Zajímavá lokalita Břestský les

Foto © Zdeněk Podešva

Jarní aspekt se sasankou pryskyřníkovitou v Břestskám lese (18. 4. 2012)

Základní údaje: Lužní les s bohatým výskytem sněženek. Nachází se v Hornomoravském úvalu, podcelku Středomoravská niva, na pravém břehu říčky Moštěnky mezi obcemi Břest, Skaštice Plešovec, Chropyně a Kyselovice, asi 2 km východně od národní přírodní památky Chropyňský rybník a 0,7 km od EVL Morava – Chropyňský luh, v nadmořské výšce 192 až 194 m n. m. Katastrální území Chropyně, Břest, Kyselovice, Skaštice. Rozloha cca 102 ha. Mapa.

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží území tvoří kvartérní usazeniny řeky Moravy. V aluviální rovině se nalézají naplavené pleistocénní štěrkopísky a nadložní holocenní povodňové hlíny. Půdním typem jsou fluvizemě glejové.

Foto © Zdeněk Podešva

Břestský les (5. 4. 2009)

Flóra a vegetace: Převážnou část území tvoří lesní porosty blízké tvrdému luhu, místy se nacházejí i přechodová společenstva mezi tvrdým a měkkým luhem. Ve stromovém patru se uplatňuje hlavně dub letní (Quercus robur) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dále lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer Campestre), topol bílý (Populus alba), topol osika (Populus tremula) a třešeň ptačí (Prunus avium).

Foto © Zdeněk Podešva

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) - Břestský les (16. 3. 2012)

Nepůvodní druhy dřevin zde představuje dub červený (Quercus rubra). V keřovém patru roste bez černý (Sambucus nigra), v lemových společenstvech trnka obecná (Prunus spinosa). V korunách stromů se poměrně hojně vyskytují parazitické jmelí bílé (Viscum album) a ochmet evropský (Loranthus europaeus).

Foto © Zdeněk Podešva

Ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca) - Břestský les (24. 3. 2004)

Bylinné patro je bohatě vyvinuto především v jarním aspektu a je charakterizováno typickými druhy lužního lesa. Na většině území je velmi hojná sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), brzy zjara zde dále rozkvétají dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), violka lesní (Viola reichenbachiana), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum), později árón východní (Arum cylindraceum), česnáček lékařský (Alliaria petiolata) a česnek medvědí (Allium ursinum), v létě dominují porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica).

Foto © Zdeněk Podešva

Regulovaný tok Moštěnky lemuje východní okraj Břestského lesa (9. 4. 2008)

Fauna: Podrobnější zoologický průzkum dosud nebyl prováděn. Lesní porosty jsou hnízdištěm řady druhů pěvců. Typickými zástupci savců jsou veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Na říčce Moštěnce se usadil bobr evropský (Castor fiber).

Foto © Zdeněk Podešva

Břestský les (4. 3. 2007)

Lesnictví: Lesní porosty jsou intenzivně obhospodařovány, především v posledních letech je prováděna těžba holosečným způsobem ve větším rozsahu.

Využití: Kromě funkcí hospodářského lesa je Břestský les významným prameništěm spodních vod, v současnosti se odsud voda odebírá z pěti vrtů čerpací stanicí Břest. Území je také začleněno do územního systému ekologické stability (ÚSES) jako lokální biocentra LBC Břestský les I a II o celkové výměře 25 ha.

Foto © Zdeněk Podešva

Břestský les od silnice Skaštice - Chropyně (9. 4. 2008)


Literatura:

Černínová, E. (2022): The floristic survey of floodplain forests Břest and Rasina in Central Moravia. – Bakalářská práce. Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie.

Šálek, P. (2000): Rozšíření a početnost zájmových druhů obojživelníků v okrese Kroměříž v letech 1998 až 2000. Ms, 16 s., Hulín.

Zavřel, H. (1969): Rozšíření chráněných rostlin na okrese kroměřížském. – Zpravodaj okresního archivu státní památkové péče a ochrany přírody Kroměříž, 5/69: 2–37.


Aktualizace 7. 1. 2024 Úvodní stránka Nahoru Zpět