Zajímavá botanická lokalita Kruhy u Tučap

Kruhy u Tučap (25. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Kruhy u Tučap (25. 6. 2011)

Základní údaje: Bývalá přírodní rezervace Kruhy u Tučap představuje výslunné travnaté stráně, zčásti zalesněné, tvořící ostrůvek bohaté teplomilné květeny uprostřed kulturní stepi na jv. okraji Podbeskydské pahorkatiny. Je situována na mírných sz. svazích v nadmořské výšce 345 až 295 m, asi 450 m od kóty Kopaniny (357 m n. m.), 2 km sv. od středu obce Tučapy a 1,4 km jjv. od obce Prusinovice (kostel). Katastrální území Tučapy, parc. č. 522/3, původní výměra 1,6956 ha. Rezervace byla zřízena vyhláškou MŠANO ze dne 21.9. 1948, zrušena pak byla výnosem MK ČSR ze dne 21.12. 1987. I když část původní plochy rezervace již tvoří souvislý lesní porost, dodnes se jedná o poměrně zachovalé území s výskytem několika zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů, především na okolních travnatých stráních, které jsou dosud pravidelně obhospodařovány. Mapy.cz.

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon), Kruhy u Tučap (16. 6. 2011)   Čilimník černající (Cytisus nigricans)

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
Kruhy u Tučap (16. 6. 2011)

 

Čilimník černající (Cytisus nigricans)
Kruhy u Tučap (25. 6. 2011)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří sedimenty krosněnského souvrství (miocén spodní) godulského vývoje slezské jednotky. Ve středně rytmickém flyši se střídají žluto– až modrošedé vápnité pískovce s vápnitými šedými jílovci. Půdním typem je hnědozem modální.

Flóra a vegetace: V minulosti se na výslunných stráních rezervace Kruhy nacházela např. hvězdnice chlumní (Aster amellus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), jetel červenavý (Trifolium rubens), oman mečolistý (Inula ensifolia), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), čilimník nízký (Chamaecytisus supinus), čilimník černající (Cytisus nigricans), hořec křížatý (Gentiana cruciata), smldník jelení (Peucedanum cervaria), sesel roční (Seseli annuum), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides) a turan tuhý (Erigeron acer).

Kruhy u Tučap - louka v horní části lokality (25. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Kruhy u Tučap - louka v horní části lokality (25. 6. 2011)

Ze vstavačovitých se na lokalitě vyskytoval bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník zelenavý,  vstavač osmahlý (Orchis ustulata) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Některé druhy se zde udržely do současnosti, např. orlíček a lilie zlatohlávek.

Bohaté porosty čilimníku černajícího (Cytisus nigricans), Kruhy u Tučap (25. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Bohaté porosty čilimníku černajícího (Cytisus nigricans), Kruhy u Tučap (25. 6. 2011)

 V borovém lesíku v severozápadní části rezervace (částečná rezervace) rostly tyto druhy: sveřep vzpřímený (Bromus erectus), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), bradáček vejčitý (Listera ovata), záraza větší (Orobanche major), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium).

Babočka bílé C (Polygonia c-album), Kruhy u Tučap (25. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Babočka bílé C (Polygonia c-album), Kruhy u Tučap (25. 6. 2011)

V akátovém lesíku v jihovýchodní části stráně (částečná rezervace) v minulosti rostl snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum), který zde byl znovu nalezen v roce 2015. Dále byl z lokality uváděn samorostlík klasnatý (Actaea spicata), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), árón východní (Arum cylindraceum), kopytník evropský (Asarum europaeum), jarmanka větší (Astrantia maior), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), svízel Schultesův (Galium schultesii), třezalka srstnatá (Hypericum hirsutum), hrachor černý (Lathyrus niger), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), plicník měkký (Pulmonaria mollis), čistec alpínský (Stachys alpina), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) a další.

Spodní cíp lokality Kruhy u Tučap s teplomilnou květenou (25. 6. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Spodní cíp lokality Kruhy u Tučap s teplomilnou květenou (25. 6. 2011)


Literatura:

Hroneš, M. (2017): Exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6, 2017, s. 25-29.

Svačina, T. (2011): Mapování kriticky ohroženého taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (Kerner) Hegi v Hostýnských vrších a okolí a jeho ekologie. Ms, dep. in ČSPOP - Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Zavřel, H. (1953): Přírodní reservace Kruhy u Tučap. - Ochr. Přír. Praha. 8:112-113.

Zavřel, H. (1960): SPR na holešovsku. Zprávy krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2, p. 11.


Aktualizováno 28. 2. 2021   Úvodní stránka Zpět