Přírodní památka Lišková

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Základní údaje: Přírodní památku Lišková tvoří smíšený lesní porost, který se nachází na severozápadních svazích, asi 400 m severně od vrcholu Korytovo (881,6 m n. m.), v pramenné oblasti Velké Smradlavé (pravostranného přítoku Bílé Ostravice), v nadmořské výšce 745 až 775 m, asi 3 km západně horského střediska Bumbálka. Katastrální území Bílá, obvod lesního závodu Ostravice, polesí Kavalčanky, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1973 jako chráněné naleziště Lišková. Evidenční kód ÚSOP: 217. Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace. Celková rozloha 2,3582 ha. Mapy.cz.

Předmět ochrany: Lidskými zásahy ovlivněné lesní porosty s dosud hojnou květenou původních lesních společenstev. Hlavním předmětem ochrany je v CHKO Beskydy ojedinělý výskyt řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia).

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia)   Podzim v PP Lišková (8. 10. 2005)

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia)

 

Podzim v PP Lišková (8. 10. 2005)

Geologie, půdní poměry: Nejsevernější pásmo magurské jednotky tvořené střídajícími se soláňskými a belovežskými vrstvami. Horský reliéf je silně denudovaný, s mocnými zvětralinami, na nichž jsou vyvinuty hluboké hnědé lesní půdy.

Flóra a vegetace: Ze stromů zde převládá smrk ztepilý (Picea abies), dále je zastoupen buk lesní (Fagus sylvatica), v menší míře i javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře, na místech s vyšší půdní vlhkostí, roste devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník alpský (Circaea alpina), řeřišnice hořká (Cardamine amara) aj.

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR Lišková, 8. 10. 2005

Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), PR Lišková, 8. 10. 2005

Na sušších stanovištích tvoří podrost četné druhy kapraďorostů jako papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Dále se zde vyskytuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ostřice lesní (Carex sylvatica), pitulník horský (Galeobdolon montanum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), violka lesní (Viola reichenbachiana) a žindava evropská (Sanicula europaea).

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Místy najdeme typické druhy květnatých bučin - kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), rozrazil horský (Veronica montana), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea) a druhy kyselých bučin, např. brusnici borůvku (Vaccinium myrtillus), biku hajní (Luzula luzuloides), jestřábník zední (Hieracium murorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a třtinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea). Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) je alpským migrantem a je hojná především ve střední a dolní části území.

PP Lišková (8. 10. 2005)   Spodní okraj PP Lišková (8. 10. 2005)

PP Lišková (8. 10. 2005)

 

Spodní okraj PP Lišková (8. 10. 2005)

Fauna: Kulturnější charakter lesních porostů poskytuje vhodné podmínky pouze pro běžné druhy živočichů, jako jsou mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), krahujec obecný (Accipiter nisus), sluka lesní (Scolopax rusticola), holub hřivnáč (Columba palumbus), kos horský (Turdus torquatus), králíček obecný (Regulus regulus), pěvuška modrá (Prunella modularis) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). Lišková je díky své poloze na úbočí odlehlého pohraničního hřebene areálem výskytu velkých šelem, vzácně zde prochází rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus arctos) i vlk (Canis lupus).

Lesnictví: Les je zařazen do uznaných semenných porostů s průměrným věkem 240 let, což umožňuje získat geneticky kvalitní následný porost přirozenou obnovou. V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany.

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Management, ohrožení: Dlouhodobým cílem péče o území je postupné zvyšování podílu buku a jedle. Zásahy jsou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení lesních porostů a jejich ochranu před okusem spárkatou zvěří. Nedaleko horního okraje chráněného území prochází červeně značená hřebenová turistická trasa z Bumbálky přes vrcholy Beskyd a Korytovo do Turzovky, která vede střídavě po české i slovenské straně hranice.

Natura 2000: Přírodní památka Lišková se nachází na území evropsky významné lokality Beskydy (kód CZ0724089) o celkové rozloze 120 386,5 ha, představující zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR.

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)

Přírodní památka Lišková (8. 10. 2005)


Literatura:

Bartošová, D. (1984): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum zoologický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Gongolová, M. (2010): Zhodnocení současného stavu a péče o bukové rezervace CHKO Beskydy a okolí. Diplomová práce. Brno: MENDELU Brno, 2010. 184 s.

Műller, J. & Chytil, P. (2014): Plán péče o přírodní památku Lišková na období 2015 - 2024. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Petřvalský, J. (1984): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum geologický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Prokop, J. & Holub (1986): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum na lesním fondu. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Servus, M. (2004): Plán péče o přírodní památku Lišková na období 2005 - 2014. Depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

Španihelová, K. (2019): Historické a současné rozšíření vzácných fytogeograficky významných prvků květeny CHKO Beskydy. – Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

Vrána, J. & Prokop, J. (1982): Chráněné naleziště Lišková - inventarizační průzkum botanický. Ms., Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.


Aktualizováno 5. 10. 2021 CHKO Beskydy Úvodní stránka Nahoru Zpět