Přírodní památka Grun

Foto © Z. Podešva

Přírodní památka Grun (12. 7. 2009)

Základní údaje: Přírodní památka Grun chrání mezofilní až mokřadní louky a pastviny se starým ovocným sadem ve střední části Bílých Karpat. Nachází se v Lopenické hornatině v nadmořské výšce 565 až 620 m n. m., na levém břehu Soliskového potoka, který odvodňuje severní svahy Malého Lopeníka (881 m n. m.) a vlévá se do potoka Hrubár. Katastrální území Lopeník, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 1. 8. 1991. Evidenční kód ÚSOP: 1624. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha: 3,4562 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Uchování krajinářsky hodnotných území, především ochrana významných rostlinných a živočišných společenstev, jejichž zachování je nezbytným předpokladem pro vytvoření kostry ekologické stability krajiny.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad horní části chráněného území je tvořen sedimenty javorinského souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše (spodní paleocén – svrchní křída) s drobně až středně rytmickými vrstvami s převahou pískovců. Ve spodní části se nacházejí sedimenty kaumberského souvrství (svrchní křída), v nichž převažují drobně rytmické vrstvy rudohnědých vápnitých i nevápnitých jílovců, a také horniny svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých prachových jílovců (paleocén). Na deluviálních hlinitokamenitých sedimentech se vyvinula kambizem typická až pseudoglejová střední zrnitosti, v zamokřených polohách u potoka také glej typický.

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), foto © Z. Podešva   Mečík střechovitý (21. 6 .2003), foto © Z. Podešva

Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe)

 

Mečík střechovitý (21. 6 .2003)

Flóra a vegetace: Na sušších místech ve svahu nad Soliskovým potokem převládá vegetace karpatských přepásaných luk asociace Anthoxantho-Agrostietum, podél potoka se nacházejí rákosiny a zbytky mokřadních luk. Vyskytuje se zde řada chráněných a vzácných druhů rostlin, ze vstavačovitých (Orchidaceae) např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vzácně i pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vstavač kukačka (Orchis morio), z dalších ohrožených druhů mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). V minulosti zde rostl i hořeček žlutavý (Gentianella lutescens). 

Fauna: Z motýlů byl pozorován otakárek fenyklový (Papilio machaon) i otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), několik druhů modrásků a kovolesklec plicníkový (Euchalcia modestoides), z brouků např. chrobák ozbrojený (Odonteus armiger) a střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), dále také několik druhů mravenců, jako např. Formica rufibarbis, Lasius flavus a Lasius platythorax. Při průzkumu vodního hmyzu byly zjištěny pouze běžné druhy. Z ornitofauny byl zaznamenán výskyt bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), budníčka menšího (Phylloscopus collybita), budníčka většího (Phylloscopus trochilus) a budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), lindušky lesní (Anthus trivialis), ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a chřástala polního (Crex crex).

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí. Prameniště zarůstá náletem olše lepkavé.

Management, ohrožení: Území se nachází na okraji rozptýleného kopaničářského osídlení v obci Lopeník, v minulosti bylo užíváno jako jednosečná až dvousečná louka, pastvina a také ovocný sad. V současnosti je pravidelně koseno s občasným odstraňováním náletových dřevin a extenzivně přepásáno hovězím dobytkem a koňmi.

Natura 2000: PP Grun se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty (CZ0724090).

Přírodní památka Grun, foto © Z. Podešva

PP Grun (21. 6. 2003)


Literatura:

Antonín, V., Deckerová, H. et Jongepier, J. W. (2010): Red-listed macromycetes collected in the Bílé Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(1): 163–200. ISSN 1211-8788.

Bojková, J., Chvojka, P. et Kozmák, P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 37–70.

Devánová, K. (2018): Botanický inventarizační průzkum PP Grun – flora. Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Ezer, E. et Konvička, O. (2021): Inventarizace MZCHÚ – PP Grun – Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, J. (2009): Inventarizační průzkum Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea, Orthoptera, Mantodea na lokalitě PP Grúň. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Holuša, J., Kočárek, P. et Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96(2) 2011: 71–104.

Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. – 3. upravené a rozšířené vydání. ZO ČSOP 57/10, 61/13 a 63/12, 68 s. ISBN 78-59617-15-4.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. a kol. (2020): Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 174 pp. ISBN 978-80-7620-043-2.

Jongepier, J. W. et Jongepierová, I. (1996): Botanický inventarizační průzkum. Přírodní památka Gruň, k. ú. Lopeník. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Jongepierová, I. (2006): Plán péče o PP Grun na období 2006–2015. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Jongepierová, I. [ed.] (2008): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4.

Jongepierová, I., Fajmon, K., Vondřejc, T. E. et Žmolík, M. (2016): Plán péče o přírodní památku Grun na období 2016–2025. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Komzáková, O. (2008): Závěrečná zpráva ze sledování fauny květilkovitých – Anthomyiidae (Diptera, Brachycera) na vybraných lokalitách v CHKO Bílé Karpaty v roce 2008. – Depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Konvička, M., Beneš, J. et Čížek, L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. – Sagittaria, Olomouc, 127 s. ISBN 80–239–6590–5.

Kresl, P. (2010): Průzkum brouků v Bílých Karpatech. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. et Jongepierová, I. [eds.] (1992): Chránená krajinná oblasť Biele Bílé Karpaty. – Vydavateľstvo Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. et Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Malenovský, I., Kment, P. et Konvička, O. [eds.] (2012): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Special issue 96(2): 1–933.

Staněk, S., Jongepierová, I. et Jongepier, J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 1: 1–198.

Šnajdara, P. (1993): Plán péče o přírodní památku Grun na období 1993–2005. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Šnajdara, P. (1996): Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994–1996. – Ms., depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Tlusták, V. et Jongepierová, I. (1990): Orchideje Bílých Karpat. – Krajské vlastivědné muzeum Olomouc.

Uvíra, V. (2018): Inventarizační průzkum PR Grun z oboru vodní hmyz – závěrečná zpráva. Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. – Ms., depon. in: Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice.

Vlčková, K. (2014): Chráněná území v CHKO Bílé Karpaty. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie. Vedoucí práce Mackovčin, P.


Aktualizováno 6. 12. 2021 CHKO Bílé Karpaty Úvodní stránka Nahoru Zpět