Národní přírodní rezervace Strabišov - Oulehla

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla I. (17. 6. 2007), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla I. (17. 6. 2007)

Základní údaje: NPR Strabišov - Oulehla představuje jedinou národní přírodní rezervaci na Kroměřížsku. Vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, části lesního komplexu Strabišov a výslunných travnatých strání Oulehla s převážně jihovýchodní expozicí. Nachází se v Litenčické pahorkatině, na východně až jižně orientovaných svazích kóty Na Pasekách (380 m n. m.), na pravém údolním svahu potoka Litavka, v nadmořské výšce 278 až 380 m n. m., na západním okraji obce Chvalnov-Lísky, části Lísky. Katastrální území Kunkovice u Litenčic a Lísky (Strabišov – k. ú. Kunkovice a Lísky, rozloha 66,15 ha; Oulehla I. a II., označované také jako Přední a Zadní Oulehla spojené úzkou mezí porostlou křovinami – k. ú. Lísky, rozloha 3,5508 ha). Vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 14. 1. 1956 (SPR Strabišov) a výnosem Ministerstva školství a osvěty z 8. 5. 1953 (SPR Oulehla). Obě části byly sloučeny vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. 6. 1992 pod názvem NPR „Strabišov - Oulehla“. Evidenční kód ÚSOP 413. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková rozloha 68,8939 ha (podle aktuálního plánu péče). Mapy.cz.

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)   Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

 

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Předmět ochrany: Teplomilné doubravy a dubohabřiny na spraši a společenstva širokolistých teplomilných trávníků. Jedna z nejbohatších lokalit vstavačovitých (Orchidaceae) na Moravě s výskytem kriticky ohroženého vstavače trojzubého (Orchis tridentata) a dalších zvláště chráněných, ohrožených a významných druhů rostlin i živočichů (předmět ochrany nebyl ve vyhlašovací dokumentaci stanoven).

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla I. (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla I. (7. 5. 2005)

Geologie, půdní poměry: Geomorfologicky náleží území k Litenčické pahorkatině, oblasti Středomoravských Karpat, které jsou součástí Vnějších západních Karpat. Geologický podklad je tvořen paleogenními sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství (svrchní oligocén – miocén) ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů flyšového pásma. Převažují zde vápnité jíly, slíny a pískovce, pouze ojediněle vystupují na povrch i vrstvy menilitového souvrství (svrchní eocén) s křemito-vápnitými jílovci a rohovci, tyto sedimenty jsou místy překryté sprašemi. V málo odolných horninách se vytvořily až několik metrů hluboké erozní rýhy. V části Oulehla je půdním typem pararendzina kambická, v lese Strabišov luvizem typická a kambizem typická.

NPR Strabišov - Oulehla, les Strabišov (28. 4. 2002), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, les Strabišov (28. 4. 2002)

Flóra a vegetace: Podstatnou část rozlohy rezervace zaujímají listnaté, smíšené i jehličnaté porosty lesního komplexu Strabišov. Více než polovinu území tvoří lesy se stanovištně odpovídajícími dřevinami. V severní a severovýchodní části Strabišova převažují karpatské dubohabřiny svazu Carpinion betuli (asociace Carici pilosae-Carpinetum betuli) s dominantními dřevinami habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus petraea), v příměsi se hojně nachází lípa srdčitá (Tilia cordata), někde i buk lesní (Fagus sylvatica), jen vzácně javor klen (Acer pseudoplatanus) a dub letní (Quercus robur), případně i jehličnany. V jižní části se nacházejí teplomilné doubravy svazu Quercion petraeae (asociace Melico pictae-Quercetum roboris) s dubem zimním (Quercus petraea) a se suchomilnými až mezofilními druhy v bylinném patře. Zbývající lesy představují kulturní jehličnaté a smíšené porosty s nepůvodními druhy dřevin, především smrkem ztepilým (Picea abies), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a modřínem opadavým (Larix decidua).

V bylinném podrostu lze nalézt celou řadu vzácných a chráněných druhů rostlin, ze vstavačovitých střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vstavač nachový (Orchis purpurea), vstavač bledý (Orchis pallens), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). 

Dále se zde vyskytují např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon),  pryšec hranatý (Euphorbia angulata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), čistec alpínský (Stachys alpina), hrachor černý (Lathyrus niger), hrachor jarní (Lathyrus vernus), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum),  kostřava různolistá (Festuca heterophylla), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ostřice horská (Carex montana), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka vyšší (Primula elatior), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), violka divotvárná (Viola mirabilis), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a žindava evropská (Sanicula europaea). Z botanického hlediska jsou nejbohatší lesní lemy, kde se nachází nejvíce uvedených druhů.

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla II. (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla II. (7. 5. 2005)

Části Oulehla I a II mají charakter výslunných suchých strání se zachovalou xerotermní vegetací, kterou představují druhově bohaté teplomilné travinobylinné porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (panonské širokolisté suché trávníky asociace Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati) se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). V minulosti byla stráň osázena třešněmi (Oulehla I) a borovicí lesní (Pinus sylvestris), především v části Oulehla II se vyskytuje také jalovec obecný (Juniperus communis).

Také v této části rezervace se můžeme setkat s celou řadou ohrožených a chráněných druhů rostlin, významné je především zastoupení vstavačovitých (Orchideaceae). Kriticky ohrožený vstavač trojzubý (Orchis tridentata) zde představuje nejbohatší populaci v České republice, dále se vyskytuje vstavač vojenský (Orchis militaris), kříženec dvou předešlých druhů vstavač přilbovitý (Orchis ×canuti), vstavač bledý (Orchis pallens), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a bradáček vejčitý (Listera ovata). 

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)   Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

 

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

Z dalších významných druhů zde rostou lněnka Dolinerova (Thesium dollineri), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda), ostřice Micheliova (Carex michelii), hořec křížatý (Gentiana cruciata), sasanka lesní (Anemone sylvestris), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), záraza bílá šalvějová (Orobanche alba subsp. major), záraza žlutá (Orobanche lutea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), čilimník nízký (Chamaecytisus supinus), čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens), hvězdnice chlumní (Aster amellus), mateřídouška olysalá (Thymus glabrescens), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), plicník měkký (Pulmonaria mollis), růže galská (Rosa gallica), růže Jundzillova (Rosa marginata), sesel roční (Seseli annuum), vítod větší (Polygala major), zvonek moravský (Campanula moravica), zvonek sibiřský (Campanula sibirica) a zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Dále se zde vyskytuje např. bílojetel německý (Dorycnium germanicum), čilimník černající (Cytisus nigricans), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), pipla osmahlá (Nonea pulla), prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka vyšší (Primula elatior), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), smldník jelení (Peucedanum cervaria), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) a vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia).

Vítod větší (Polygala major), Oulehla (17. 5. 2008), foto © Z. Podešva

Vítod větší (Polygala major), Oulehla (17. 5. 2008)

Fauna: Druhově bohatě je zastoupen hmyz, z motýlů byli zjištěni např. otakárek fenyklový (Papilio machaon) a okáč ovsový (Minois dryas). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis), z obojživelníků ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Z ptáků se vyskytují běžné druhy pěvců, kteří zde naházejí vhodné podmínky pro hnízdění. Z ohrožených druhů drobných savců se především v lesním komplexu Strabišov vyskytuje plch velký (Glis glis) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). V rybníčku a mokřadu pod strání Oulehla (již mimo rezervaci) jsou hojně zastoupeni obojživelníci, hlavně skokan hnědý (Rana temporaria). 

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005)

Lesnictví: V lesní části rezervace došlo v minulosti k výrazné změně dřevinné skladby, především ve prospěch stanovištně nepůvodního smrku ztepilého (Picea abies). V důsledku klimatických změn a delších období sucha projevujících se v několika periodách od začátku 21. stol. došlo k oslabení smrků a jejich následnému napadení kůrovcem. Velká část smrků byla napadena také parazitickou houbou václavkou smrkovou. Napadené porosty jsou postupně mýceny a dochází k jejich nahrazování stanovištně odpovídajícími dřevinami. 

NPR Strabišov - Oulehla, les Strabišov a výslunná stráň Oulehla I (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, les Strabišov a výslunná stráň Oulehla I (7. 5. 2005)

Management, ohrožení: Část Oulehla I byla v minulosti využívána jako extenzivní ovocný sad, z něhož zůstalo několik starých, dosud plodících třešní. Část Oulehla II bývala kosena místními obyvateli. V roce 1979 byla část území Oulehla I zničena vylitím několika fekálních vozů kejdy z místního zemědělského družstva, do dneška již ruderalizovaná část území zregenerovala. Nadále hrozí nebezpečí splachu minerálních hnojiv z okolních zemědělských pozemků ležících nad rezervací, nebezpečí je však zmírněno v části Oulehla II existencí pruhu louky ohraničené liniovou zelení na mezích. Luční části rezervace Oulehla I a II jsou v důsledku nepravidelného kosení ohroženy sukcesí – zarůstáním především borovicí lesní a svídou krvavou, které je nutné pravidelně likvidovat. Podle plánu péče je celá lokalita Oulehla I a II alespoň jednou za dva roky kosena s následným vyhrabáváním stařiny v místech s maximální kumulací vstavačovitých. Současně je odstraňován nálet borovic, svídy krvavé a dalších křovin. Vzniklá biomasa je odvážena mimo chráněné území.

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005), foto © Z. Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, část Oulehla II (7. 5. 2005)

Natura 2000: NPR Strabišov - Oulehla je součástí území Evropsky významné lokality pro kontinentální biogeografickou oblast (kód CZ0624069) o celkové rozloze 596,5873 ha (převážná část této naturové lokality se nachází v Jihomoravském kraji). Kromě stávající NPR Strabišov - Oulehla zahrnuje i zbývající části lesního komplexu (Chroustava a Kunkovický les) mezi obcemi Litenčice, Kunkovice u Litenčic, Lísky, Brankovice a Kožušice. Předmětem ochrany jsou naturové biotopy, především polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) jako význačná naleziště vstavačovitých (prioritní stanoviště), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, panonské dubohabřiny a eurosibiřské stepní doubravy, z druhů střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).

NPR Strabišov - Oulehla, Oulehla I - horní část (18. 5. 2013), foto © Zdeněk Podešva

NPR Strabišov - Oulehla, Oulehla I - horní část (18. 5. 2013)


Literatura:

AOPK ČR (2016): Plán péče o národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla na období 2016–2024. – Ms., depon. in: AOPK ČR.

Beneš, J., Konvička, M. (2006): Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. – Ochrana přírody, 61, 2006, č. 5: 145–150.

Bartková, R. (2000): Vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.) na Moravě – rozšíření, populační biologie a druhová ochrana. – Diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Bartková, R. et Rybka, V. (1999): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) v ČR. – Příroda, Praha, 15: 141–151.

Bartková, R. et Rybka, V. (2001): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) na Moravě. – Roezliana, Brno, 30: 35–40.

Bieberová, Z. (1998): Strabišov-Oulehla – mykologický inventarizační průzkum (1997). – Ms., depon. in: archiv AOPK ČR.

Dančák, M. (2013): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla pro obor botanika (cévnaté rostliny). – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Dostalík, S. (2002): Populační biologie vstavače trojzubého (Orchis tridentata) – Diplomová práce, dep. in PřF UP Olomouc.

Dostalík, S. (2008): Mizející vstavač trojzubý. – Živa 4/2008: 160–161.

Dostalík, S., Rybka, V., Zemánková-Bartková, R. et Baláž, M. (2011): Monitoring vstavače trojzubého (Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman) v Národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla v období 1997–2010. – Příroda 31, AOPK ČR, Praha.

Dostalík, S., Rybka, V. et Zmeškalová, J. (2011): Vstavač trojzubý. Orchis tridentata. Péče o druh a jeho lokality. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha.

Duchoslav, M. (2013): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla pro obor botanika (rostlinná společenstva). – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Gola, P. (2011): Ekobiologické nároky lesních populací střevíčníku pantofličku (Cypripedium calceolus L.). – Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce: Mgr. Lenka Gillová.

Grulich, V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

Hoskovec, L. (2007): Strabišov-Oulehla – národní přírodní rezervace. – Botany.cz [online]. 2007-10-05 [cit. 2008-01-25]. Dostupné z <https://botany.cz/cs/strabisov-oulehla/>.

Chytrá, H., Dariia, B., Krejčová, M., Kadaš, D. et Chytrý, K. (2023): Vliv frekvence a způsobu seče na druhovou diverzitu cévnatých rostlin v suchých trávnících. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Chytrý, M. [ed.] (2007): Vegetace České republiky. Vol. 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha, 528 s.

Chytrý, M. [ed.] (2013): Vegetace České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha, 552 s.

Jatiová, M. (1998): Plán péče o národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla na období 1998–2005. – Ms. depon. in: AOPK ČR.

Jatiová, M. et Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Jeniš, I. (2012): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla z oboru saproxyličtí brouci. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Juřica, J. et Koutecký, B. (2015): Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Strabišov-Oulehla CZ0624069. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha.

Kočvara, R. (2014): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla z oboru plazi. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Konvička, M. et Beneš, J. (2004): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla z oboru zoologie – denní motýli (Lepidoptera). – Ms., depon. in: archiv AOPK ČR.

Krejčová, M. (2024): Diverzita rostlin v biotopu stepních trávníků na jižní Moravě – krajinný kontext a ochranářské implikace. – Diplomová práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Martin Večeřa, Ph.D.

Láznička, V., Smejkalová, E. (1991): Chráněná území okresu Kroměříž. Veronica, roč. 5, s. 40–42.

Lepšová, A. (2014): Orientační mykologický průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. in: AOPK ČR.

Losík, J. et Pavluvčík, P. (2013): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla z oboru savci. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek II. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Průcha, M. (2014): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla z oboru zoologie – letouni (Chiroptera). – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Rybka, V., Krátký, M. et Dostalík, S. (2005): Botanický inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., Sagittaria Olomouc, depon. in: AOPK ČR.

Sedláček, P. (2007): Současný stav ochrany přírody a krajiny v Chřibském bioregionu. – Diplomová práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. Vedoucí práce RNDr. P. Trnka, CSc.

Slavík, P., Unar, P., Pekárová, J., Vrbický, J. et Polášek, V. (2007): Plán péče o národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla na období 2007–2015. – Ms. depon. in: AOPK ČR.

Stanovský, J. (2013): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla z oboru fytofágní brouci. – Ms. Depon. in: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Strabišov“ (katastr. území Kunkovice a Lísky, okr. Kroměříž). – Ms., depon. in: archiv AOPK v Brně.

Šeda, Z. (1976): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace „Oulehla“ (katastr. území Lísky, okres Kroměříž). – Ms., depon. in: archiv AOPK v Brně.

Ševčíková, M., Jongepierová, I. et Prach, K. (2014): Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv. Standardy péče o přírodu a krajinu. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Šimeček, K. (2004): Inventarizační ornitologický průzkum NPR Strabišov-Oulehla. – Ms., depon. in: AOPK ČR.

Šlancarová, J. (2011): Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev: Motýli ve stepních rezervacích jižní Moravy. – Magisterská diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta & Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav. Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Šmiták, J. et Unar, P. (1992): Plán péče o národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla na období 1992–1997. – Ms. depon. in: AOPK ČR.

Šnajdara, P., Trávníček, D., Konvička, O., Spitzer, L., Beneš, J. et Šnajdarová, M. [eds.] (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. – 1. vyd. Zlín: Zlínský kraj, 180 pp.

Vašátko, J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Strabišov-Oulehla. Měkkýši (Mollusca). – Ms., Brno, depon. in: AOPK ČR.

Vašátko, J. (2007): Měkkýši NPR Strabišov – Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov – Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 3–10. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 5-March-2007.

Zavřel, H. (1958): SPR na okrese kroměřížském. – Věstník muzea v Kroměříži. 1958, č. 1, str. 7–11.

Zázvorka, J. (2010): Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119.

ZO ČSOP Hořepník (2008): Mapování výskytu populací silně ohroženého druhu Orchis pallens L. – Závěrečná zpráva o řešení oborového projektu C program 1 Orchidejovité. ZO ČSOP Hořepník Prostějov.