Navrhovaná přírodní památka Hůrka

Navrhovaná přírodní památka Hůrka (1. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Navrhovaná přírodní památka Hůrka (1. 5. 2003)

Základní údaje: Navrhovaná přírodní památka Hůrka představuje podhorskou dubohabřinu, která se rozprostírá na svazích a vrcholu kóty Hůrka (421,6 m n. m.). Území se nachází se na západním okraji Hostýnských vrchů (okrsek Rusavská hornatina) asi 300 m jižně od Slavkova pod Hostýnem a 200 m východně od silnice do obce Brusné. Katastrální území Slavkov pod Hostýnem. Výměra: cca 6,5 ha. Mapy.cz.

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří podmenilitové souvrství předmagurské jednotky (campan—maastricht—eocén) s šedými, zelenošedými a rudohnědými jílovci, v mladších polohách s čočkovitými tělesy pískovců. V nadloží podmenilitového souvrství zde vystupuje menilitové souvrství předmagurské jednotky (paleogén — spodní oligocén) s tmavohnědými jílovci, silicity a podřadnými pískovci. Převládajícím půdním typem jsou kambizemě.

Dymnivka dutá, nPP Hůrka (12. 4. 2003), foto © Zdeněk Podešva   Zapalice žluťuchovitá, nPP Hůrka (12. 4. 2003), foto © Zdeněk Podešva
Dymnivka dutá, nPP Hůrka (12. 4. 2003)   Zapalice žluťuchovitá, nPP Hůrka (12. 4. 2003)

Flóra a vegetace: Navrhovaná přírodní památka Hůrka představuje ukázku původní karpatské podhorské dubohabřiny. Potenciální přirozenou vegetací je ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum). Ve stromovém patře převažuje dub letní (Quercus robur) a habr obecný (Carpinus betulus), v nejvyšších polohách se přidává buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušena je bříza bělokorá (Betula pendula), třešeň ptačí (Cerasus avium), jedle bělokorá (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus) a omezeně i smrk ztepilý (Picea abies). V keřovém patru se nachází líska obecná (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hlohy (Crataegus spp.), bez černý (Sambucus nigra) a ostružiníky (Rubus spp.), v lesních lemech také růže šípková (Rosa canina).

Sasanka hajní (12. 4. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Sasanka hajní (12. 4. 2003)

Bylinné patro je bohaté především v jarním aspektu, kdy zde rozkvétá dymnivka dutá (Corydalis cava), árón východní (Arum cylindraceum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), prvosenka vyšší (Primula elatior), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), violka lesní (Viola reichenbachiana), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), zběhovec lesní (Ajuga genevensis) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Dále zde rostou např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a jahodník obecný (Fragaria vesca).

Parazitický podbílek šupinatý, nPP Hůrka (1. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Parazitický podbílek šupinatý, nPP Hůrka (1. 5. 2003)

Fauna: Lokalita je hnízdištěm řady druhů pěvců. Typickými druhy savců jsou veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Podrobnější zoologické průzkumy dosud nebyly provedeny.

Navrhovaná přírodní památka Hůrka (1. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Navrhovaná přírodní památka Hůrka (1. 5. 2003)

Management, ohrožení: Z lesnického hlediska je porost zatím ponechán bez zásahu, pouze s nahodilou těžbou. Na západním okraji území se nachází upravený pramen a tábořiště. Celá lokalita je obklopena pastvinami pro hovězí dobytek.

Navrhovaná přírodní památka Hůrka (1. 5. 2003), foto © Zdeněk Podešva

Navrhovaná přírodní památka Hůrka (1. 5. 2003)


Literatura:

Kuželová, I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů (Forest vegetation of Hostýnské vrchy Mts.). - Ms., Depon. in Katedra Botaniky, PřF MU Brno.

Kuželová, I. (2002): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 129-144.

Svačina, T. (2000): Přírodní podmínky Hostýnských vrchů.  - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KrÚ Zlínského kraje a ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.


Aktualizováno 1. 5. 2019 Úvodní stránka   Zpět