Přírodní rezervace Vrchové

Přírodní rezervace Vrchové (20. 5. 2005), foto © Z. Podešva

Přírodní rezervace Vrchové (20. 5. 2005)

Základní údaje: Přírodní rezervace Vrchové představuje stepní až lesostepní stráň přecházející v lesní společenstva teplomilných doubrav. Nachází se v Prakšické vrchovině na úbočí Lhotského kopce (333,6 m n. m.) v nadmořské výšce 220 až 330 m n. m., asi 1,75 km jzz. od obce Prakšice (kostel). Katastrální území Drslavice, Přírodní park Prakšická vrchovina. Zřízeno usnesením ONV Uherské Hradiště ze dne 22. 7. 1982 jako CHPV Vrchové (Chrástě) o celkové rozloze 25,175 ha, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu Uherské Hradiště ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Vrchové - Chrástě, dále přehlášeno nařízením Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 5/2001 ze dne 24. 4. 2001 a naposledy přehlášeno jako PR Vrchové a upraveno na současnou výměru nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 19/2002 ze dne 16. 9. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 780. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 20,5540 ha, ochranné pásmo 10,8561 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Komplex původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem území jsou vsetínské vrstvy (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Střídají se zde vápnité jílovce s glaukonitickými pískovci. Půdy jsou jílovitohlinité, náchylné k sesuvům.

Len tenkolistý (Linum tenuifolium)   Kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum)

Len tenkolistý
(Linum tenuifolium)

 

Kamejka modronachová
(Lithospermum purpurocaeruleum)

Flóra a vegetace: Na bezlesých místech se vyskytují zbytky teplomilných luk se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum). Ze vzácnějších druhů zde roste např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), len tenkolistý (Linum tenuifolium), rozrazil vstavačovitý (Pseudolysimachion orchideum), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), oman vrbolistý (Inula salicina), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) a mochna bílá (Potentilla alba).

Přírodní rezervace Vrchové (12. 5. 2004)

Přírodní rezervace Vrchové (12. 5. 2004)

Fauna: Lokalita je významná i výskytem vzácných druhů hmyzu, především motýlů. Zjištěn byl např. ohniváček černočárný (Lycaena dispar), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), modrásek hořcový Rebelův (Phengaris alcon f. rebeli), okáč voňavkový (Brintesia circe), můry osenice znamenaná (Eugraphe sigma), osenice borůvková (Xestia castanea) a běžnější stužkonoska dubová (Catocala sponsa). Ze vzácnějších druhů brouků zde žije např. roháč obecný (Lucanus cervus), chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi), chrobák ozbrojený (Odonteus armiger) a tesařík piluna (Prionus coriarius). Dále zde bylo nalezeno 38 druhů mravenců charakteristických pro stepní a lesostepní biotopy, jako např. Formica cunicularia, F. fusca, F. gagates, F. pratensis, a F. sanguinea.

Stužkonoska dubová (Catocala sponsa)

Stužkonoska dubová (Catocala sponsa)

Obojživelníci jsou na lokalitě zastoupeni ropuchou obecnou (Bufo bufo), rosničkou zelenou (Hyla arborea), skokanem štíhlým (Rana dalmatina) a skokanem hnědým (Rana temporaria), plazi užovkou obojkovou (Natrix natrix) a ještěrkou obecnou (Lacerta agilis). Vhodné hnízdní podmínky a zdroje potravy zde nachází řada druhů ptáků, např. lejsek šedý (Muscicapa striata), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), budníček menší (Phylloscopus collybita), ťuhýk obecný (Lanius collurio), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), strakapoud velký (Dendrocopos major), krutihlav obecný (Jynx torquilla), včelojed lesní (Pernis apivorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), poštolka obecná (Falco tinnunculus) a kalous ušatý (Asio otus). Ze savců zde žije např. ježek východní (Erinaceus concolor), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus), kuna lesní (Martes martes), a liška obecná (Vulpes vulpes).

Lesnictví: Celé území bylo původně bezlesí. Vzhledem k dlouholeté absenci kosení a pastvy dochází ke spontánnímu zarůstání hlohem (Crataegus spp.) a trnkou (Prunus spinosa), v okrajích je pak již vytvořen souvislý lesní porost.

Jeřáb oskeruše v přírodní rezervaci Vrchové (23. 3. 2003), foto © Z. Podešva

Jeřáb oskeruše v přírodní rezervaci Vrchové (23. 3. 2003)

Management, ohrožení: Území je možné využívat částečně jako extenzivní sady, částečně jako jednosečné louky nebo extenzivní pastviny. Kosit jednou ročně nebo extenzivně přepásat. Lze uvažovat i o lokálních výsadbách ovocných stromů, vhodné by byly např. staré krajové odrůdy švestek a jeřáb oskeruše. Plochu s porosty hořce křížatého a na něj vázaného modráska hořcového je vhodné udržovat nejlépe pastvou, pokud kosením, tak až na podzim (konec září), nebo na jaře vyhrabáním a spálením stařiny na k tomu určených místech. V lese provádět přirozenou obnovu.

Historie území: Lokalita byla dříve využívána zčásti jako staré vinohrady, sady a pastviny (v současnosti místy zarostlé náletem z okolního lesa). Část byla evidována jako lesní půda a ostatní plocha (žleby u prameniště potoka). Území lokálně zarostlo náletem akátu, svídy krvavé, ptačího zobu, hlohu a olše. V letech 1998 až 2000 bylo zbaveno na větší části plochy náletových dřevin a bylo obnoveno pravidelné kosení luk.

Přírodní rezervace Vrchové (26. 4. 2013), foto © Z. Podešva
Přírodní rezervace Vrchové (26. 4. 2013)

Literatura:

Batoušek, L. et Batoušek, P. (1992): Inventarizační průzkum – 1992. CHPV Vrchové (Vrchové, Chrástě), k. ú. Drslavice. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Beneš, J. et al. (2018): Monitoring evropsky významného druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax) v České republice v roce 2018. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. – Entomologický ústav BC AV ČR, České Budějovice.

Bezděčka, P. et al. (2007): Inventarizační průzkum žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera aculeata) přírodní rezervace Vrchové. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Bezděčka, P. (2008): Myrmekofauna přírodní rezervace Vrchové a její změny (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín, VII, 2007/1–2: 15–18.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. et al. (2017): Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje, 265 pp. ISBN 978-80-87833-26-1.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Kandrnál, L. (2018): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter PR Vrchové. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Kopeček, F. (2017): Inventarizační průzkum motýlů v MZCHÚ PR Vrchové - Chrástě (Macrolepidoptera). – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Lacina, D. (2016): Přírodní rezervace Vrchové, botanický inventarizační průzkum. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]:
Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Majkus, Z. (2005): Závěrečná zpráva inventarizačního arachnologického výzkumu 3 chráněných území Přírodního parku Prakšická vrchovina: PP Terasy-Vinohradné, PR Vrchové-Chrástě, PR Rovná hora. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Sedláček, V. (2022): Plán péče o přírodní rezervaci Vrchové na období 2024–2033. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Schneider, J. (2013): Plán péče pro přírodní rezervaci Vrchové na období 2014–2023. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Sviečka, J. (2003): Inventarizační průzkum ptáků v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Svobodová, S. (2016): Rozšíření a diverzita dlouhososek (Diptera: Bombyliidae) jihovýchodní Moravy. – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř. Vedoucí práce: RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Šálek, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště v roce 2003. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín; ZO ČSOP Via Hulín, 36 s.

Šnajdara, P. (2002): Maloplošná zvláště chráněná území okr. Uherské Hradiště. Koncepce Okresního úřadu Uherské Hradiště ve znění §71 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. – Ms., 21 s. Uherské Hradiště.

Šnajdara, P. et Spitzer, L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). – Acta Carp. Occ., 6: 126–138. ISSN: 1804-2732.

Šnajdara, P. (2018): Krajinná typologie přírodního parku Prakšická vrchovina. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.


Aktualizace 2. 3. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět