Přírodní památka Myšince

Teplomilná doubrava v přírodní památce Myšince (12. 4. 2014)

Teplomilná doubrava v přírodní památce Myšince (12. 4. 2014)

Základní údaje: Přírodní památka Myšince představuje menší část rozsáhlého lesního komplexu Obora s poměrně zachovalými lesními společenstvy, na který navazují louky a extenzivní sady se společenstvy širokolistých suchých trávníků v kolinním stupni panonského termofytika. Nachází se v Hlucké pahorkatině na JZ svazích kóty Myšince (353 m n. m.) v nadmořské výšce 245 až 340 m, asi 1,3 km severně od středu obce Vlčnov. Na jihozápadním okraji přírodní památky Myšince bezprostředně navazuje přírodní rezervace Kovářův žleb. Katastrální území Vlčnov a Veletiny. Vyhlášeno Nařízením Zlínského kraje č. 2/2014 ze dne 13. 1. 2014. Evidenční kód ÚSOP: 5994. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková výměra: 11,5929 ha, výměra vyhlášeného ochranného pásma 4,2877 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (T3.4D).

Kalina tušalaj (Viburnum lantana), PP Myšince (12. 4. 2014)   Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), PP Myšince (12. 4. 2014)

Kalina tušalaj (Viburnum lantana)
PP Myšince (12. 4. 2014)

 

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
PP Myšince (12. 4. 2014)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří paleogenní sedimenty bělokarpatské a račanské jednotky magurského flyše. Střídají se zde zčásti vápnité jílovce s pískovci, převážně glaukonitickými. Tyto horniny jsou místy překryty návějemi spraší, případně sprašových hlín. Půdními typy jsou hnědozemně a kambizemě.

Extenzivní sady a louky s širokolistými suchými trávníky v PP Myšince (12. 4. 2014)

Extenzivní sady a louky s širokolistými suchými trávníky v PP Myšince (12. 4. 2014)

Flóra a vegetace: V jihozápadní části území se nacházejí extenzivně obhospodařované louky a sady s polopřirozenými společenstvy širokolistých suchých trávníků (T3.4D), které místy přecházejí až k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1). V sadu převažují mezi ovocnými stromy slivoně, nachází se zde i vzrostlý exemplář jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), další byly nedávno vysázeny. V roce 2002 zde byla nalezena malá populace tořiče včelonosného (Ophrys apifera). Větší část území zaujímá lesní vegetace, kterou představují bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) na přechodu k panonsko-karpatským dubohabřinám (L3.3A) a panonským dubohabřinám (L3.4).

přírodní památka Myšince (12. 4. 2014)

Přírodní památka Myšince (12. 4. 2014)

Porosty jsou kompaktní, vertikálně rozrůzněné a velmi dobře zachovalé, s bohatým keřovým patrem. Ve stromovém patře dominuje dub letní (Quercus robur), v keřovém patře, především v lesních lemech, se vyskytuje i kalina tušalaj (Viburnum lantana). Bylinné patro je vyvinuto v závislosti na zástinu, roste zde např. svízel vonný (Galium odoratum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), mochna bílá (Potentilla alba), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), violka lesní (Viola reichenbachiana), violka divotvárná (Viola mirabilis) a jahodník obecný (Fragaria vesca).

Přírodní památka Myšince (12. 4. 2014)

Přírodní památka Myšince (12. 4. 2014)

Fauna: Území je bohaté na teplomilné druhy hmyzu, z motýlů se vyskytují otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), bělopásek topolový (Limenitis populi), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) a další, hojná je také kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ornitofauny byl zaznamenán lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), strakapoud malý (Dendrocopos minor), strakapoud velký (Dendrocopos major), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěvuška modrá (Prunella modularis) a krutihlav obecný (Jynx torquilla).

PP Myšince (12. 4. 2014)   PP Myšince (12. 4. 2014)

PP Myšince (12. 4. 2014)

 

PP Myšince (12. 4. 2014)

Lesnictví: Porosty jsou charakteristické zachovalou patrovitostí porostu, výrazným keřovým patrem i kvalitním bylinným podrostem. Uvnitř porostu se nalézá i menší plocha s výrazným podílem borovice lesní.

Přírodní památka Myšince - extenzivní ovocný sad (23. 4. 2005)

Přírodní památka Myšince - extenzivní ovocný sad (23. 4. 2005)

Natura 2000: Přírodní památka Myšince byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu části Evropsky významné lokality Kovářův žleb - Obora (CZ0720016) představující rozsáhlý a souvislý komplex ochranářsky cenných karpatských dubohabřin, bazifilních teplomilných doubrav, panonských dubohabřin, údolních olšin a porostů širokolistých suchých trávníků na extenzivně obhospodařovaných loukách a v sadech o celkové rozloze 214,1899 ha.

Přírodní památka Myšince (12. 4. 2014)

Přírodní památka Myšince (12. 4. 2014)


Literatura:

Elsnerová, M. et Trávníček, D. (2003): Plán péče o přírodní památku Kovářův žleb - Obora na období 2004 – 2013. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Králová, L. (2007): Tvorba plánu péče pro naturové území Kovářův žleb – Obora dle různých metodik a jejich následné zhodnocení. Diplomová práce, Katedra ekologie a ŽP, Přír. fakulta UP Olomouc.

Lacina, D. a kol. (2010): Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje Část 10 – Biotopové lokality – kontinentální biogeografická oblast - Hlucko a Uherskobrodsko EVL Kovářův žleb – Obora CZ0720016. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Marhoul, P. et Turoňová, D. [eds.] (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.

Moštková, I. (1996): Flora území severovýchodně od Vlčnova. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce V. Grulich.

Pavelčíková, L. et Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Myšince na období 2013 – 2023. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Schneider, J. a kol. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Kovářův žleb - Obora. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Schneider, J. a kol. (2011): Plán péče o navrhovanou přírodní památku Myšince na období 2012 – 2021. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.


Aktualizace 9. 1. 2020   Úvodní stránka Nahoru Zpět