Přírodní památka Hrádek

Přírodní památka Hrádek (19. 4. 2015), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Hrádek (19. 4. 2015)

Základní údaje: Přírodní památka Hrádek představuje opuštěný andezitový lom v intravilánu obce Bánov v Hlucké pahorkatině (okrsek Bánovský stupeň). Nachází se na návrší za místním hřbitovem asi 100 m severně od kostela Sv. Martina v nadmořské výšce 286 až 304 m n. m. Katastrální území Bánov. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 16/2002 ze dne 16. 9. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2182. Kategorie IUCN: III. – přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha: 0,3287 ha, vyhlášené ochranné pásmo o rozloze 0,6310 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Zachování největšího a charakteristického projevu třetihorní vulkanické aktivity v této oblasti.

Lomová stěna v PP Hrádek (19. 4. 2015)   Lomová stěna v PP Hrádek (19. 4. 2015)

Lomová stěna v PP Hrádek (19. 4. 2015)

 

Lomová stěna v PP Hrádek (19. 4. 2015)

Vulkanické brekcie v lomové stěně, přírodní památka Hrádek (1. 12. 2002), foto © Z. Podešva

Vulkanické brekcie v lomové stěně, přírodní památka Hrádek (1. 12. 2002)

Geologie, půdní poměry: Lom v přírodní památce Hrádek je tvořen výchozem neovulkanických hornin (stáří střední až svrchní baden až sarmat) v nivnickém souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Bývalý lom je zahlouben do mírného návrší, které vystupuje asi 80 m nad okolní terén, v současné době je z větší části zavezený odpadky a rekultivovaný.

Lomová stěna v PP Hrádek (19. 4. 2015)   PP Hrádek (1. 12. 2002)

Lomová stěna v PP Hrádek (19. 4. 2015)

 

PP Hrádek (1. 12. 2002)

Balvanité vulkanické brekcie v lomové stěně, přírodní památka Hrádek (1. 12. 2002), foto © Z. Podešva

Balvanité vulkanické brekcie v lomové stěně, přírodní památka Hrádek (1. 12. 2002)

Odkryta zůstala pouze horní část lomové stěny, na níž lze pozorovat balvanité vulkanické brekcie tvořené převážně ostrohrannými, 30 až 40 cm velkými bloky a úlomky biotit-pyroxenických andezitů, vypálených jílovců (porcelanitů) a pískovců nivnického souvrství bělokarpatské jednotky. Lokalita je zajímavá i mineralogicky. Tělesa neovulkanitů východně od Uherského Brodu se nachází v pruhu přibližného směru severovýchod — jihozápad od Bánova přes Komňu k Bojkovicím po obou stranách nezdenického zlomu. Další z výchozů je chráněn v PP Skalky, která leží asi 2,5 km jihovýchodně od PP Hrádek.

Andezit, PP Hrádek (1. 12. 2002)   PP Hrádek (1. 12. 2002)

Andezit, PP Hrádek (1. 12. 2002)

 

PP Hrádek (1. 12. 2002)

Ukázka třetihorní vulkanické činnosti - balvanité brekcie v lomové stěně (1. 12. 2002), foto © Z. Podešva

Ukázka třetihorní vulkanické činnosti - balvanité brekcie v lomové stěně (1. 12. 2002)

Flóra a vegetace: Na některých místech zarůstá lom náletovými dřevinami, keři a popínavými rostlinami, z nichž zde roste např. růže šípková (Rosa canina), hlohy (Crataegus spp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), trnovník akát, trnka obecná (Prunus spinosa), kustovnice cizí (Lycium barbarum), borovice lesní (Pinus sylvatica) a borovice černá (Pinus nigra). Z bylin se vyskytuje např. divizna rakouská jižní (Verbascum chaixii subsp. austriacum), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), rožec rolní (Cerastium arvense), rozchodník ostrý (Sedum acre) a další.

PP Hrádek - v popředí zatravněná rekultivovaná skládka (19. 4. 2015), foto © Z. Podešva

PP Hrádek - v popředí zatravněná rekultivovaná skládka (19. 4. 2015)

Fauna: Pro svou malou výměru v intravilánu obce není lokalita po zoologické stránce příliš zajímavá a významná. Z ohrožených druhů hmyzu vyhledávají návrší příležitostně motýli, např. otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků hnízdí v okolí několik párů běžných druhů pěvců, např. červenka obecná (Erithacus rubecula), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a strnad obecný (Emberiza citrinella). 

Ukázka třetihorní vulkanické činnosti - porcelanit v lomové stěně (1. 12. 2002), foto © Z. Podešva

Ukázka třetihorní vulkanické činnosti - porcelanit v lomové stěně (1. 12. 2002)

Historie: Andezitový lom byl otevřen v r. 1932 a značná část návrší byla bohužel odtěžena, drcené kamenivo se používalo na výstavbu silnice z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Trenčína. Po zrušení těžby v 50. letech 20. stol. sloužil lom jako obecní skládka komunálního odpadu. Zřejmě už v pozdní době kamenné, ale určitě v době bronzové byl vrch opevněn, nevelké zbytky valů jsou zachovány na východní straně návrší. Ve středověku zde stával strážní hrad, který byl později pobořen. Proto je lokalita v odborné literatuře nazývána Bánovský hrad, mezi obyvateli se však vžil název Skala. V minulosti se návrší říkalo Kalvárie, ještě počátkem 2. světové války zde totiž stávaly tři kříže, které měly připomínat biblickou tragédii a utrpení zdejšího lidu v dobách uherských nájezdů. Koncem roku 2004 byla „Kalvárie“ se třemi kříži obnovena. 

Přírodní památka Hrádek - v popředí svah bývalé skládky (19. 4. 2015), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Hrádek - v popředí svah bývalé skládky (19. 4. 2015)

Management, ohrožení: V minulosti byla podstatná část stěny andezitového lomu zasypána odpady. Bývalá skládka komunálního odpadu byla zrekultivována - zavezena zeminou, vzniklý svah a plošina pod návrším byly zatravněny. Přesto zde přetrvává problém s ukládáním biologického odpadu z blízkého hřbitova a zahrad. Pro zachování ukázky třetihorní vulkanické činnosti je třeba pravidelně odstraňovat z lomové stěny a jejího okolí náletové dřeviny a porosty popínavých rostlin (1x za 3 roky za použití horolezecké techniky). Horní část lokality je snadno přístupná a poměrně hojně navštěvovaná.

Návrh na přehlášení: Vzhledem k rozporu mezi rozlohou uváděnou ve vyhlášce a skutečným stavem je navrženo přehlášení území podle zaměření skutečného stavu (plocha ZCHÚ 0,4733 ha, plocha ochranného pásma 0,4111 ha).

Přírodní památka Hrádek (19. 4. 2015)

Přírodní památka Hrádek (19. 4. 2015)


Literatura:

Adamová, M., Krejčí, O., Přichystal, A. (1995): Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25–34, Luhačovice). – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994. Svazek: 2, s. 12–15.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku (1. část). – Minerál, Roč. 14, č. 2, 129–139, Brno.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku (2. část). – Minerál, Roč. 14, č. 3, 213–218, Brno.

Bedáň, M. (2006): Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. [online], Babice u Uh. Hradiště, 2006 [cit. 2018-08-26].
Dostupné z http://www.miroslavbedan.webz.cz/mypage/uherskobrodsko.htm.

Beníček, T. (2017) Příprava naučné stezky s význačnými geologickými lokalitami na Uherskobrodsku. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra biologie. Vedoucí práce doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Čajková, N. (2014): Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského kraje. – Bakalářská práce. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Vedoucí práce Jakub Jirásek.

Foetterle, F. (1858): Bericht über die in den Jahren 1856 und 1857 im westlichen Mährens angeführte geologische Aufnahme. – Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 9: 17–62.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Jurek, V. (2023): Plán péče pro přírodní památku Hrádek na období 2024–2033. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Kohoutová, I. (2001): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, s. 109–114, Brno.

Krejčí, O. et al. (1990): Základní geologická mapa a Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 list 35-121 Bánov. – Ms., Archiv ČGS Praha.

Krejčí, O. (2012): Databáze významných geologických lokalit: 3096 Hrádek [online]. – Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-19]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/3096.

Krystek, I. (1995): Alkalické vyvřeliny na jihovýchodní Moravě. – Geol. Práce 1955, 41, 103–130. Bratislava.

Přichystal, A., Repčok, I. et Krejčí, O. (1998): Radiometrické datování trachyandenzitu od Uherského Brodu (magurská skupina). – Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 1997, sv. 5, s. 33–34, Masarykova Universita Brno.

Rošický, V. (1930): Dva andesity z okolí Nezdenic: jihovýchodní Morava. – Zprávy Kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení mineralogické – Svazek 4, 39 pp.

Schmidt, J. (1858): Ueber der erloschenen Vulkane Mährens. – Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 9: 1–17.

Schneider, J. (2012): Plán péče pro přírodní památku Hrádek na období 2014–2023. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Šálek, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště v roce 2003. – Ms, Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje; ZO ČSOP Via Hulín, 36 s.

Šnajdara, P., Šnajdarová, M., Hrabec, J. et Podešva, Z. (2021): Geologické lokality Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Zlínský kraj, 180 pp. ISBN 978-80-87833-51-3.

Tschermak, G. (1858): Die Trachytgebirge bei Banow in Mähren. – Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 9: 63–79.

Vávra, V. et Štelcl, J. (2014): Významné geologické lokality Moravy a Slezska. – MUNI Press, Masarykova univerzita, Brno, 287 s. ISBN 978-80-210-6715-8.


Aktualizace 19. 2. 2024   Úvodní stránka Nahoru Zpět