Hyphoraia aulica), foto © Z. Podešva

Přástevník užankový (Hyphoraia aulica)

Lesnictví: Luční enkláva je dnes téměř ze všech stran obklopena převážně listnatými porosty s bukem lesním (Fagus sylvatica). Horní část odděluje od pastvin v komplexu Lesné úzký pruh se smrkem ztepilým (Picea abies). Rozptýlené solitérní stromy dodávají území rezervace impozantní parkový charakter. Ze stromů převažuje dub letní (Quercus robur) s dubem zimním (Quercus petraea), keře jsou zastoupeny převážně hlohem (Crataegus sp.).

Management, ohrožení: V minulosti bylo území využíváno jako jednosečné louky. Na části rezervace jsou patrny stopy drobných políček a bývalých polních cest. Po dobu kolektivního hospodaření zemědělského družstva v Dolním Němčí byla většina území negativně ovlivněna intenzivní pastvou, v nepřístupnějších částech prováděnou i bez předchozí seče. Horní část území byla hnojena minerálními hnojivy. V roce 1995 bylo území z aktivity Správy CHKO Bílé Karpaty zbaveno většiny náletových dřevin a bylo obnoveno kosení. V současnosti jsou luční porosty pravidelně jednou ročně koseny, pastva je zakázána.

Natura 2000: PR Dolnoněmčanské louky se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)

PR Dolnoněmčanské louky (13. 5. 2005)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bezděčka, P. (1993): Inventarizační průzkum mravenců (Formicidae) a střevlíkovitých brouků (Carabidae) PR Dolnoněmčanské louky. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Fajmon, K. et Jongepierová, I. (2013): Inventarizační průzkum. Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky z oboru botanika, stav v roce 2010. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Grüll, F. (1987): Inventarizační průzkum vegetačního krytu CHPV Dolnoněmčanské louky. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holuša, J., Kočárek, P. et Konvička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. et al. (2017): Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje, 265 pp. ISBN 978-80-87833-26-1.

Hula, V. (2008): Inventarizační průzkum arachnofauny PR Dolnoněmčanské louky (Bílé Karpaty). – Ms. Depon. in: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 7 pp.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Botanický inventarizační průzkum PR Dolnoněmčanské louky, k. ú. Horní Němčí. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. – Příroda, Praha, 21: 15–37.

Jongepierová, I. (2005): Plán péče o PR Dolnoněmčanské louky na období 2006–2015. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2015): Plán péče o přírodní rezervaci Dolnoněmčanské louky na období 2016–2025. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, M., Beneš, J. et Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. – Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I., Kment, P. et Konvička, O. [eds.] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Plesková, Z. (2021): Botanický inventarizační průzkum PR Dolnoněmčanské louky. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Resl, K. (2000): Výsledky inventarizačního průzkumu střevlíkovitých brouků (Carabidae) provedeného na lokalitě Dolnoněmčanské louky. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Stanovský, J. (2008): Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky, inventarizační průzkum entomologický brouci – Coleoptera. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994–1996. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Tlusták, V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce J. Vicherek.

Tlusták, V. (1975): Syntaxonomický přehled travinných společenstev Bílých Karpat. Syntaxonomische Übersicht der Rasengesellschaften des Gebirges Bílé Karpaty (Weisse Karpaten). – Preslia 47: 129–144.

Tlusták, V. et Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. – Krajské vlastivědné muzeum Olomouc, 127 pp.

Uřičář, J. (2009): Inventarizace nočních motýlů na lokalitě PR Dolnoněmčanské louky. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.


Aktualizace 25. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět