Navrhovaná přírodní rezervace Lebedov

Foto © Zdeněk Podešva

nPR Lebedov (15. 5. 2005)

Základní údaje: Navrhovanou přírodní rezervaci Lebedov tvoří výslunný mírný svah s převážně východní expozicí, rozčleněný agrárními terasami a mezemi, s mozaikou stepních trávníků, křovin, rozptýlených porostů dřevin a se starým ovocným sadem, obklopený pastvinami. Nachází se v Litenčické pahorkatině, v podcelku Zdounecká brázda (okrsek Roštínská brázda) na levém údolním svahu potoka Kotojedka pod kótou 307,8 m v nadmořské výšce 240 až 300 m, asi 300 m severozápadně od osady Lebedov. Katastrální území Těšánky, okres Kroměříž. Celková výměra asi 7,8 ha. Mapy.cz.

Motiv ochrany: Zachování xerotermních bylinných společenstev s bohatou populací sasanky lesní a hojným výskytem dalších ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů, genofond krajových odrůd ovocných dřevin. Území je hodnotné také z hlediska krajinného rázu.

Foto © Zdeněk Podešva

Bohatá populace sasanky lesní v nPR Lebedov (10. 5. 2003)

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží lokality tvoří paleogénní sedimentární horniny ždánicko-hustopečského souvrství (svrchní oligocén až spodní miocén) ždánické jednotky vnějšího flyšového pásma Západních Karpat. Vyznačuje se rytmickým střídáním žlutavě šedých vápnitých pískovců a šedých vápnitých jílovců, místy s vložkami slepenců. Část geologického profilu je odkryta na jihovýchodním okraji území. Půdním typem je hnědozem modální, v nejspodnější části v nivě Kotojedky pak fluvizem glejová.

Foto © Zdeněk Podešva   Foto © Zdeněk Podešva

Vstavač vojenský, nPR Lebedov (10. 5. 2003)

 

Sasanka lesní, nPR Lebedov (10. 5. 2003)

Květena: Vegetace navrhované přírodní rezervace Lebedov se vyznačuje pestrou mozaikou stepních trávníků, křovin a rozptýlených porostů dřevin. Na větší části území se nachází extenzívní ovocný sad s krajovými odrůdami ovocných dřevin, v nichž převažují třešně a slivoně švestky, méně jsou zastoupeny jabloně, hrušně a ořešáky, z planých ovocných stromů zde roste třešeň ptačí (Prunus avium) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster). V rozptýlených porostech náletových a uměle vysazených dřevin jsou zastoupeny bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), trnovník akát (Robinia pseudacacia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba jíva (Salix caprea) a topoly (Populus spp.).

Foto © Zdeněk Podešva

Růže galská (Rosa gallica), nPR Lebedov (15. 6. 2003)

Lokalita místy silně zarůstá křovinami, především na horním okraji se vytvořil neprostupný porost. Převládá hlavně trnka obecná (Prunus spinosa), hlohy (Crataegus spp.) a růže (Rosa spp.), svída krvavá (Cornus sanguinea) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dále je zastoupen bez černý (Sambucus nigra), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), kalina obecná (Viburnum opulus), brslen evropský (Euonymus europaeus), ostružiníky (Rubus spp.) a pouze ojediněle dřín jarní (Cornus mas). Vzácně se vyskytuje růže galská (Rosa gallica), na horním okraji třešeň křovitá (Prunus fruticosa). Vysázen zde byl jihoevropský žanovec měchýřník (Colutea arborescens).

Foto © Zdeněk Podešva   Foto © Zdeněk Podešva

Vstavač vojenský, světlá forma (18. 5. 2003)

 

Dřín jarní (Conus mas), nPR Lebedov (28. 3. 2004)

Na výslunných suchých stráních a terasách se vyvinula teplomilná travobylinná společenstva svazu Bromion erecti s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), která hostí celou řadu ohrožených a chráněných druhů rostlin. Pro lokalitu je význačný výskyt vstavačovitých (Orchidaceae). Nachází se zde především bohatá populace vstavače vojenského (Orchis militaris), dále vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a bradáček vejčitý (Listera ovata), na vlhčích místech prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), ojediněle i prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii). Významný je také výskyt početné populace sasanky lesní (Anemone sylvestris), která představuje jednu z nejbohatších lokalit druhu ve Zlínském kraji. Začátkem léta místy dominují porosty kvetoucího omanu vrbolistého pravého (Inula salicina subsp. salicina).

Foto © Zdeněk Podešva

Porosty omanu vrbolistého v nPR Lebedov (28. 6. 2003)

Z dalších zajímavých druhů zde roste vzácná záraza hořčíková (Orobanche picridis), záraza zardělá (Orobanche kochii), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), černýš rolní (Melampyrum arvense), hvězdnice chlumní (Aster amellus), modřenec chocholatý (Muscari comosum), prvosenka jarní (Primula veris), pipla osmahlá (Nonea pulla), mochna písečná (Potentilla incana), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea) a zvonek moravský (Campanula moravica).

Foto © Zdeněk Podešva   Foto © Zdeněk Podešva

Černýš rolní (Melampyrum_arvense),
nPR Lebedov (26. 5. 2003)

 

Záraza zardělá (Orobanche kochii),
nPR Lebedov (9. 9. 2011)

Řadu běžnějších druhů reprezentuje např. pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), třeslice prostřední (Briza media), ostřice horská (Carex montana), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), len počistivý (Linum catharticum), kopretina bílá (Leucanthemum ircutianum), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), pupava bezlodyžná pravá (Carlina acaulis subsp. acaulis), máčka ladní (Eryngium campestre), čistec přímý (Stachys recta), šalvěj luční (Salvia pratensis), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), svízel syřišťový (Galium verum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), jetel horský (Trifolium montanum), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), jehlice trnitá (Ononis spinosa), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), čičorka pestrá (Securigera varia), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) a dnes již mizející plevel ostrožka stračka (Consolida regalis). Na vlhčích místech se na podzim objevuje i ocún jesenní (Colchicum autumnale).

Foto © Zdeněk Podešva

Modrásek obecný (Plebejus idas), nPR Lebedov (16. 6. 2003)

Fauna: Podrobnější zoologický průzkum byl dosud zaměřen především na motýly a orientačně i na brouky. Na lokalitě se vyskytuje mimo jiné otakárek fenyklový (Papilio machaon) i otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), vzácnější nesytka jehlicová (Bembecia albanensis), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), ostruháček trnkový (Satyrium spini), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), modrásek tolicový (Cupido decoloratus), modrásek obecný (Plebejus idas), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) a okáč voňavkový (Brintesia circe), z běžných druhů např. bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis) a bělásek rezedkový (Pontia daplidice), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), žluťásek čilimníkový (Colias crocea), žluťásek tolicový (Colias erate), perleťovec nejmenší (Boloria dia), soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae) a soumračník máčkový (Erynnis tages).

Foto © Zdeněk Podešva

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

Také z brouků bylo zjištěno několik zajímavých druhů, jako např. tesařík Axinopalpis gracilis, silně ohrožený zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), v hojném počtu se vyskytující zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Ullrichův (Carabus ullrichii), majka fialová (Meloe violaceus) a krasec třešňový (Anthaxia candens). Z dalších zajímavých zástupců teplomilných druhů hmyzu byla pozorována kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a drvodělka fialová (Xylocopa violacea), vyskytuje se zde i několik druhů čmeláků (Bombus spp.).

Z plazů byla zaznamenána ještěrka obecná (Lacerta agilis), z obojživelníků skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea). Žijí zde běžné druhy ptáků, kteří nacházejí vhodné podmínky pro hnízdění, např. konopka obecná (Carduelis cannabina), lejsek šedý (Ficedula striata) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Na přeletu byl pozorován čáp černý (Ciconia nigra), z dravců káně lesní (Buteo buteo) a moták pochop (Circus aeruginosus). Typickými druhy savců jsou ježek východní (Erinaceus concolor), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus) a liška obecná (Vulpes vulpes).

Hospodářské využívání, management: Lokalita byla v minulosti z části zterasována a osázena ovocnými stromy, hlavně třešněmi, které dnes na sušších místech dožívají, z některých zůstala již jen uschlá rozpadající se torza. V současné době není území nijak hospodářsky využívané, neošetřují se ovocné stromy a jen příležitostně jsou některé dolní partie s početným výskytem vstavačů koseny. Pokud nebude zajištěn odpovídající management, bude ohroženo postupným zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami a s tím spojeným úbytkem vzácných druhů rostlin. V nedávné minulosti lokalitu ze všech stran obklopovaly intenzívně obdělávané zemědělské pozemky, které již byly zatravněny a převedeny na pastviny, čímž bylo podstatně sníženo riziko splachů z okolních polí. Územím prochází naučná stezka, která byla otevřena v roce 2012.

Foto © Zdeněk Podešva

nPR Lebedov, výhled na hřeben Chřibů (15. 5. 2005)


Literatura:

Bělín, V. (2004): Inventarizační průzkum motýlů (Lepidoptera) v nPP Lebedov. Ms., depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Coufalík, J. (1981): Přírodní poměry Zdounecka. Ms, dep. ZO ČSOP Via Hulín.

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce RNDr. P. Trnka, CSc.

Šálek, P. (2004): Zoologický průzkum obojživelníků, plazů a ptáků v areálu bývalého zemědělského družstva v Těšánkách u Zdounek, okres Kroměříž. Ms., ZO Českého svazu ochránců přírody 60/14 VIA Hulín, depon. in KÚ Zlínského kraje.

Šlancarová, J. (2011): Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev: Motýli ve stepních rezervacích jižní Moravy. – Magisterská diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta & Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav. Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Trávníček, D. & Elsnerová, M. (2004): Základní údaje a plán péče (2005-2014) pro území navržené ke zvláštní ochraně podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - přírodní rezervace Lebedov. Ms., depon. in KÚ Zlínského kraje.

Zavřel, H. (1969): Rozšíření chráněných rostlin na okrese kroměřížském. Zpravodaj okresního archivu státní památkové péče a ochrany přírody Kroměříž, 5/69: 2-37.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.


Aktualizováno 4. 11. 2021   Úvodní stránka Nahoru Zpět