Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007), foto © Z. Podešva

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007)

Základní údaje: Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem představuje bývalou pastvinu, nelesní enklávu situovanou na prudkých jižních a jihovýchodních svazích v závěru hlubokého údolí. Území je součástí pestré mozaiky lučních a lesních společenstev obklopujících ze severu, východu a jihu část obce Rusava - Hořansko v západní části Hostýnských vrchů (celek Hostýnsko-vsetínská hornatina, okrsek Rusavská hornatina). Nachází se v nadmořské výšce 605 až 645 m, asi 300 m východně od vrcholu Pardus (672,4 m n. m.), 2 km východně od obce Rusava (obecní úřad). Katastrální území: Rusava. Celková výměra: 2,1263 ha. Mapy.cz

Předmět ochrany: Významná lokalita podhorských smilkových trávníků s jalovcem obecným v Hostýnských vrších, výskyt četných ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Pastvina pod Pardusem (30. 6. 2007)   Pastvina pod Pardusem (30. 6. 2007)

Pastvina pod Pardusem (30. 6. 2007)

 

Pastvina pod Pardusem (30. 6. 2007)

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří pískovce a jílovce ráztockých vrstev soláňského souvrství (paleocén) račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem, varieta kyselá.

Skupina jalovců na Pastvině pod Pardusem (14. 4. 2007), foto © Z. Podešva

Skupina jalovců na Pastvině pod Pardusem (14. 4. 2007)

Flóra a vegetace: Luční pastvinná společenstva jsou reprezentována podhorským smilkovým trávníkem s jalovcem svazu Violion caninae (T2.3A), který na okrajích přechází ve společenstvo mezofilních lesních lemů (T4.2), část trávníku zarůstá keři a náletovými dřevinami. Zdejší populace jalovce obecného (Juniperus communis) je vitální a poměrně bohatá. Mezi významnými druhy jsou zástupci čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), nachází se zde poměrně bohatá populace prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina), ojediněle i  vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera) a vstavač kukačka (Orchis morio). 

Pavinec horský (Jasione montana)   Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

Pavinec horský (Jasione montana)

 

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)

K dominantním druhům patří kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), kostřava červená (Festuca rubra agg.), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) a hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), dále zde rostou např. prvosenka jarní (Primula veris), jetel prostřední (Trifolium medium), jetel rolní (Trifolium arvense), svízel bílý (Galium album), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), pavinec horský (Jasione montana), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), dobromysl obecná (Origanum vulgare), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), chrpa luční (Centaurea jacea), psineček obecný (Agrostis tenuis), ostřice horská (Carex montana) a zejména v lemovém společenstvu ptačinec trávovitý (Stellaria graminea). Vzhledem k obnovenému obhospodařování lze očekávat zvýšení druhové pestrosti a posílení populací vstavačovitých.

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007), foto © Z. Podešva

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007)

Fauna: Na území se vyskytují běžné druhy živočichů charakteristické pro oblast Hostýnských vrchů, zoologické průzkumy dosud nebyly prováděny. Z motýlů zde byli pozorováni např. babočka osiková (Nymphalis antiopa), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), okáč rosičkový (Erebia medusa) a píďalka vlnopásník okrášlený (Scopula ornata). Z obojživelníků se můžeme v okolních lesích setkat s mlokem skvrnitým (Salamandra salamandra).

Vlnopásník okrášlený (Scopula ornata), Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007), foto © Z. Podešva

Vlnopásník okrášlený (Scopula ornata), Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007)

Lesnictví: Lokalita je bezlesí s náletovými dřevinami a keři jalovce. Obklopují ji převážně bučiny, na západě porosty náletového původu. 

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007), foto © Z. Podešva

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (11. 5. 2007)

Management, ohrožení: Po ukončení extenzivní pastvy a opuštění tradičních způsobů hospodaření bylo území navrhované PP Pastvina pod Pardusem ohrožováno nežádoucí sukcesí a zarůstalo náletovými dřevinami. Možným ohrožením v budoucnu by také mohly být snahy o zalesnění lokality. Území bylo zařazeno do projektu optimalizace sítě zvláště chráněných území, tzv. „Česká Natura“, pod názvem PP Pastvina pod Pardusem (kód  CZ0726149).

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (14. 4. 2007), foto © Z. Podešva

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (14. 4. 2007)

Již v r. 1998 bylo zaregistrováno jako významný krajinný prvek Pastvina na SV hřebenu Pardusu s celkovou rozlohou 2,3553 ha. Důvodem byla ukázka charakteristického prvku krajiny v oblasti obce Rusava - podhorské pastviny a ochrana biotopu zvláště chráněných druhů rostlin. Management VKP založený na pravidelném kosení jednou ročně s odklízením biomasy a občasným odstraňováním náletových dřevin provádí ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Bylo by vhodné doplnit stávající způsob managementu občasnou pastvou ovcí spojenou s následným kosením nedopasků.

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (30. 6. 2007), foto © Z. Podešva

Navrhovaná přírodní památka Pastvina pod Pardusem (30. 6. 2007)


Literatura:

Jatiová, M., Šmiták, J.: Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno, 1996.

Knollová I. (2004): Změny luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů (1969-2002). Příroda, Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny. ISSN 12111-3603, 2004, vol.  21, no. 2004, s. 209-218.

Pavelčík, P. a kol. (2010): Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji. KÚ Zlínského kraje ve spolupráci s EEA Grants a Norway Grants.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. 

Svačina, T. (2005): Význam lokality Pastvina pod Pardusem, vymezení hranic. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.  

Svačina, T. (2008): Vyhodnocení rozšíření vstavače bledého a prstnatce bezového na území přírodního parku Hostýnské vrchy. - Ms., ČSPOP (Českomoravské sdružení pro ochranu přírody), 2006-2007. Depon. in: KrÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Vydrová, A., Kuchařová, P. & Grulich V. (2006): Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR, VaV 620/20/03. CD: Příloha publikace VaV 620/20/03 „Optimalizace sítě MZCHÚ“. Východočeské muzeum Pardubice a AOPK ČR.


Aktualizace 31. 8. 2018 Úvodní stránka   Zpět