Přírodní památka Kyčmol

Přírodní památka Kyčmol (6. 10. 2004)

Přírodní památka Kyčmol (6. 10. 2004)

Základní údaje: Přírodní památka Kyčmol představuje menší mokřadní louku v údolí řeky Lomné v nejjižnější části bezlesého území Kyčmol. Mírně svažitá plocha je zamokřena řadou pramenů vytékajících na úpatí přilehlého svahu. Leží v jv. části Moravskoslezských Beskyd (podcelek Lysohorská hornatina, okrsek Zadní hory) nad osadou Kyčmol v nadmořské výšce 659 až 661 m n. m., asi 2 km sv. od vrcholu Malý Polom (1060 m n. m.). Katastrální území Horní Lomná, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno nařízením ONV ve Frýdku-Místku ze dne 22. 2. 1990. Evidenční kód ÚSOP: 1345. Kategorie IUCN: IV – území pro péči o stanoviště/druhy. Celková rozloha 0,0822 ha. Mapy.cz.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)   Přírodní památka Kyčmol (6. 10. 2004)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

 

Přírodní památka Kyčmol (6. 10. 2004)

Předmět ochrany: V červenci až srpnu zde vykvétají stovky jedinců kriticky ohroženého kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Tato vitální populace je hlavním motivem ochrany tohoto v Beskydech plošně nejmenšího zvláště chráněného území.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území je budován flyšovými horninami slezského příkrovu, nachází se na hranici vývoje godulských a istebňanských vrstev magurského flyše a je pokryto mocnými zvětralinami. Půdním typem jsou těžké glejové půdy.

Přírodní památka Kyčmol (27. 5. 2005)

Přírodní památka Kyčmol (27. 5. 2005)

Flóra a vegetace: V mokřadním společenstvu podsvazu Calthenion je ze vstavačovitých (Orchidaceae) hojně zastoupen zmíněný kruštík bahenní (Epipactis palustris) spolu s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Běžnými bylinnými druhy podmáčených stanovišť jsou zde např. blatouch bahenní (Caltha palustris), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex panicea) a ostřice rusá (Carex flava), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), pcháč bahenní (Cirsium palustre), pcháč potoční (C. rivulare), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), skřípina lesní (Scirpus sylvatica), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), škarda bahenní (Crepis paludosa), štírovník bahenní (Lotus uliginosus), violka bahenní (Viola palustris) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris).

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)   Přírodní památka Kyčmol (27. 5. 2005)

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

 

Přírodní památka Kyčmol (27. 5. 2005)

Fauna: Vzhledem ke své malé ploše představuje tato přírodní památka pouze součást životního teritoria druhů, jako jsou kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek horský (Triturus alpestris), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Větší druhové zastoupení se dá očekávat u bezobratlých, jejichž podrobný inventarizační průzkum dosud nebyl proveden. 

Lesnictví: Lokalita je bezlesí. Lesnickou činnost na okolních lesních pozemcích (smrková monokultura) lze provádět tak, aby nebyl narušen a ovlivněn vegetační kryt chráněného území.

Management, ohrožení: O minulém hospodářském využívání lokality nejsou k dispozici žádné doklady, snahu plochu zúrodnit dokládají zbytky odvodňovacích stružek. K dalšímu ovlivnění došlo při stavbě dvou místních komunikací tvořících hranice památky. Do nedávné doby se také negativně projevovaly občasné úniky splaškových vod z blízkého rekreačního střediska. Postupné zarůstání náletovými dřevinami a hromadění stařiny si vyžádalo údržbu kosením a v roce 1998 kompletní odstranění náletu. 

Přírodní památka Kyčmol (6. 10. 2004)

Přírodní památka Kyčmol (6. 10. 2004)

Natura 2000: Přírodní památka Kyčmol se nachází na území evropsky významné lokality Beskydy (kód CZ0724089) o celkové rozloze 120 386,5 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Území přírodní památky je také v překryvu s Ptačí oblastí Beskydy.


Literatura:

Blahuta, J. (2012): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Moravskoslezských Beskyd. – Bakalářská práce, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

Bojková, J. (2009): Variabilita makrozoobentosu podél minerálně-trofického gradientu prameništních slatinišť. – Disertační práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Školitel: Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Duda, J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, 11: 66–92.

Hlisnikovský, D. (2010): Botanický inventarizační průzkum PP Kyčmol. - Ms., depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Jaroš, R. (2011): Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území CHKO Beskydy. – Bakalářská práce, Mendelova univeruzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Vedoucí práce Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Mácha, S. (1988): Výsledky malakozoologických výzkumů Moravskoslezských Beskyd v r. 1988. – Ms., depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Marečková, T. (2019): Hydrobiologické a pedobiologické hodnocení opaskovců (Clitellata) na prameništních slatiništích: srovnání dvou kvantitativních metod. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Náhlíková, T. (2009): Vliv velikosti plochy na výskyt diagnostických druhů slatinných pramenišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Nováček, O. (2010): Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť. – Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Vedoucí práce: Mgr. Marie Omesová, Ph.D.

Ohryzková, L. et Popelářová, M. (2012): Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. – Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 20 s.

Omelková, M. (2012): Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae). – Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta. Školitel: Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Omelková M., Helešic J. (2006): Nové a zajímavé larvy dvoukřídlých (diptera) na flyšových prameništích. – In: Sborník příspěvků XIV. Konference České a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny 26–30. června 2006, s. 61.

Plášek, V. (2009): Inventarizační průzkum mechorostů PP Kyčmol. – CD, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov p. R.

Skala, J. (2008): Závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu vybraných skupin motýlů (Lepidoptera) na lokalitě PP Kyčmol. – Ms., 3 pp. Depon. in: Správa CHKO Beskydy.


Aktualizace 23. 1. 2024 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět