Přírodní památka Loučka pod Bukovinou

Přírodní památka Loučka pod Bukovinou (15.5. 2013), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Loučka pod Bukovinou (15. 5. 2013)

Základní údaje: Přírodní památku Loučka pod Bukovinou tvoří kosená lesní loučka s prameništi v centrální části Hostýnských vrchů (okrsek Rusavská hornatina), v sedle mezi vrchy Bukovina (657,9 m n. m.) a Skalný (708,8 m n. m.). Je situována na mírném severně orientovaném svahu v nadmořské výšce 612 až 630 m, asi 350 m SZ od vrcholu Skalný a 1,4 km SSV od obce Rusava, části Hořansko (kostel). Katastrální území Rusava. Zřízeno Nařízením Zlínského kraje č. 3/2015 ze dne 29. 6. 2015. Evidenční kód ÚSOP: 6095. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/ druhy. Celková výměra 0,4231 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: čolek karpatský (Lissotriton montandoni) a jeho biotop (dle vyhlašovací dokumentace), mezofilní ovsíkové louky – extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodium-Centaureion nemoralis) a pcháčové louky (Calthion palustris) se zvláště chráněnými druhy rostlin.

Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica)   Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Prstnatec plamatý sedmihradský
(Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica)

 

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je tvořen paleogenními horninami hostýnských vrstev soláňského souvrství (svrchní křída — paleocén) račanské jednotky magurského flyšového pásma. Račanská jednotka je charakterizovaná střídáním slepenců, pískovců a jílovců, převažují modrošedé hrubozrnné vápnité pískovce (organodetritické) nad jílovci. Na deluviálních kamenitých až hlinito-kamenitých sedimentech se vyvinula kambizem, varieta mesobazická. V níže položené části území se nachází prameniště.

Flóra a vegetace: Ve výše položené a sušší části území je zastoupena vegetace mezofilních ovsíkových luk, která zde však není vyvinuta v typické podobě. Lze ji přiřadit spíše k méně častému oligotrofnějšímu křídlu svazu Arrhenatherion s přechodem k asociaci Anthoxantho-agrostietum svazu Cynosurion. Kvůli vlhkostnímu gradientu jsou porosty méně vyhraněné, setkávají se v něm suchomilnější i vlhkomilnější druhy. Hojně jsou zastoupeny kostřava červená (Festuca rubra), psineček obecný (Agrostis capillaris), místy i válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice srstnatá (Carex hirta) a metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). V níže položené vlhčí části území s prameništi se nachází vlhká pcháčová louka svazu Calthion palustris s hojněji se vyskytující skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) a pcháčem potočním (Cirsium rivulare), místy s přechodem k porostům nízkých ostřic svazu Caricion canescenti-nigrae s dominancí nízkých ostřic, které zde zastupuje ostřice rusá (Carex flava), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex panicea) a ostřice ježatá (Carex echinata).

Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), PP Loučka pod Bukovinou (28.6. 2006)   Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), PP Loučka pod Bukovinou (25.6. 2006)

Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica)
PP Loučka pod Bukovinou (červen 2006)

Ze zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin je významný především výskyt prstnatce plamatého sedmihradského (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica). Z dalších druhů vstavačovitých zde roste prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) a bradáček vejčitý (Listera ovata).

Na obou částech loučky se vyskytuje mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), který zde vytváří bohatou populaci, nápadný je také orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) a zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum). Pouze na okrajích chráněného území jsou zastoupeny biotopy květnatých bučin a minimálně i lesní kultury s nepůvodním smrkem ztepilým (Picea abies). Asi 300 m západně se nachází významný krajinný prvek Louka Za vrchy, která představuje nejbohatší lokalit mečíku střechovitého v Hostýnských vrších.

Významný krajinný prvek Louka Za vrchy (4. 7. 2006), Foto © Z. Podešva

Významný krajinný prvek Louka Za vrchy (4. 7. 2006)

Fauna: Přírodní památka je biotopem ohrožených druhů živočichů, především obojživelníků. Možný je výskyt čolka karpatského (Lissotriton montandoni) během jeho suchozemské fáze života, po zbudování drobných tůněk i v době rozmnožování. Potenciálně se jedná o příkop při severním okraji lokality a podmáčenou část louky s prameništěm na okraji lesa v jižní části území. Z dalších druhů obojživelníků zde byli pozorováni mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů pak ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z denních motýlů se vyskytuje např. hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), z blanokřídlého hmyzu mravenec lesní (Formica rufa). Z ptáků byl na lokalitě několikrát pozorován včelojed lesní (Pernis apivorus). V okolních lesích se vyskytuje množství zvěře, která využívá území přírodní památky k pastvě a vyhledávání potravy, jedná se především o daňka evropského (Dama dama) a prase divoké (Sus scrofa).

Lesnictví: V chráněném území nejsou lesní pozemky, pouze úzký pás při hranici lokality zaujímá květnatá bučina. Lesní kulturu s nepůvodními jehličnany tvoří jen několik široce rostoucích exemplářů smrku ztepilého (Picea abies) na okraji přírodní památky.

Management, ohrožení: Do 80. let 20. stol. byla louka nepravidelně využívala v rámci mysliveckého hospodaření (sklizeň sena), asi od roku 1990 až do roku 2000 se zde nehospodařilo vůbec. Lokalita byla v roce 1994 registrována jako významný krajinný prvek Loučka pod Bukovinou. Pravidelný ochranářský management je prováděn od roku 2000. Zpočátku spočívala péče o území v jednorázovém odstraňování náletů a několika stromů z okraje lokality. V současnosti jsou travnaté plochy koseny jednou ročně v pozdním termínu. Vlivem tohoto managementu došlo ke zvýšení druhové rozmanitosti a početní stabilizaci populací zvláště chráněných druhů rostlin. V důsledku vysokých stavů zvěře v honitbě dochází k silnímu okusu chráněných druhů rostlin daňkem evropským a k poškozování terénu a travního drnu prasetem divokým. V posledních letech jsou zde proto instalovány individuální pachové odpuzovače zvěře. Pro podporu populací obojživelníků je žádoucí vybudování několika drobných vodních ploch.

Natura 2000: Přírodní památka je součástí Ptačí oblasti Hostýnské vrchy o celkové rozloze 5176,9520 ha. Předmětem ochrany jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy. Zasahuje také do evropsky významné lokality Hostýnské vrchy (CZ0724429).

Přírodní památka Loučka pod Bukovinou (25. 6. 2006), foto © Z. Podešva

Přírodní památka Loučka pod Bukovinou (25. 6. 2006)


Literatura:

Burianová, P. (1999): Vegetace mokřadních luk a pramenišť Hostýnských vrchů se zvláštním zřetelem k mechovému patru. Ms., dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.

Burianová, P. (1999): Zajímavé ostřice na mokřadech Hostýnských vrchů. Veronica, Brno: ČSOP Brno, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 21. ISSN 1213-0699.

Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. Additions to the flora of the Czech Republic. VI. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247–337, 2007.

Hájková, P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4.

Hájková, P. (2001): Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A, Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13-24. ISSN 0323-0627.

Knollová, I. (2004): Botanický a fytocenologický průzkum navrhované PP Loučka pod Bukovinou - Ms., vyhotoveno pro ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Novosadová, J. (1999): Vegetace pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. Diplomová práce deponovaná. MU Brno. Přírodovědecká fakulta.

Svačina, T. (2004): Plán péče pro: PP Loučka pod Bukovinou (navrhovanou k vyhlášení) na období: 2004-2014. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. & Hanáková, P. (2013): Plán péče o přírodní památku Loučka pod Bukovinou (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. - Ms., Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T., Hanáková, P., Vymazal, M. & Vymazalová, P. (2013): Zpráva z inventarizačního průzkumu pro připravovanou PP Loučka pod Bukovinou. ČSPOP. Nepublikováno. Depon in KÚ Zlínského kraje.


Aktualizace 8. 1. 2020 Úvodní stránka Nahoru Zpět