Přírodní památka Údolí Okluky

Přírodní památka Údolí Okluky, střední část (18. 4. 2014), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Údolí Okluky - střední část (18. 4. 2014)

Základní údaje: Přírodní památku Údolí Okluky tvoří křovinatá terasovitá stráň jihovýchodní orientace na pravém údolním svahu potoka Okluky. Nachází se v Hlucké pahorkatině (okrsek Hlucká kotlina) v nadmořské výšce 194 až 224 m, asi 250 m JV od kóty 240 m, při západním okraji obce Ostrožská Lhota a 3,2 km JV od Uherského Ostruha. Katastrální území Kvačice. Vyhlášeno Nařízením Zlínského kraje č. 18/2013 ze dne 16. 12. 2013. Evidenční kód ÚSOP: 5993. Kategorie IUCN: IV – řízená rezervace. Celková výměra 4,5923 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Bourovec trnkový (Eriogaster catax) - evropsky významný druh a jeho biotop.

Cíl ochrany: Zachování nebo zlepšení stavu biotopu vhodného pro život a rozmnožování bourovce trnkového (Eriogaster catax) prostřednictvím blokování sukcesních procesů ekosystému v určitém stádiu a dalších nástrojů ochrany přírody.

Přírodní památka Údolí Okluky, střední část (29. 8. 2014), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Údolí Okluky - střední část (29. 8. 2014)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad horní části území tvoří sedimenty nivnického souvrství (paleocén — spodní eocén) hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Ve flyšových vrstvách převažují šedé, okrové a zelenošedé vápnité jílovce nad vápnitými pískovci, které jsou místy na úpatí svahu překryty sprašemi a sprašovými hlínami (svrchní pleistocén). Ve spodní části lokality se nacházejí kvartérní písčitohlinité až písčité nivní sedimenty. V půdním pokryvu jsou zastoupeny černice (v nivě potoka) a černozemě.

Flóra a vegetace:  Potencionální přirozenou vegetací je panonská prvosenková dubohabřina asociace Primulo veris-Carpinetum. V opuštěných sadech a vinicích se vytvořila mozaika křovin se starými ovocnými stromy, fragmenty poměrně degradovaných širokolistých teplomilných trávníků a ruderální bylinnou vegetací. V zapojených keřových porostech dominuje především hloh (Crataegus sp.) a trnka obecná (Prunus spinosa), z dalších keřů se vyskytuje svída krvavá (Cornus sanguinea), bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), škumpa orobincová (Rhus hirta) a další. Ojediněle se vyskytují vzrostlé solitérní dřeviny, zejména dub (Quercus sp.), topol (Populus sp.), vrby (Salix spp.), jasan (Fraxinus sp.), ořešák královský (Juglans regia), javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer campestre).

Plamének plotní (Clematis vitalba), PP Údolí Okluky (29. 8. 2014), foto © Z. Podešva

Plamének plotní (Clematis vitalba), PP Údolí Okluky (29. 8. 2014)

Dožívající ovocné stromy jsou ve většině případů neudržované a často suché a rozlámané. Východní část lokality je silně postižena invazí javoru jasanolistého (Acer negundo), hojný je rovněž trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Křovinami často kobercově prorůstá chmel otáčivý (Humulus lupulus), zplanělá réva vinná (Vitis vinifera), plamének plotní (Clematis vitalba) a loubinec popínavý (Parthenocissus inserta). V trávnících se ojediněle vyskytuje snědek Kochův (Ornithogalum kochii). V zájmovém území nebyl dosud proveden botanický inventarizační průzkum.

Fauna: Chráněné území plní funkci refugia pro četné druhy živočichů v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině. Z motýlů byl významný především výskyt bourovce trnkového (Eriogaster catax), hlavního předmětu ochrany. Stav populace bourovce byl však v roce 2010 i 2011 hodnocen jako nepříznivý. Na lokalitě nebyl provedeným inventarizačním průzkumem zaznamenán výskyt předmětu ochrany. Biotop lze hodnotit jako ve špatném stavu. Křoviny jsou pro bource v nevhodném sukcesním stádiu a v nedostatečné pokryvnosti. Křovinaté stráně představují také vhodné hnízdní a potravní příležitosti pro řadu druhů ptáků.

Škumpa orobincová (Rhus hirta), podzim v PP Údolí Okluky (29. 8. 2014), foto © Z. Podešva

Škumpa orobincová (Rhus hirta), podzim v PP Údolí Okluky (29. 8. 2014)

Lesnictví: Součástí chráněného území nejsou žádné lesní pozemky.

Historické využití: V minulosti bylo území využíváno jako pastvina a z části jako ovocné sady, vinice a záhumenky. Starý ovocný sad a bývalé vinice jsou již delší dobu bez obhospodařování, pouze v malém severovýchodním výběžeku je udržovaný sad slivoní.

Management, ohrožení: Největším ohrožením lokality je úplné zarostení keřovými porosty a následně zalesnění. Souvislé porosty křovin na stráních bude nutné radikálně prořezat. Prořezávky je však možné provádět pouze mimo dobu výskytu vajíček a housenek motýla. Území je také potencionálně ohroženo úlety při aplikaci chemických přípravků na okolních zemědělsky využívaných pozemcích a vinicích. Na tyto přípravky reaguje hmyz velmi citlivě a je tedy nutné zamezit jakékoli chemizaci v lokalitě (včetně použití herbicidů při likvidaci křovin) a pokusit se ji omezit i na přilehlých pozemcích.

Přírodní památka Údolí Okluky - cyklostezka v ochranném pásmu (7. 6. 2015), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Údolí Okluky - cyklostezka v ochranném pásmu (7. 6. 2015)

Extenzivní pastva na lokalitě se jeví jako velmi vhodná a levná údržba ZCHÚ za dodržení některých podmínek (velikost stáda, regulace v případě přílišného pastevního tlaku). Ochranným pásmem prochází nově vybudovaná cyklostezka s asfaltovým povrchem.

Natura 2000: Vyhlášení přírodní památky Údolí Okluky bylo provedeno v rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality Údolí Okluky (kód CZ 0723020, rozloha 17,1855 ha) jako součásti soustavy chráněných území Natura 2000 v České republice.

Přírodní památka Údolí Okluky, severovýchodní část (29. 8. 2014), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Údolí Okluky - severovýchodní část (29. 8. 2014)


Literatura:

Beneš, J. et al. (2018): Monitoring evropsky významného druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax) v České republice v roce 2018. – Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice. Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.

Kopeček, F. (2011): Monitoring ploch s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax) na vybraných zájmových plochách evropsky významných lokalit ve Zlínském kraji od roku 2009 do roku 2011. Výstup projektu Podpora biodiverzity EVL ve Zlínském kraji (09028336).

Moravec, J. (2011): Inventarizační průzkum EVL Údolí okluky z oboru lepidopterologie (bourovec trnkový). Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje.

Pavelčíková, L. & Pavelčík, P. (2012): Plán péče o přírodní památku Údolí Okluky na období 2013 – 2023. Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Svoboda, M. (2018): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresů Uherské Hradiště a Hodonín. - Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Valchářová, J. (2012): Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera). Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Martin Konvička, Ph. D.


Aktualizace 15. 2. 2020 Úvodní stránka Nahoru Zpět