Přírodní rezervace Pod Žitkovským vrchem

Žítkovský vrch s PR Pod Žitkovským vrchem, pohled z PR Hutě (22. 10. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Žítkovský vrch s PR Pod Žitkovským vrchem, pohled z PR Hutě (22. 10. 2011)

Základní údaje: Přírodní rezervace Pod Žitkovským vrchem představuje komplex pastvin a bělokarpatských luk s rozptýlenou zelení, lesíky a mokřady. Nachází se v Lopenické hornatině (okrsek Starohrozenkovská hornatina), asi 200 m sv. od kóty Žítkovský vrch (669,4 m n. m.) a 500 m od obce Žítková (obecní úřad), na svahu se sv. expozicí v nadmořské výšce 460 až 635 m n. m. Severní hranici rezervace tvoří Rudický potok. Katastrální území Žítková, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno usnesením ONV v Uherském Hradišti ze dne 22. 7. 1982, přehlášeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 788. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 16,5665 ha. Mapy.cz.  

Předmět ochrany: Krajinářsky hodnotný komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, okrajů lesů i sušších stanovišť s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen horninami svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, v nichž převažují vápnité prachové jílovce (spodní paleocén – svrchní křída). Na hlinitokamenitých svahových sedimentech se vyvinula kambizem typická, místy kambizem pseudoglejová.

Flóra a vegetace: Na sušších stanovištích se nacházejí společenstva karpatských psinečkových pastvin asociace Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, většinou se však jedná o přechodové typy k podhorským a horským smilkovým trávníkům svazu Violion caninae a k teplomilné vegetaci subatlantských širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti. Vegetace mokřadů v okolí pramenných stružek je silně ovlivněna pastvou, převážně se jedná o různá degradační stadia vlhkých pcháčových luk svazu Calthion palustris.

Fragmenty původních botanicky cenných lučních společenstev zůstaly zachovány pouze v malých enklávách při okrajích remízků, především v nich přežívají vzácnější druhy rostlin. Jen roztroušeně se zde vyskytuje několik druhů vstavačovitých (Orchidaceae) jako hlavinka horská (Traunsteinera globosa), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a bradáček vejčitý (Listera ovata), vzácně i pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Několik dalších druhů orchidejí, které se zde vykytovaly v minulosti, nebylo v posledních letech potvrzeno, např. vstavač kukačka (Anacamptis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Z významných druhů zde byl v roce 2012 nalezen kriticky ohrožený černýš hajní časný(Melampyrum nemorosum var. praecox) a kontryhel baltský (Alchemilla baltica). Z dalších ohrožených a zajímavých druhů se v rezervaci vyskytuje např. barborka obecná obloučnatá (Barbarea vulgaris subsp. arcuata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hruštička menší (Pyrola minor), chrastavec Kitaibelův (Knautia kitaibelii), jetel červenavý (Trifolium rubens), kakost krvavý (Geranium sanguineum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), mochna bílá (Potentilla alba), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ostřice latnatá (Carex paniculata) a ostřice rusá (Carex flava), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), prvosenka jarní (Primula veris), růže galská (Rosa gallica), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa) a vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum). V minulosti byla na lokalitě zaznamenána řada dalších rostlin, které se zde již nevyskytují, např. hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), hořeček žlutavý pravý (Gentianella lutescens subsp. lutescens) a tolije bahenní (Parnassia palustris). 

Bělopásek topolový (Limenitis populi) , foto © Zdeněk Podešva

Bělopásek topolový (Limenitis populi)

Fauna: Ze zajímavých a vzácnějších druhů motýlů byly v PR Pod Žitkovským vrchem zaznamenány typické druhy bělokarpatských květnatých luk i lesních lemů, např. ohniváček černočárný (Lycaena dispar), bělopásek topolový (Limenitis populi), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tityus) a kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides). Zajímavostí je také výskyt několika druhů fytofágních brouků, z nichž zde byli nalezeni např. nosatci Graptus weberi, Donus intermedius a nosatčík Protapion interjectum. Z rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) zde žije kriticky ohrožený druh kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda). Kromě běžných ptáků luk, pastvin a lesních lemů na lokalitě a v jejím okolí nachází vhodné podmínky chřástal polní (Crex crex).

Píďalka povázková (Epirrhoe tristata), PR Pod Žitkovským vrchem (16. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Píďalka povázková (Epirrhoe tristata),
PR Pod Žitkovským vrchem (16. 5. 2003)

Lesnictví: Většina pozemků je vedená jako trvalé travní porosty, na nichž se nachází množství rozptýlené zeleně. Hranici přírodní rezervace částečně tvoří listnaté, převážně bukové lesíky.

Management, ohrožení: Lokalita původně využívána jako jednosečná louka a extenzivní pastvina po první seči. V době kolektivního hospodaření zemědělského družstva Záhorovice byla prováděna intenzivní pastva ovcí, částečně po první seči, na většině území však bez předchozí seče. V roce 1989 byla téměř celá lokalita pohnojena minerálními hnojivy. V současné době se část území nachází v různém stupni nitrifikace jako důsledku intenzivní pastvy a přihnojování v minulosti, část zarůstá náletem, především hlohem, šípkem, břízou a osikou. Pravidelná údržba je prováděna od roku 1997, kdy zde bylo obnoveno kosení podstatné části území spojené s likvidací náletu. V posledních letech je zde prováděna pastva hovězího dobytka. Rezervací prochází naučná stezka Moravské Kopanice, která je vedena po stávající polní cestě. 

PR Pod Žitkovským vrchem (16. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

PR Pod Žitkovským vrchem (16. 5. 2003)

Natura 2000:  PR Pod Žitkovským vrchem se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).


Literatura:

Adamec, V. (2012): Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. – Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.

Batoušek, P. (1995): Příspěvek k poznání orchidejí Bílých Karpat. – Zprávy České Bot. Společ., Praha, 30: 13–25.

Černý, M. (1999): Inventarizační průzkum vrtalek (Diptera) vybraných lokalit CHKO Bílé Karpaty. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Ezer, E. (2018): Inventarizační průzkum fytofágního hmyzu a epigeických predátorů v PR Pod Žítkovským vrchem. Závěrečná zpráva projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace MZCHÚ v národně významných územích v ČR. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Fajmon, K. et Jongepierová, I. (2013): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem z oboru botanika – stav v roce 2012. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Filippov, P. (2006): Inventarizační průzkum PR Pod Žítkovským vrchem. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hájek, M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. – 1. vyd. Uherské Hradiště: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, supplementum 4: 1–158.

Hlobilová, I. (1985): Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. – Diplomová práce, depon. in: Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc.

Holuša, J. (2007): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PR Pod Žítkovským vrchem (k. ú. Žítková). – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254–255, ISBN 978-80-86166-23-0.

Holuša, J., Kočárek, P. & Koncička. O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2. 

Jongepier, J., Jongepierová, I. (1996): Botanický inventarizační průzkum PR Pod Žítkovským vrchem. - Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.

Jongepierová, I. [ed.](2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains,  ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I. et Kozubíková, Š. (2006): Plán péče o přírodní rezervaci Pod Žítkovským vrchem na období 2007–2016. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2016): Plán péče o přírodní rezervaci Pod Žitkovským vrchem na období 2017–2026. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I., Kment, P. a kol. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty, zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky 2000–2003 „Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích“. – Ms., depon in: ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Kaplan, Z. et al. (2018): Distribution of Gentianella lutescens subsp. lutescens in the Czech Republic. – Preslia 90: 425–531.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.], Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Menšík, M. (2006): Monitoring druhů Maculinea nausithous a Maculinea telejus na lokalitě PR „Pod Žítkovským vrchem“ (CHKO Bílé Karpaty). – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Nápravníková, L. (2007): Průzkum a monitoring výskytu drobných zemních savců řádu hlodavců (Rodentia) v PR Pod Žítkovským vrchem. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Piro, Z. [ed.] (2007): Zpráva o plnění aktivit projektu UNDP-GEF č. 1705 „Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie “ za rok 2006. - Český svaz ochránců přírody, ZO 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996. - Depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Tlusták, V. et Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. – Krajské vlastivědné muzeum Olomouc, 127 pp.

Trávníček, B. et Hájek, M. (1996): Příspěvek k rozšíření ostružiníků (Rubus L.) a pampelišek (Taraxacum Wigg.) v Bílých Karpatech. – Sborn. Přírod. Kl. Uherské Hradiště, 1: 28-33.

Trávníček, D. (2010): Vodní brouci mokřadních biotopů v Bílých Karpatech. In: Trávníček, D. et Šušolová, J. [eds.], Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11. VI. 2010. – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 111 pp.

Tuf, I. H., Soviš, M., Štrichelová, J., Machač, O., Hora, P. (2010): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu půdních bezobratlých lokality PR Pod Žítkovským vrchem v roce 2009. Bílé Karpaty PLA, Luhačovice, Ms., 6 pp.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.

Zábranská, D. (1980): Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty. II. etapa. – Zeměd. výrobní sdr. Uh. Hradiště.


Aktualizováno 12. 11. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět