Navrhovaná přírodní památka Skalka u Trňáku

Výslunná stráň Skalka u Trňáku (19. 5. 2006), foto © Zdeněk Podešva

Výslunná stráň Skalka u Trňáku (19. 5. 2006)

Základní údaje: Navrhovaná přírodní památka Skalka u Trňáku představuje výslunnou travnatou stráň na mírně ukloněném údolním svahu s jihozápadní orientací, porostlou rozptýlenými keři. Nachází se asi 100 m východně od samoty Trňák, nedaleko státní silnice Zlámanka - Drahlov, v nadmořské výšce 230 až 260 m na okraji Chřibů. Katastrální území Zlámanka, okres Kroměříž. Celková výměra asi 1,0 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Biotop četných teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem území jsou vápnité jílovce a pískovce ždánicko-hustopečského souvrství (oligocén až spodní miocén) dílčí ždánické jednotky vnějšího flyšového pásma. V minulosti se v lokalitě dobýval pískovec, který byl již vytěžen, dnes jsou již bývalé drobné lomy zarostlé lesem. Půdním typem jsou hnědozemě typické, místy i kambizemě, půdy jsou hlinitopísčité až písčitohlinité.

Vstavač nachový (Orchis purpurea), Skalka u Trňáku (21. 5. 2005)   Vstavač nachový (Orchis purpurea), Skalka u Trňáku (11. 5. 2003)

Vstavač nachový (Orchis purpurea)
Skalka u Trňáku (21. 5. 2005)

 

Vstavač nachový (Orchis purpurea)
Skalka u Trňáku (11. 5. 2003)

Flóra a vegetace: Stráň je porostlá rozptýlenými keři, především růží šípkovou, hlohem a trnkou, které tvořily v minulosti na horním okraji souvislý neprostupný pás. Ze zajímavých druhů rostlin se zde hojně nachází hořec křížatý (Gentiana cruciata), velmi početnou populaci vytváří také hvězdnice chlumní (Aster amellus), z orchidejí zde byl v roce 2003 po delší době opět nalezen vstavač nachový (Orchis purpurea). Dále se vyskytuje např. oman mečolistý (Inula ensifolia), prvosenka jarní (Primula veris), smldník jelení (Peucedanum cervaria), jetel horský (Trifolium montanum), len tenkolistý (Linum angustifolium), len rakouský (Linum austriacum), čistec přímý (Stachys recta), čistec roční (Stachys annua), kakost krvavý (Geranium sanguineum), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), ostřice Micheliova (Carex michelii), smělek štíhlý (Koeleria gracilis), bojínek tuhý (Phleum phleoides) a další druhy. Na okraji lesa roste konvalinka vonná (Convallaria majalis). V minulosti se zde vyskytoval také vstavač vojenský (Orchis militaris) a poměrně hojně i koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Hořec křížatý, Skalka u Trňáku (14. 7. 2002), foto © Zdeněk Podešva

Hořec křížatý, Skalka u Trňáku (14. 7. 2002)

Fauna: Z denních motýlů se vyskytují otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), žluťásci (Colias spp.), několik druhů modrásků, např. modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), vřetenušky (Zygaena spp.), z teplomilného hmyzu je dále pozoruhodný výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Z obojživelníků byla pozorována ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis). Území sousedí z jedné strany s lesními porosty a z dalších dvou stran se zarostlými mezemi a starými ovocnými sady, které jsou hnízdištěm řady druhů ptáků. Vyskytuje se zde např. ťuhýk obecný (Lanius collurio). Ze savců byl zaznamenán např. zajíc polní (Lepus europaeus) a srnec obecný (Capreolus capreolus).

Perleťovec malý, Skalka u Trňáku (14. 7. 2002)   Vřetenuška, Skalka u Trňáku (14. 7. 2002)

Perleťovec malý, Skalka u Trňáku (14. 7. 2002)

 

Vřetenuška, Skalka u Trňáku (14. 7. 2002)

Lesnictví: Lokalita je vedena jako bezlesí. 

Management, ohrožení: Stráň bývala v minulosti zčásti nepravidelně obhospodařována a byla zde drobná políčka, v současnosti již leží delší dobu ladem. V roce 2009 byl na lokalitě prováděn ochranářský management, část plochy byla pokosena a byla odstraněna většina náletových dřevin, především keřů hlohu a růží a trnky.

Výslunná stráň Skalka u Trňáku (21. 5. 2005), foto © Zdeněk Podešva

Výslunná stráň Skalka u Trňáku (19. 5. 2006)

Historie území: Na sousední výslunné stráni obrácené k jihu, dnes porostlé listnatým lesem, místy s hojnou borovicí lesní byla v minulosti státní přírodní rezervace „Skalka u Trňáku“  (katastrální území Zlámanka, parc. č. 432/1, 434,původní výměra 3,4249 ha ). Rezervace byla vyhlášena výnosem MŠO ze dne 30. 7. 1953. Výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 21. 12. 1987 byla tato přírodní rezervace zrušena. Dodnes se zde zachovalo vytýčení rezervace - jedna tabule se starým státním znakem a nápisem Státní přírodní rezervace a pozůstatky pruhového značení. 

Skalka u Trňáku (8. 5. 2011), foto © Zdeněk Podešva

Skalka u Trňáku (8. 5. 2011)


Literatura:

Batoušek, P. (2008): Inventarizační průzkum rostlin lokality Skalka u Trňáku. Ms., depon. in: Krajský úřad Zlínkého kraje.

Čáp, J. (2006): Floristický průzkum Skalka u Trňáku - Ms., KrÚ Zlín.

Šnajdara, P. & Spitzer, L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). Acta Carp. Occ., 6: 126–138. ISSN: 1804-2732.

Zavřel, H.: SPR na okrese kroměřížském. Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č.1, str. 7-11.


Aktualizováno 4. 10. 2021 Úvodní stránka Nahoru Zpět