Přírodní památka Nádavky

Přírodní památka Nádavky (9. 6. 2004)

Přírodní památka Nádavky (9. 6. 2004)

Základní údaje: Přírodní památka Nádavky představuje zachovalý zbytek lučních porostů a bývalých pastvin s teplomilnou flórou a faunou na jv. okraji Vizovické vrchoviny (podcelek Hlucká pahorkatina, okrsek Boršická pahorkatina). Nachází se na jižním až jv. úbočí kóty Nádavky (364 m n. m.), na pravém údolním svahu Slavkovského potoka v nadmořské výšce 284 až 303 m n. m. asi 1,5 km ssv. od obce Boršice u Blatnice (kostel). Katastrální území Boršice u Blatnice. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 20. 5. 2002. Evidenční kód ÚSOP: 2159. Kategorie IUCN: III – přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha: 0,3190 ha (podle plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Bohatý výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin v kolinním stupni panonského termofytika, jediný výskyt lnu žlutého na okrese Uherské Hradiště mimo CHKO Bílé Karpaty.

Vítod větší (Polygala major)   Čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens)

Vítod větší (Polygala major)
PP Nádavky (9. 5. 2003)

 

Čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens)
PP Nádavky (9. 5. 2003)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří paleogenní sedimenty nivnického souvrství (paleocén – spodní eocén) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Mají charakter drobně až středně rytmického flyše s převahou šedých, okrových a zelenošedých vápnitých jílovců, které se střídají s lavicemi vápnitých pískovců. Půdním typem jsou kambizemě, půda je místy obnažená až na skelet, pravděpodobně v důsledku eroze.

Violka, PP Nádavky (29. 3. 2003 )

Violka (Viola sp.), PP Nádavky (29. 3. 2003)

Flóra a vegetace: Na výslunné stráni se zachovala luční společenstva s teplomilnou flórou, převažující vegetací jsou širokolisté suché trávníky svazu Bromion erecti se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), kostřavou luční (Festuca pratensis) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola ). Ze vzácnějších druhů zde roste např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černýš rolní (Melampyrum arvense), čilimník zelenavý Chamaecytisus virescens), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea ), hrachor panonský chlumní Lathyrus pannonicus subsp. collinus), jetel červenavý (Trifolium rubens), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum ), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), kozinec dánský (Astragalus danicus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), len žlutý (Linum flavum), plicník měkký (Pulmonaria mollis), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), růže galská (Rosa gallica), vítod větší ( Polygala major), voskovka menší (Cerinthe minor), z běžných druhů např. šalvěj luční (Salvia pratensis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris) a violka srstnatá (Viola hirta), z keřů hlohy (Crataegus spp.), růže šípková ( Rosa canina), svída krvavá (Cornus sanguinea) a trnka obecná (Prunus spinosa).

Kosatec různobarvý (Iris variegata)   Černýš rolní (Melampyrum arvense)

Kosatec různobarvý (Iris variegata)
PP Nádavky (9. 6. 2004)

 

Černýš rolní (Melampyrum arvense)
PP Nádavky (9. 6. 2004)

Fauna: Přírodní památka Nádavky je také významným biotopem teplomilných druhů bezobratlých, především hmyzu. Z motýlů byli zaznamenáni např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), batolec červený (Apatura ilia) a několik druhů modrásků. Z brouků se vyskytuje např. střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) a majka obecná (Meloe proscarabaeus). Z dalších skupin hmyzu byla pozorována také kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Na jednom z mála míst v Hlucké pahorkatině se zde v minulosti udržel ohrožený druhu motýla žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), později však jeho výskyt nebyl potvrzen, od roku 2010 je již uváděn jako vymřelý v celé ČR. Z obojživelníků se vyskytuje kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a skokan štíhlý (Rana dalmatina), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis). Území je také hnízdiště a útočiště řady druhů ptactva, pozorováni byli např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), strnad obecný (Emberiza citrinella) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), PP Nádavky (14. 9. 2003)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), PP Nádavky (14. 9. 2003)

Management, ohrožení: V minulosti bylo území využíváno zčásti jako pastvina a louka a bylo značně rozsáhlejší – celé jižní úbočí stejnojmenného kopce. V období kolektivizace zemědělství byla většina luk v okolí zorněna. Vlastní zbytek lokality byl řadu let nekosený a zarůstal náletem dřevin. V roce 2001 byl nálet na lokalitě odstraněn a byla obnovena jeho údržba. V současnosti jsou louky pravidelně koseny jednou ročně, vzhledem k fenologii lnu žlutého až koncem srpna. Pozemky v okolí přírodní památky jsou využívány jako sady a zahrádky, nad chráněným územím prochází el. vedení vysokého napětí.

Přírodní památka Nádavky (9. 5. 2003)

Přírodní památka Nádavky (9. 5. 2003)


Literatura:

Elsnerová, M. et Trávníček, D. (2003): Plán péče na období 2004–2013 pro zvláště chráněné území PP Nádavky. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Galuška, J. (2018): Analýza ekologicky významných lokalit Mikroregionu Ostrožsko. – Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Vedoucí práce: RNDr. Jakub Trojan MSc, Ph.D.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Hrabec, J. (2011): Příroda a krajina. In: Břečka, Jan et al. Hluk: dějiny města. – Vyd. 1. Hluk: Město Hluk, 2011. 735 s. [cit. 2015-02-28].
Dostupné z <http://kronikahluk.cz/data/uploads/dejiny/piroda-a-krajina.pdf>.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. et al. (2017): Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje, 265 pp. ISBN 978-80-87833-26-1.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Kandrnál, L. (2005): Závěrečná zpráva z inventarizace Coleopter PP Nádavky za rok 2005. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Kopeček, F. (2003): Závěrečná zpráva z inventarizace Rhopalocer v MZCHÚ Nádavky za rok 2003. – Ms. ZO ČSOP Scilla Vlčnov; depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Krupičková, Z. (2001): Návrh na vyhlášení přírodní památky Nádavky. – Uherské Hradiště, depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Krupičková, Z. (2003): Botanický inventarizační průzkum PP Nádavky. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Pavelčík, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na okrese Uherské Hradiště v roce 2003. – Ms. ZO ČSOP Scilla Vlčnov; depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Schneider, J. (2014): Plán péče o Přírodní památku Nádavky na období 2014–2023. – Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Šálek, P. (2003): Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů v deseti rezervacích v okrese Uherské Hradiště v roce 2003. – Ms. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín; ZO ČSOP Via Hulín, 36 s.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.


Aktualizace 14. 3. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět