Přírodní památka Dubiny

Přírodní památka Dubiny (12. 7. 2009), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Dubiny (12. 7. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Dubiny představuje bělokarpatskou květnatou louku na okraji lesního porostu s rozptýlenými stromy, keři a vysychajícím mokřadem. Nachází se ve Straňanské kotlině na východním úbočí kóty Doubrava (550,2 m n. m.), v nadmořské výšce 454 až 480 m n. m., při jižním okraji obce Březová. Katastrální území Březová u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou č. 4 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9. 1. 1995. Evidenční kód ÚSOP: 1747. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha chráněného území 1,3305 ha, rozloha ochranného pásma 3,3371 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Významná orchidejová louka s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, krajinářsky hodnotné území. 

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen zvrásněnými horninami svodnického souvrství hluckého vývoje (svrchní paleocén až svrchní křída) bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých prachovitých jílovců. Území přírodní památky se nachází ve střední části mírného svahu vnitrokotlinového hřbetu Doubravy, který je rozčleněn mělkými depresemi. Na kvarterních svahových sedimentech se vyvinula kambizem pseudoglejová těžší zrnitosti. 

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), foto © Z. Podešva   Řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), foto © Z. Podešva

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)

 

Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum)

Flóra a vegetace: Na bělokarpatské květnaté louce s několika rozptýlenými stromy a keři převažují teplomilné travino-bylinné porosty asociace Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), místy s přechody ke karpatským psinečkovým pastvinám asociace Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis. Především v ochranném pásmu jsou zastoupeny také mezofilní bylinné lemy svazu Trifolion medii, suché křoviny svazu Berberidion vulgaris a teplomilné doubravy svazu Quercion petraeae. Tato společenstva hostí celou řadu ohrožených a chráněných druhů rostlin. Z orchidejí se zde vyskytují hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač osmahlý (Neotinea ustulata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Dále zde rostou např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), česnek kýlnatý (Allium carinatum), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), kosatec trávovitý (Iris graminea), kozinec dánský (Astragalus danicus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oman srstnatý (Inula hirta), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), plamének přímý (Clematis recta), řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) a škarda ukousnutá (Crepis praemorsa).

Bělokarpatská květnatá louka v PP Dubiny (5. 7. 2002), foto © Z. Podešva

Bělokarpatská květnatá louka v PP Dubiny (5. 7. 2002)

Fauna: Přírodní památka Dubiny je významným refugiem bezobratlých, především hmyzu. Z motýlů se zde vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), modrásek očkovaný (Phengaris teleius) a ohniváček černočárný (Lycaena dispar). V minulosti hojný žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) již z lokality vymizel. Další skupiny hmyzu reprezentují zástupci karpatské fauny, z brouků např. střevlík Carabus obsoletus a z dvoukřídlých (Diptera) masařka Pierretia lunigera. Z blanokřídlých (Hymenoptera) zde bylo nalezeno několik druhů čmeláků a mravenců. Ptáci jsou zastoupeni běžnějšími druhy typickými pro tyto biotopy, byli zde pozorováni např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), linduška lesní (Anthus trivialis) a pěvuška modrá (Prunella modularis), vzácně také bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). 

Lesnictví: Lokalita je bezlesí, na horní okraj navazují listnaté lesní porosty. Dnes je území přírodní památky porostlé rozptýlenou zelení, kterou tvoří duby, bříza bělokorá (Betula pendula), hlohy (Crataegus sp.) a šípky (Rosa sp).

Management, ohrožení: Původně jednosečné louky a extenzivní pastviny byly v období kolektivizace zemědělství po převodu do užívání státního statku Březová víceméně opuštěny, jen občas byly přepásány dobytkem. V 80. letech 20. stol. začala lokalita zarůstat náletovými dřevinami, především hlohem. Po navrácení původním majitelům bylo v letech 1992–1993 provedeno vyčistění větší části území od náletu (s metodickými připomínkami Správy CHKO Bílé Karpaty), zbývající náletové dřeviny pak byly odstraněny v letech 2003–2004. V současné době je území pravidelně koseno lehkou mechanizací, hůře přístupná místa jsou kosena ručně. Je zde realizováno mozaikovité kosení v kombinaci s občasným přepásáním. Louky v okolí přírodní památky jsou využívány k pastvě skotu.

Natura 2000: PP Dubiny se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Pastvina pod PP Dubiny (5. 7. 2002), foto © Z. Podešva

Pastvina pod PP Dubiny (5. 7. 2002)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Devánová, K. (2020): Botanický inventarizační průzkum PP Dubiny. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Dvořáková, J. (2009): Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Horsák, Ph.D. Brno, 2009, 77 s. plus přílohy.

Ezer, E. et Konvička, O. (2021): Inventarizace MZCHÚ – PP Dubiny – Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, O. (2008): Zpráva z inventarizačního průzkumu vážek (Odonata) a pisivek (Psocoptera) lokalit na území Bílých Karpat. Strážnice na Moravě – PP Žerotín, Březová  – PP Dubiny, Horní Němčí  – PP Uvezené, Strání  – PP Vápenky, Horní Němčí  – PP Za lesem, Sudoměřice  – pískovna, Březová  – rybníky. – Ms. Závěrečná zpráva; Depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku.  – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1999): Botanický inventarizační průzkum. Přírodní památka Dubiny, k. ú Březová. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, detašované pracoviště Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. (2006): Plán péče o PP Dubiny na období 2006–2015. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. [ed.] (2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I., Jongepier, J. W. et Fajmon, K. (2009): Inventarizační průzkum přírodní památky Dubiny z oboru botanika. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, detašované pracoviště Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2016): Plán péče o PP Dubiny na období 2016–2025. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Konvička, M., Beneš, J., Čížek, O., Kopeček, F., Konvička, O. et Víťaz, Ľ. (2008): How too much care kills species: Grassland reserves, agrienvironmental schemes and extinction of Colias myrmidone (Lepidoptera: Pieridae) from its former stronghold. – Journal of Insect Conservation 12: 519–525.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II.  – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Stanovský, J. (2009): Přírodní památka Dubiny, inventarizační průzkum entomologický. Brouci – Coleoptera. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šácha, V. (2009): Svahové pochody v Bílých Karpatech a biotopy sesuvných území. – Diplomová práce, 83 s. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra ekologie a životního prostředí. Vedoucí práce: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Šimečková, H. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Bílé Karpaty.  – Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vedoucí práce Ing. Daniel Volařík.

Šimková, M. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty).  – Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava, 73 pp.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994–1996. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty.  – Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


Aktualizace 10. 3. 2024 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět