Přírodní památka Uvezené

Karpatská dubohabřina s dominantním česnekem medvědím v podrostu (22. 5. 2002)

Karpatská dubohabřina s dominantním česnekem medvědím v podrostu (22. 5. 2002)

Základní údaje: Přírodní památka Uvezené představuje lesní porost Hornoněmečského háje s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh v jz. části Bílých Karpat (podcelek Javořinská hornatina, okrsek Suchovská vrchovina). Nachází se na severozápadním svahu kóty Horní Kopec (607 m n. m.) v nadmořské výšce 495 až 583 m n. m., asi 1 km severně od vrcholu Lesná a 2,5 km jihovýchodně od obce Horní Němčí. Katastrální území Horní Němčí, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Uvezené. Evidenční kód ÚSOP: 1436. Kategorie IUCN: III – přírodní památka nebo prvek. Celková rozloha:14,4168 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Předmět ochrany: Hlavním důvodem ochrany je zachování smíšeného listnatého lesa s bohatou dřevinnou skladbou, s hojným výskytem česneku medvědího v podrostu. Lesní porost zároveň dokladuje dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.

Přírodní památka Uvezené (29. 3. 2003)

Přírodní památka Uvezené (29. 3. 2003)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen flyšovými sedimenty svodnického souvrství (paleocén – maastricht) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurského flyše, převažují vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce. Lokalita se nachází ve východní části pramenné mísy potoka Okluky, vyskytují se zde četné pramenné vývěry a sesuvy půdy. Na velmi členitém a svážném terénu s prameništi a sesuvy jsou převažujícím půdním typem kambizemě typická a pseudoglejová, místy se vyskytují i pararendziny s projevy oglejení. Sesuvné aktivity v chráněném území se odrážejí i v jeho názvu.

Flóra a vegetace: V lesních porostech přírodní památky Uvezené převažují původní karpatské ostřicové bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum sylvaticae na více místech také s přechody ke karpatským dubohabřinám asociace Carici pilosae-Carpinetum betuli či suťovým javorovým jaseninám asociace Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris. Ve stromovém patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), častý je také javor klen (Acer pseudoplatanus), z dalších druhů dřevin mimo jiné jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur) a dub zimní (Quercus petraea). V keřovém patře je zastoupen ohrožený klokoč zpeřený (Staphylea pinnata).

V bylinném podrostu dominuje v jarním aspektu česnek medvědí (Allium ursinum), který zde vytváří poměrně bohaté populace. Dále zde rostou např. árón východní (Arum cylindraceum), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), prvosenka vyšší (Primula elatior) a ostřice chlupatá (Carex pilosa), pouze vzácně čistec alpínský (Stachys alpina). Z orchidejí se ojediněle vyskytuje hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vstavač bledý (Orchis pallens) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Uprostřed přírodní památky se nachází lesní prameniště s ostřicí řídkoklasou (Carex remota), blatouchem bahenním (Caltha palustris), krtičníkem křídlatým (Scrophularia umbrosa), přesličkou největší (Equisetum telmateia) a dalšími druhy mokřadní vegetace. Zajímavý je výskyt vzácnějších druhů mechů, rokytnatky nejjemnější (Serpoleskea confervoides) a rokytnatky útlé (Serpoleskea subtilis), které jsou v Bílých Karpatech známé jen z několika lokalit.

Lýkovec jedovatý, PP Uvezené (29. 3. 2003)   Přírodní památka Uvezené (22. 5. 2002)

Lýkovec jedovatý, PP Uvezené (29. 3. 2003)

 

Přírodní památka Uvezené (22. 5. 2002)

Fauna: V přírodní památce Uvezené byly prováděny zoologické průzkumy zaměřené jak na bezobratlé živočichy, tak i na ornitofaunu a savce. Z měkkýšů (Mollusca) se vedle typických karpatských druhů modranky karpatské (Bielzia coerulans), vlahovky karpatské (Monachoides vicinus) a skalnice lepé (Faustina faustina) hojně vyskytují i druhy běžné, jako např. slimák popelavý (Limax cinereoniger), plzák žíhaný (Arion circumscriptus) a hlemýžď zahradní (Helix pomatia).

Z brouků byla pozornost věnována střevlíkovitým (Carabidae), žije zde např. střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii) a karpatský druh Carabus obsoletus. Podrobně byli zkoumány také fytofágní, saproxylické a vodní druhy brouků. Na houby je svým vývojem vázaný pýchavkovník červcový (Endomychus coccineus).

Ornitofauna je zastoupena typickými druhy karpatských dubohabřin, k nimž patří např. lejsek šedý (Ficedula striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), kukačka obecná (Cuculus canorus), holub hřivnáč (Columba palumbus), strakapoud velký (Dendrocopos major), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), žluna zelená (Picus viridis), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla), brhlík lesní (Sitta europaea) a žluva hajní (Oriolus oriolus).

Lesnictví: Lesní porost je tvořen dvěma etážemi, v nichž se vyskytuje rozmanitá směs listnatých dřevin. V horní etáži je dominantním dub zimní a buk lesní, ve spodní se nachází javor klen, jasan ztepilý, habr obecný, topol osika, bříza bělokorá a javor babyka. Druhově bohatá skladba původních dřevin ve zdejších lesích je dokladem hospodaření pařezinovým způsobem, jehož výsledkem jsou z  hlediska ochrany přírody velmi cenná společenstva.

Management, ohrožení: V minulosti se v porostech přírodní památky Uvezené hospodařilo především výběrovým způsobem, neboť území je díky členitému terénu, sesuvům a prameništím těžko přístupné. Porost je v současné době ponechán bez zásahů, v budoucnu bude třeba zachovat původní druhovou skladbu.

Natura 2000: Přírodní památka Uvezené se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Horní okraj přírodní památky Uvezené (29. 3. 2003)

Horní okraj přírodní památky Uvezené (29. 3. 2003)


Literatura:

Bahulová, A. (1995): Floristické poměry povodí potoka Okluky jižně od Slavkova. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce J. Unar.

Bojková, J., Chvojka, P. et Komzák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Dvořáková, J., Ložek, V., Horsák, M. et Pechanec, V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 s. ISBN 978-80-87614-00-6.

Fajmon, K. et Jongepierová, I. (2016): Inventarizační průzkum z oboru botanika. Stav v roce 2013. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Fajmon, K., Jagoš, B., Ovesný, K., Staš, R., Vondřejc, T. et Žmolík, M. (2023): Plán péče o přírodní památku Uvezené na období 2024–2032. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Grulich, V. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Hejda, R., Farkač, J. et Chobot, K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

Holuša, O. (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu vážek (Odonata) a pisivek (Psocoptera) lokalit na území Bílých Karpat. Strážnice na Moravě – PP Žerotín, Březová : PP Dubiny, Horní Němčí – PP Uvezené, Strání – PP Vápenky, Horní Němčí – PP Za lesem, Sudoměřice – pískovna, Březová – rybníky. – Ms. Závěrečná zpráva; Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Horal, D., Jagoš, B., Resl, K., Uřičář, J., Jongepier, J. W. et Pechanec, V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Hrabec, J. et al. (2017): Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje. – Vydání první. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje, 265 pp. ISBN 978-80-87833-26-1.

Hradílek, Z. (2003): Mechorosty PP Uvezené v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Chytrý, M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky. Vol. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha, 828 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. et Lustyk, P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 2. vyd., 445 pp. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87457-02-3.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. – Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jagoš, B. (2003): Plán péče o PP Uvezené na období 2004–2013. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice.

Jagoš, B. (2013): Plán péče o přírodní památku Uvezené na období 2014–2023. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jagoš, B. (2015): Lesy v CHKO Bílé Karpaty. – Ochrana přírody 6/2015, s. 2–5.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1999): Inventarizační průzkum botanický PP Uvezené, k, ú, Horní Němčí. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Juříček, M. (2021): Botanický inventarizační průzkum PP Uvezené – floristika. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, pracoviště Veselí nad Moravou.

Kočí, J. (2019): PP Uvezené. Inventarizační průzkum. Letouni. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Komzák, P. (2009): Inventarizační průzkum chrostíků (Trichoptera) PP Uvezené a PP Za lesem a dalších vybraných lokalit na území CHKO Bílé Karpaty. – Ms., závěrečná zpráva; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, O. (2022): Inventarizační průzkum fytofágního hmyzu a epigeických predátorů v PP Uvezené. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, O. (2022): Inventarizační průzkum saproxylického hmyzu a epigeických predátorů v PP Uvezené. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 310.

Mikula, J. (2004): Faunisticko-ekologická studie suchozemských stejnonožců (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) CHKO Bílé Karpaty. – Bakalářská práce, depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Němec, J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Pavelková, K. (2008): Společenstva stonožek (Chilopoda) vybraných karpatských lokalit. – Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: I. H. Tuf.

Resl, K. (2005): Zoologické podklady (Coleoptera, Carabidae) pro vypracování plánů péče o NPR Javořina, PR Javořina, PR Nová Hora, PP Vápenky, PP Uvezené. – Ms. Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Schlaghamerský, J. (2010): The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). – Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 103–115. ISSN 1211-376X.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Šimečková, H. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty. – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Daniel Volařík.

Trávníček, D. (2003): Vodní brouci CHKO Bílé Karpaty (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae), chráněná území NPR Javořina, PR Javořina, PP Vápenky a PP Uvezené. – Ms., Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty.

Trávníček, D. (2019): Inventarizace MZCHÚ PP Uvezené – vodní hmyz. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Trávníček, D. (2020): Inventarizace MZCHÚ PP Uvezené – vodní hmyz. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Tyller, Z. (2021): Inventarizace MZCHÚ – PP Uvezené – Savci. – Ms. Závěrečná zpráva; depon. in: AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vávra, J. (2009): Zpráva z výzkumu brouků lokalit PP Uvezené, NPR Porážky a NPR Jazevčí za rok 2009. – Ms. Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.


Aktualizace 24. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět